اندکی صبر نمایید،خداوند با صابران است...

جـسـتـجـو اطـلاعـاتی شهدای استهبان

ردیفتصویر شهیدنام و نام خانوادگینام پدرتاریخ تولدشهربخشسنارگان اعزا کنندهعملیاتقسمتمکان شهادتتعداد حضور در جبههشغلتحصیلاتمسئولیت در جبههتاریخ شهادتتاریخ دفنعلت شهادتماه شهادت
1تصویر شهید عزیز اسماعیل آبدار

اسماعیل آبدارعلی1337/00/00استهبانمرکزی28بسیجمسلم ابن عقیللشکر35 امام حسنخرمشهر240کارمندفوق دیپلم*****65/10/0474/04/13جراحات واردهدی
2تصویر شهید عزیز حسین آبروشن

حسین آبروشنمحمدجعفر48/03/1استهبانمركزی18سپاهكربلای 10لشکر 33 المهدیبانه370پاسدار وظیفهدوم راهنماییتک تیرانداز66/04/3*****متلاشی شدن سرتیر
3تصویر شهید عزیز غلام رضا آستینه

غلام رضا آستینهغریب50/00/0استهبانرونیز علیا16بسیجوالفجر 10لشکر 33 المهدیکوهجار43كارگرپنجم ابتداییتك تیر انداز66/12/25*****تركش به سینهاسفند
4تصویر شهید عزیز احمد آور

احمد آورگرجی43/05/13استهبانایج – رودبال22بسیجكربلای 5لشکر 33 المهدیشلمچه79آزاددیپلمامدادگر65/11/1*****تركش به سربهمن
5تصویر شهید عزیز رضا ابراهیم پور

رضا ابراهیم پوردرویش44/05/10استهبانمركزی21بسیجكربلای 4لشکر 33 المهدیخرمشهر382معلمفوق دیپلمغواص65/10/476/04/13جراحات واردهدی
6تصویر شهید عزیز علی اصغر ابراهیمی اصطهباناتی

علی اصغر ابراهیمی اصطهباناتیغلام حسین46/09/1استهبانمركزی19سپاهكربلای 4ل امام حسینخرمشهر279پاسدار وظیفهسوم راهنماییتك تیر انداز65/10/475/11/19جراحات واردهدی
7تصویر شهید عزیز هوشمند ابراهیمی

هوشمند ابراهیمیاصغر43/05/15استهبانمركزی20ژاندارمری*****ژاندارمریکردستان*****سربازسوم راهنماییتك تیر انداز63/02/31*****درگیری با ضد انقلاباردیبهشت
8تصویر شهید عزیز حسن اجرا

حسن اجرادرویش46/05/1استهبانمركزی19سپاهكربلای 4لشکر 33 المهدیخرمشهر356پاسدار وظیفهدوم راهنماییفرمانده دسته65/10/474/08/13درگیری با دشمندی
9تصویر شهید عزیز اسدالله احراری

اسدالله احراریعلی44/01/01استهبانرونیز — خیر21سپاهكربلای 5ل35 امام حسنشلمچه620پاسداردوم دبیرستانفرمانده گروهان65/10/30*****اصابت تركشدی
10تصویر شهید عزیز محسن احمدپناه

محسن احمدپناهمحمد صادق49/04/18استهبانمركزی16بسیجكربلای 5ل 33المهدیشلمچه44محصلدوم دبیرستانتك تیر انداز65/10/22*****اصابت تركش به سردی
11تصویر شهید عزیز جواد اختیاردار

جواد اختیاردارمحمد خلیل43/11/01استهبانمركزی22بسیجكربلای 5ل 33المهدیشلمچه242روحانیسطح عالی حوزهتك تیر انداز65/10/24*****اصابت تركشدی
12تصویر شهید عزیز احمد ارجمندمنش

احمد ارجمندمنشعبدالله21/01/01استهبانمركزی36مردمی**********جاده استهبان – فسا*****آزادابتدایی*****57/10/18*****تصادفدی
13تصویر شهید عزیز مجید ارجمندمنش

مجید ارجمندمنشاحمد48/08/10استهبانمركزی9مردمی**********جاده استهبان – فسا*****محصلسوم ابتدایی*****57/10/18*****تصادفدی
14تصویر شهید عزیز کیا اردال زاده

کیا اردال زادهحسن علی45/08/02استهبانرونیز — گرده21بسیجكربلای 8ل 21حمزهدهلران150كارگرپنجم ابتداییتك تیر انداز66/01/4*****اصابت گلولهفروردین
15تصویر شهید عزیز ابراهیم اردالی

ابراهیم اردالیعلی محمد46/06/15استهبانرونیز — گرده19سپاهكربلای 5ل 9 بدرشلمچه180پاسدار وظیفهپنجم ابتداییتك تیر انداز65/11/10*****اصابت تركشبهمن
16تصویر شهید عزیز محمد اردالی

محمد اردالیشهباز44/00/00استهبانرونیز — خیر23ارتش*****ستاد مشتركسنندج204سربازدوم راهنماییتك تیر انداز67/03/8*****واژگونی خودروخرداد
17تصویر شهید عزیز محمدرضا اردلان

محمدرضا اردلانجلیل47/01/22استهبانمركزی18بسیج*****ل 19 فجرفاو387محصلدوم راهنماییتك تیر انداز65/02/25*****اصابت تركشاردیبهشت
18تصویر شهید عزیز رضا استخری

رضا استخریعلی45/11/01استهبانمركزی21بسیجكربلای 8ل 33المهدیشلمچه367محصلچهارم دبیرستانتك تیر انداز66/01/19*****اصابت گلولهفروردین
19تصویر شهید عزیز علی اکبر اسدی

علی اکبر اسدیجعفر47/04/10استهبانمركزی20ژاندارمری*****ل 307 زرهیفکه365سربازدوم ابتداییتك تیر انداز67/04/22*****بمباران شیمیائیتیر
20تصویر شهید عزیز جان بابا اسماعیلی

جان بابا اسماعیلیخان جان16/08/01فسا*****45بسیجفتح المبینل 33المهدیشوش143کارگرابتداییتك تیر انداز61/01/1*****اصابت گلو لهفروردین
21تصویر شهید عزیز علی رضا اسماعیلی

علی رضا اسماعیلیكهزاد42/07/01استهبانایج20سپاهخیبرل 33المهدیجفیر242پاسدارسوم دبیرستانتک تیرانداز62/12/3*****اصابت گلولهاسفند
22تصویر شهید عزیز محمدجواد افشار

محمدجواد افشارمحمود47/06/01استهبانمركزی18بسیجكربلای 5ل 33المهدیشلمچه89محصلاول دبیرستانتك تیر انداز65/10/30*****تركش به تمام بدندی
23تصویر شهید عزیز عبدالرضا اکبرپور

عبدالرضا اکبرپورعسكر45/06/03استهبانرونیز علیا17بسیجوالفجر 2ل 33المهدیحاج عمران10محصلسوم راهنماییتك تیر انداز62/05/10*****اصابت گلولهمرداد
24تصویر شهید عزیز مرتضی اکبری

مرتضی اکبریصمد35/00/00استهبانمركزی31مردمی**********شیراز*****كارمندبیسواد*****66/12/26*****بمباران هوائیاسفند
25تصویر شهید عزیز مهرداد اکبریان

مهرداد اکبریاندرویش علی48/06/11استهبانرونیز علیا19سپاه**********جزیره مجنون*****پاسدار وظیفهاول راهنمایی*****67/04/481/05/12جراحات واردهتیر
26تصویر شهید عزیز جواد البرز

جواد البرزاحمد46/06/01استهبانمركزی17سپاهبدرل 33المهدیشرق دجله250پاسدارسوم دبیرستانتک تیرانداز63/12/2673/12/29اصابت گلولهاسفند
27تصویر شهید عزیز جواد الهی

جواد الهیعوض علی46/05/09استهبانرونیز — خیر16سپاهوالفجر 2ل 33المهدیحاج عمران80پاسدارسوم دبیرستانفرمانده گروهان62/05/5*****اصابت گلولهمرداد
28تصویر شهید عزیز ماشاءالله الهی

ماشاءالله الهیحسین26/01/2001استهبانرونیز — خیر34مردمی**********ماهفرخان*****کارگربیسواد*****60/06/4*****درگیری با ضد انقلابشهریور
29تصویر شهید عزیز مرتضی الهی

مرتضی الهیعلی43/05/04استهبانرونیز — خیر18بسیجمحرمل 33المهدیشرهانی101محصلدوم دبیرستانتك تیر انداز61/09/9**********آذر
30تصویر شهید عزیز علی رضا امیرپور

علی رضا امیرپوراسدالله44/00/00آبادان*****23ارتش*****ت 88زرهی زاهدانسومار*****سربازچهارم دبیرستانتك تیر انداز67/04/31*****جراحات واردهتیر
31تصویر شهید عزیز علی اصغر امینا

علی اصغر امینایوسف47/02/1استهبانمركزی18بسیجكربلای 5ل 33المهدیشلمچه78محصلسوم دبیرستانتك تیر انداز65/10/30*****متلاشی شدن بدندی
32تصویر شهید عزیز ابراهیم انصافی

ابراهیم انصافیحسین41/12/15استهبانمركزی24بسیجكربلای 5ل 33المهدیشلمچه732معلمفوق دیپلمآرپی جی زن65/10/2074/05/5جراحات واردهدی
33تصویر شهید عزیز غلام رضا بادپر

غلام رضا بادپرمحمد43/06/1استهبانمركزی19بسیجخیبرل 33المهدیجفیر682محصلدوم دبیرستانمسوول تبلیغات63/12/12*****اصابت گلوله به گوشاسفند
34تصویر شهید عزیز حسین بادیانت

حسین بادیانتمحمد جعفر46/01/1استهبانمركزی21سپاه*****ل35 امام حسنشلمچه365پاسدار وظیفهسوم راهنماییمسوول اورژانس67/03/23*****تركش به پهلوخرداد
35تصویر شهید عزیز حسین باروتی

حسین باروتیمحمد غلی44/12/30استهبانمركزی19بسیج*****ل 33المهدیمهاباد1059محصلسوم دبیرستانفرمانده دسته63/10/2*****اصابت گلولهدی
36تصویر شهید عزیز علی رضا باقری

علی رضا باقریابراهیم43/05/12استهبانمركزی19ژاندارمری*****ژاندارمریکردستان*****سربازچهارم ابتداییتك تیر انداز62/10/776/04/13درگیری با اشرارو منافقیندی
37تصویر شهید عزیز صمد بارلو

صمد بارلوعزیز47/01/2استهبانایج20سپاه*****ل 19 فجرجزیره مجنون*****پاسدار وظیفهدوم راهنماییتك تیر انداز67/04/4*****جراحات واردهتیر
38تصویر شهید عزیز علی برزنده

علی برزندهحسین45/04/27استهبانمركزی19سپاهوالفجر 8ل 19 فجراروند469پاسدارسوم راهنماییفرمانده دسته24/11/21*****اصابت ترکشبهمن
39تصویر شهید عزیز علی برومند

علی برومنداحمد38/06/27استهبانمركزی22ارتشفتح المبین*****شوش10سربازدیپلمتك تیر انداز61/01/5**********فروردین
40تصویر شهید عزیز محمدعلی بشکار

محمدعلی بشکارعلی اصغر47/07/28استهبانمركزی16بسیج*****ل 33المهدیغرب مهاباد46محصلاول راهنماییتك تیر انداز63/03/31*****اصابت گلو لهخرداد
41تصویر شهید عزیز احمد بلندی

احمد بلندیحسین44/04/19استهبانمركزی19سپاهبدرل 33المهدیشرق دجله250پاسدار وظیفهپنجم ابتداییتداركات گردان63/12/2773/12/9جراحات واردهاسفند
42تصویر شهید عزیز ابراهیم بهرامی

ابراهیم بهرامیمحمود34/10/5استهبانمركزی28بسیجكربلای 5ل 33المهدیشلمچه83معلمدیپلمآرپی جی زن65/10/24*****اصابت ترکشدی
43تصویر شهید عزیز مسلم بهروز

مسلم بهروزحسین45/04/01استهبانمركزی16سپاهرمضانت امام سجادشلمچه30پاسدارسوم راهنمایی*****61/04/29*****اصابت ترکشتیر
44تصویر شهید عزیز مسعود بهروز

مسعود بهروزحسین47/00/0استهبانمركزی20بسیج*****ل 33المهدیشلمچه211محصلاول دبیرستانتك تیر انداز67/03/4*****اصابت تركشخرداد
45تصویر شهید عزیز غلام رضا بی پروا

غلام رضا بی پرواعبدالله47/11/1استهبانمركزی19سپاهوالفجر 10ل 33المهدیمریوان419پاسدار وظیفهاول راهنماییتك تیر انداز66/12/24*****اصابت گلو لهاسفند
46تصویر شهید عزیز حمید بنایی پور

حمید بنایی پورخلیل46/02/4استهبانمركزی16بسیج*****ل 33المهدیشرهانی30محصلسوم راهنماییتك تیر انداز62/01/22*****اصابت تركش خمپاره به بدنفروردین
47تصویر شهید عزیز حسن پاکباز

حسن پاکبازعلی محمد38/07/1استهبانمركزی22بسیجفتح المبینل 33المهدیشوش33محصلچهارم دبیرستانتك تیر انداز61/01/1*****اصابت تركشفروردین
48تصویر شهید عزیز ابراهیم پاکدامن

ابراهیم پاکدامنمحمد یار45/02/2استهبانرونیز — خیر20سپاه*****ل 42یونسفاو303پاسدار وظیفهدوم راهنماییتك تیر انداز65/10/27*****اصابت تركشدی
49تصویر شهید عزیز اصغر پذیره

اصغر پذیرهعلی رضا41/01/3استهبانایج21ارتشوالفجر مقدماتیت 55 هوابردشرهانی*****سربازبیسواد*****62/01/22**********فروردین
50تصویر شهید عزیز ابراهیم پروین

ابراهیم پروینسیف الله41/07/1استهبانمركزی22ارتشبدرل 21حمزهشرق دجله322سربازدوم دبیرستانتك تیر انداز63/12/25*****اصابت گلولهاسفند
51تصویر شهید عزیز غلام علی پروین

غلام علی پرویناحمد42/11/12استهبانمركزی20بسیجوالفجر 2ل 33المهدیحاج عمران164آزاددوم راهنماییتك تیر انداز62/05/3**********مرداد
52تصویر شهید عزیز سید عباس پرهیزکار

سید عباس پرهیزکارسیدعلی45/06/11استهبانمركزی17سپاهخیبرل 19 فجرجفیر343پاسداراول راهنماییتخریب چی62/12/12**********اسفند
53تصویر شهید عزیز عبدالرحمان پریشان

عبدالرحمان پریشانعبدالرحیم45/05/03استهبانایج21بسیج*****ل 33المهدیشلمچه203آزادپنجم ابتداییسنگر ساز66/09/30**********آذر
54تصویر شهید عزیز نورالله پیام

نورالله پیامفتح الله45/00/00استهبانایج20بسیجكربلای 5ل 33المهدیشلمچه121جهادگردوم راهنماییتك تیر انداز65/12/12*****اصابت تركشاسفند
55تصویر شهید عزیز عباس پیراسته

عباس پیراستهرضا49/01/10استهبانمركزی16بسیجكربلای 4ل 33المهدیخرمشهر399محصلدوم دبیرستانتیر بارچی65/10/4*****اصابت تركشدی
56تصویر شهید عزیز سید محمدمهدی تابعی

سید محمدمهدی تابعیمحمدحسین38/00/00استهبانمركزی23بسیجمحرمت امام سجادعین خوش150معلملیسانستك تیر انداز61/08/10*****جراحات واردهآبان
57تصویر شهید عزیز ابوالقاسم تقوا

ابوالقاسم تقوامحمد تقی30/06/2007استهبانمركزی37بسیج*****ل 33المهدیشلمچه197معلمفوق دیپلمتك تیر انداز67/03/474/08/13جراحات واردهخرداد
58تصویر شهید عزیز محمود تقوا

محمود تقوامحمد تقی45/00/00استهبانمركزی19سپاهوالفجر 8ل 33المهدیاروند کنار371پاسدار وظیفهدیپلمفرمانده دسته64/11/22*****اصابت تیر به رانبهمن
59تصویر شهید عزیز غلام رضا تقوی نژاد

غلام رضا تقوی نژادحسین43/10/10استهبانمركزی17بسیجطریق القدست امام سجادچزابه68محصلسوم راهنماییتك تیر انداز60/11/19*****اصابت تركشبهمن
60تصویر شهید عزیز محمدجواد توسل

محمدجواد توسلمحمد44/09/5استهبانمركزی19سپاهبدرل 33المهدیشرق دجله277پاسدار وظیفهپنجم ابتداییتك تیر انداز63/12/2373/12/9جراحات واردهاسفند
61تصویر شهید عزیز محسن توسلی

محسن توسلیمحمد44/00/00استهبانمركزی25ژاندارمری*****ژاندارمریکردستان*****سربازپنجم ابتداییتك تیر انداز69/02/1**********اردیبهشت
62تصویر شهید عزیز جعفر توسلی اصطهباناتی

جعفر توسلی اصطهباناتیحسین46/11/1استهبانمركزی20بسیجكربلای 10ل 33المهدیغرب293محصلدوم دبیرستانتك تیر انداز66/02/5*****اصابت ترکشاردیبهشت
63تصویر شهید عزیز جعفر جعفرپور

جعفر جعفرپورغلامرضا40/07/1استهبانمركزی21بسیجفتح المبینل 33المهدیشوش114محصلدیپلمتك تیر انداز61/01/1*****اصابت تركشفروردین
64تصویر شهید عزیز ابراهیم جعفری

ابراهیم جعفریفتحعلی40/05/1استهبانایج22ارتشوالفجر 4ت 55 هوابردشرهانی*****سربازپنجم ابتداییتك تیر انداز62/02/22*****اصابت تركش به پهلوراستاردیبهشت
65تصویر شهید عزیز حسین جعفری

حسین جعفریمحمود42/02/10استهبانایج21ارتش*****ت 84 خرم آبادمهران487سربازدوم راهنماییتك تیر انداز63/03/7*****اصابت تركش و خمپارهخرداد
66تصویر شهید عزیز غلام رضا جعفری

غلام رضا جعفریرضا37/10/7استهبانمركزی27ارتش*****ت 92 زرهیایستگاه حسینیه1825ارتشیچهارم دبیرستانتیراندازتانك64/06/29*****اصابت تركش گلوله توپشهریور
67تصویر شهید عزیز محمدرضا جعفری

محمدرضا جعفریرضا39/02/10استهبانمركزی20ژاندارمری*****ژاندارمریاهواز*****سربازاول دبیرستانتك تیر انداز59/07/21*****اصابت راكت هواپیمامهر
68تصویر شهید عزیز ابراهیم جعفری حقیقی

ابراهیم جعفری حقیقینصرالله25/00/00استهبانمركزی38سپاه*****ل 33المهدیجزیره مجنون*****پاسدارابتدایی*****63/10/21**********دی
69تصویر شهید عزیز محمدرضا جعفری اصل

محمدرضا جعفری اصلمحمد علی43/08/20استهبانمركزی22بسیجكربلای 5ل 33المهدیشلمچه588معلمفوق دیپلمغواص65/10/29*****اصابت تركشدی
70تصویر شهید عزیز محمدجواد جعفری حقیقی

محمدجواد جعفری حقیقیخلیل42/01/5استهبانمركزی19بسیجبیت المقدسل 33المهدیخرمشهر50طلبهمقدماتی حوزهتك تیر انداز61/02/21*****اصابت تركش به جمجمهاردیبهشت
71تصویر شهید عزیز محمد جعفریان

محمد جعفریانعبدالعلی46/01/1استهبانمركزی19بسیجكربلای 5ل 33المهدیشلمچه78محصلسوم دبیرستانتك تیر انداز65/10/30*****اصابت تركشدی
72تصویر شهید عزیز جابر جمال زاده

جابر جمال زادهفضل الله47/00/00استهبانمركزی20ژاندارمری*****ژاندارمریزبیدات*****سربازسوم راهنمایی*****67/04/21**********تیر
73تصویر شهید عزیز حسین جمشیدی

حسین جمشیدیاحمد39/08/4شیراز*****26سپاهكربلای 5ل 33المهدیشلمچه196پاسدارسوم راهنماییكمك آرپی جی زن65/11/04*****اصابت تركش به پا و صورتبهمن
74تصویر شهید عزیز حسن جمشیدی

حسن جمشیدیحسین48/05/3استهبانرونیز — خیر19بسیجبیت المقدس7ل 33المهدیشلمچه570روحانیمقدماتی حوزهمعاون دسته67/03/23*****اصابت تركش به شكمخرداد
75تصویر شهید عزیز الماس جنگلی

الماس جنگلیقیطاس52/01/20استهبانرونیز — خیر19ژاندارمری*****ژاندارمریسردشت*****سربازبیسوادتك تیر انداز71/11/12*****ایست قلبی تنفسیبهمن
76تصویر شهید عزیز حسین جنگلی

حسین جنگلیطهماسب47/01/1استهبانرونیز — خیر18بسیجكربلای 5ل 33المهدیشلمچه239محصلدیپلمتك تیر انداز65/11/7*****اصابت تركش به سربهمن
77تصویر شهید عزیز عبدالمطلب جنگلی

عبدالمطلب جنگلیمحمود45/01/3استهبانرونیز — خیر20سپاهكربلای 5ل 33المهدیشلمچه548پاسدار وظیفهبیسوادتك تیر انداز65/10/19*****اصابت تركشدی
78تصویر شهید عزیز غلامرضا جوکار

غلامرضا جوکارحسین40/08/3استهبانرونیز – دهوئیه21بسیجبیت المقدسل 33المهدیشرهانی74کارگرسوم دبیرستانتك تیر انداز61/09/477/02/17جراحات واردهآذر
79تصویر شهید عزیز محمود جوکار

محمود جوکارمصطفی28/00/00استهبانرونیز – رونیز سفلی32ارتش*****ت 92 زرهیجنوب282ارتشیسوم دبیرستانراننده تانك60/03/6*****اصابت تركش و خمپارهخرداد
80تصویر شهید عزیز محمدحسین جوکار

محمدحسین جوکارعبدالله46/04/1استهبانمركزی19سپاهكربلای 5ت 32 قایمشلمچه104پاسدار وظیفهپنجم ابتداییتك تیر انداز65/10/24*****اصابت تركش به تمام بدندی
81تصویر شهید عزیز محمدرضا جوکار دهویی

محمدرضا جوکار دهوییخیرالله44/01/7استهبانرونیز – دهوئیه34نیروی انتظامی*****نیروی انتظامیجاده سیرجان-نیریز*****نیروی انتظامیفوق دیپلممسوول مبارزه باموادم78/06/26*****اصابت گلوله به مغزشهریور
82تصویر شهید عزیز محمدرضا جوهری

محمدرضا جوهریمحمد علی45/04/15استهبانمركزی20بسیجكربلای 5ل 33المهدیشلمچه293معلمفوق دیپلمتك تیر انداز65/10/30*****اصابت تركش به سینهدی
83تصویر شهید عزیز منصور جهانجو

منصور جهانجواكبر54/02/1استهبانایج20سپاه*****ل 19 فجرسردشت*****پاسدار وظیفهپنجم ابتداییتك تیر انداز74/06/16*****اصابت خمپارهشهریور
84تصویر شهید عزیز عباس چاشت

عباس چاشتمحمد45/04/1استهبانمركزی17بسیجوالفجر 2ل 33المهدیحاج عمران281محصلسوم راهنماییتك تیر انداز62/05/1**********مرداد
85تصویر شهید عزیز جلیل چک

جلیل چکعلی محمد38/07/29استهبانمركزی27ژاندارمری*****ژاندارمریکردستان*****سربازسوم دبیرستان*****65/08/21*****اصابت تیرآبان
86تصویر شهید عزیز ابوالقاسم چوپان

ابوالقاسم چوپانامیر41/01/13استهبانمركزی21بسیجوالفجر 2ل 33المهدیحاج عمران260آزاداول دبیرستانفرمانده گروهان62/05/3**********مرداد
87تصویر شهید عزیز محمد حاجی باقری

محمد حاجی باقریعلی اكبر47/01/1استهبانمركزی18بسیجكربلای 4ل 33المهدیخرمشهر422محصلسوم دبیرستانتك تیر انداز65/10/476/04/13جراحات واردهدی
88تصویر شهید عزیز خلیل حاجی پور

خلیل حاجی پورمرتضی47/00/0استهبانمركزی18بسیجكربلای 4ل 33المهدیخرمشهر360آزادپنجم ابتداییآرپی جی زن65/10/474/05/5جراحات واردهدی
89تصویر شهید عزیز محمدجعفر حاجی ستارزاده

محمدجعفر حاجی ستارزادهخیرالله43/12/15استهبانمركزی22ژاندارمری*****ژاندارمریزبیدات*****سربازچهارم ابتدایی*****65/01/26**********فروردین
90تصویر شهید عزیز غلام رضا حبیب پور

غلام رضا حبیب پورماشاالله41/09/1استهبانمركزی19بسیجكربلای 4ل 33المهدیخرمشهر327محصلدیپلمتك تیر انداز65/10/476/04/13جراحات واردهدی
91تصویر شهید عزیز ابراهیم حدادیان

ابراهیم حدادیانحسین37/05/20استهبانمركزی24بسیجبیت المقدسل 33المهدیخرمشهر63کارگرششم ابتدایی قدیمتك تیر انداز61/03/368/10/4جراحات واردهخرداد
92تصویر شهید عزیز علی محمد حسین بیگی

علی محمد حسین بیگیمحمد حسن31/00/00استهبانمركزی29بسیجطریق القدسل 33المهدیبستان30لوله كشبیسوادآرپی جی زن60/09/9**********آذر
93تصویر شهید عزیز محمود حسینی

محمود حسینیاسدالله41/05/1استهبانمركزی26بسیج*****ل 33المهدیشلمچه667معلمفوق دیپلمآرپی جی زن67/03/2376/04/13جراحات واردهخرداد
94تصویر شهید عزیز صمد حسینیان

صمد حسینیاناكبر45/12/20استهبانمركزی18بسیجبدرل 33المهدیشرق دجله518كارمنددوم دبیرستانتك تیر انداز63/12/2573/12/9جراحات واردهاسفند
95تصویر شهید عزیز قدرت الله حفاری دولت آبادی

قدرت الله حفاری دولت آبادیعلی47/03/3استهبانرونیز علیا18بسیجكربلای 4ل 33المهدیشلمچه280روحانیمقدماتی حوزهتك تیر انداز65/10/4*****اصابت تركش به بدن و سردی
96تصویر شهید عزیز محمدحسن حقانی

محمدحسن حقانیمحمود44/02/1استهبانمركزی19بسیج*****ل 19 فجرجزیره مجنون142دانشجودیپلمتك تیر انداز63/07/20*****اصابت تركش به سر و سینهمهر
97تصویر شهید عزیز سید حسن حقیرالسادات

سید حسن حقیرالساداتسیدحبیب47/05/1استهبانمركزی19بسیج*****ل 33المهدیشلمچه*****کارگرپنجم ابتداییتك تیر انداز66/07/15**********مهر
98تصویر شهید عزیز علی حقیقی پور

علی حقیقی پوراسدالله39/01/3استهبانمركزی26بسیج*****ل 33المهدیبیمارستان شیراز360آزاددیپلمتداركات گردان65/11/14*****سقوط در آب وشكستگی كمربهمن
99تصویر شهید عزیز علی اصغر حیدریان

علی اصغر حیدریانمحمد حسین37/00/0استهبانمركزی22ارتش*****ت 37 زرهیجنوب32سربازسوم راهنماییتك تیر انداز59/08/2**********آبان
100تصویر شهید عزیز علی اصغر حیوی حقیقی

علی اصغر حیوی حقیقیرضا40/06/1استهبانمركزی23سپاهبدرل 33المهدیشرق دجله276پاسدار وظیفهدیپلمآرپی جی زن63/12/2574/05/5جراحات واردهاسفند
101تصویر شهید عزیز علی اکبر خبیر

علی اکبر خبیرعبدالمحمد29/01/2003استهبانمركزی31ارتش*****ت 92 زرهیبستان354ارتشیدانشگاه افسریفرمانده گردان60/09/28*****اصابت گلولهآذر
102تصویر شهید عزیز قاسم خرد

قاسم خردعلی اكبر47/00/0استهبانمركزی20بسیج*****ل 33المهدیشلمچه45معلمفوق دیپلمتك تیر انداز67/03/4*****شیمیائیخرداد
103تصویر شهید عزیز مجید خرد

مجید خردعلی اكبر39/03/21استهبانمركزی22بسیجمحرمل 33المهدیعین خوش274جهادگردیپلمتك تیر انداز61/09/5*****اصابت تركشآذر
104تصویر شهید عزیز حمیدرضا خرسند

حمیدرضا خرسندعلی محمد46/11/1استهبانمركزی20بسیجكربلای 8ل 33المهدیشلمچه59محصلسوم راهنماییتك تیر انداز66/01/1972/12/9جراحتت واردهفروردین
105تصویر شهید عزیز ابراهیم خرسند

ابراهیم خرسندمحمود34/00/00استهبانمركزی27بسیج*****ل 33المهدیکوشک50نقاشپنجم ابتداییتك تیر انداز61/04/23*****جراحات واردهتیر
106تصویر شهید عزیز محمدجواد خریدار

محمدجواد خریداررضا44/10/1استهبانمركزی18بسیجوالفجر مقدماتیل 33المهدیشرهانی274محصلسوم دبیرستانتیر بارچی62/01/22**********فروردین
107تصویر شهید عزیز علی رضا خزایی

علی رضا خزاییمحمد خلیل43/09/6استهبانمركزی21بسیج*****ل 33المهدیخرمشهر113آزاددوم راهنماییتك تیر انداز64/11/4*****اصابت تركش به سربهمن
108تصویر شهید عزیز عباس خسروی

عباس خسرویقنبر43/05/10استهبانمركزی18بسیجبیت المقدسل 33المهدیخرمشهر52آزادابتداییتك تیر انداز61/03/3*****اصابت تركشخرداد
109تصویر شهید عزیز صمد خسروی حقیقی

صمد خسروی حقیقیقاسم46/09/20استهبانمركزی19بسیجكربلای 5ل 33المهدیشلمچه490محصلچهارم دبیرستانآرپی جی زن65/10/2974/05/5جراحات واردهدی
110تصویر شهید عزیز عباس خسروی حقیقی

عباس خسروی حقیقیقاسم40/00/0استهبانمركزی19ژاندارمری*****ژاندارمریارومیه*****سربازاول دبیرستانتك تیر انداز59/09/3*****درگیر بااشرارآذر
111تصویر شهید عزیز اکبر خطبایی

اکبر خطباییرحمان41/06/1استهبانایج23ژاندارمری*****ژاندارمریجزیره مینو*****سربازچهارم دبیرستانتك تیر انداز64/03/9*****اصابت تركشخرداد
112تصویر شهید عزیز ایوب خطبایی

ایوب خطباییزادان40/06/14استهبانایج21ارتش*****گردان 321 توپخانهسومار464سربازدیپلمدیده بان61/07/29*****اصابت تركش به سینهمهر
113تصویر شهید عزیز محسن خلیلی

محسن خلیلیعلی محمد44/04/1استهبانمركزی21بسیجكربلای 4ل 33المهدیخرمشهر1025محصلچهارم دبیرستانتك تیر انداز65/10/476/04/13جراحات واردهدی
114تصویر شهید عزیز احمد خندان

احمد خندانغلامرضا39/00/0استهبانایج27سپاه*****ل35 امام حسنجزیره مجنون433پاسداربیسواد*****66/06/25*****اصابت تركش به پشتشهریور
115تصویر شهید عزیز علی اکبر خوش اندام

علی اکبر خوش انداممحمد حسن28/03/2002استهبانمركزی37بسیجكربلای 4ل 33المهدیشلمچه354كارمندابتداییتك تیر انداز65/10/476/71/4جراحات واردهدی
116تصویر شهید عزیز علی اصغر خوش قدم

علی اصغر خوش قدممحمد47/01/1استهبانمركزی19سپاه*****ل35 امام حسنجزیره مجنون185پاسدار وظیفهسوم راهنماییفرمانده دسته66/06/25*****جراحات واردهشهریور
117تصویر شهید عزیز رحیم خوش نیت

رحیم خوش نیترضا47/02/1استهبانمركزی21ژاندارمری*****ژاندارمریفکه*****سربازدوم راهنماییتك تیر انداز67/04/21**********تیر
118تصویر شهید عزیز جواد خیرات

جواد خیراتغلامرضا42/06/1استهبانمركزی21بسیجبدرل 33المهدیشرق دجله488كارمنددوم دبیرستانکمک تیربارچی63/12/2573/12/9جراحات واردهاسفند
119تصویر شهید عزیز محمد دارایی

محمد داراییاكبر45/01/15استهبانمركزی16بسیجفتح المبینل 33المهدیشوش30محصلسوم راهنماییتك تیر انداز61/01/1*****اصابت تركشفروردین
120تصویر شهید عزیز حسین دالوند اصطهباناتی

حسین دالوند اصطهباناتیخلیل45/10/1استهبانمركزی21سپاهوالفجر 10ل 33المهدیوزلیل705پاسدارسوم راهنماییفرمانده دسته66/12/26*****اصابت تركش به سرو شكماسفند
121تصویر شهید عزیز سید علاءالدین داوودی

سید علاءالدین داوودیسیدمحمدحسین45/06/1استهبانمركزی19سپاهوالفجر 8ل 33المهدیاروند رود443پاسدار وظیفهدوم راهنماییتبلیغات گردان64/11/23**********بهمن
122تصویر شهید عزیز سید علی اکبر داوودی

سید علی اکبر داوودیسیدداوود39/07/1استهبانمركزی25سپاهكربلای 4ل 33المهدیخرمشهر337پاسداردیپلمفرمانده دسته65/10/476/04/13جراحات واردهدی
123تصویر شهید عزیز علی اکبر دایی

علی اکبر داییاحمد42/11/1استهبانمركزی23بسیجكربلای 4ل 33المهدیخرمشهر124معلمفوق دیپلمتك تیر انداز65/10/476/07/14جراحات واردهدی
124تصویر شهید عزیز ناصر دربندانی

ناصر دربندانیمحمد48/00/00استهبانرونیز — خیر16بسیجوالفجر 8ل 33المهدیاروند رود69محصلسوم راهنماییكمك تیربارچی64/11/21*****اصابت تركش به گردنبهمن
125تصویر شهید عزیز شعبان دستجردی

شعبان دستجردیمحمود43/04/9استهبانرونیز — خیر20سپاهبدر*****شرق دجله217پاسدار وظیفهپنجم ابتداییتك تیر انداز63/12/2173/12/9جراحات واردهاسفند
126تصویر شهید عزیز عباس دلدار

عباس دلدارعلی43/03/8استهبانمركزی18سپاهمحرمل 33المهدیشرهانی184پاسدارپنجم ابتداییتك تیر انداز61/09/475/03/9جراحات واردهآذر
127تصویر شهید عزیز احمد دوران

احمد دورانحسین40/01/15استهبانایج21بسیجبیت المقدسل 33المهدیدزفول44محصلچهارم دبیرستانتک تیرانداز61/02/16*****جراحات واردهاردیبهشت
128تصویر شهید عزیز محمدعلی درخشان

محمدعلی درخشانمحمود47/12/18استهبانمركزی19سپاه*****ل 33المهدیغرب157پاسدار وظیفهاول دبیرستانتك تیر انداز66/02/9*****تصادفاردیبهشت
129تصویر شهید عزیز سید حسین ذاکری

سید حسین ذاکریسید علی43/04/17استهبانمركزی18بسیجفتح المبینل 33المهدیدشت عباس90محصلاول دبیرستانتك تیر انداز61/01/1*****اصابت تیر به جمجمهفروردین
130تصویر شهید عزیز حسن ذبیحی

حسن ذبیحیفتحعلی46/05/13استهبانمركزی18بسیجقادرل 19 فجرکردستان297روحانیمقدماتی حوزهتك تیر انداز64/06/1879/06/10جراحات واردهشهریور
131تصویر شهید عزیز علی نقی ذبیحی

علی نقی ذبیحیعلی49/06/10استهبانمركزی16بسیجكربلای 5ل 33المهدیشلمچه*****آزادپنجم ابتداییكمك آرپی جی زن65/11/18*****متلاشی شدن بدنبهمن
132تصویر شهید عزیز فرهاد راکب

فرهاد راکبعلی44/02/1استهبانمركزی21بسیجكربلای 4ل 33المهدیخرمشهر219محصلچهارم دبیرستانفرمانده دسته65/10/4**********دی
133تصویر شهید عزیز جواد راکعی

جواد راکعیامان الله44/03/1استهبانمركزی21بسیجكربلای 4ل 33المهدیخرمشهر306كارمنداول راهنمایی*****65/10/478/12/7جراحات واردهدی
134تصویر شهید عزیز علی اکبر رجامند

علی اکبر رجامندحسین46/06/30استهبانمركزی16بسیجخیبرل 33المهدیجفیر183مكانیكدوم راهنماییتك تیر انداز62/12/11*****اصابت خمپارهاسفند
135تصویر شهید عزیز محمدخلیل رحمانی

محمدخلیل رحمانیفتحعلی21/00/00استهبانمركزی38ارتش*****ت 37 زرهیآبادان104ارتشیششم ابتدایی قدیمراننده نفربر59/10/24*****جراحات واردهدی
136تصویر شهید عزیز غلام رضا رزاق

غلام رضا رزاقمحمد علی45/04/10استهبانمركزی20بسیجكربلای 4ل 33المهدیخرمشهر309محصلچهارم دبیرستانغواص65/10/476/04/13جراحات واردهدی
137تصویر شهید عزیز عباس رشیدی اصطهباناتی

عباس رشیدی اصطهباناتیمحمد باقر46/00/0استهبان*****19سپاهكربلای 5ل 33المهدیشلمچه716پاسدار وظیفهدوم راهنماییتك تیر انداز65/10/20*****جراحات واردهدی
138تصویر شهید عزیز احمد رضازاده

احمد رضازادهمحمد علی46/12/1استهبانمركزی17بسیجبدرل 33المهدیشرق دجله305محصلاول راهنماییكمك آرپی جی زن63/12/2573/12/9جراحات واردهاسفند
139تصویر شهید عزیز محمدحسین رضازاده

محمدحسین رضازادهمحمدعلی49/11/1استهبانمركزی17بسیجوالفجر 10ل 33المهدیخرمال495محصلاول راهنماییمسوول تداركات66/12/2874/12/9جراحات واردهاسفند
140تصویر شهید عزیز جواد رضایی نژادفرد

جواد رضایی نژادفردحسین48/00/0استهبانمركزی14بسیجخیبرل 33المهدیجفیر201محصلاول راهنماییتك تیر انداز62/12/11**********اسفند
141تصویر شهید عزیز ابوالقاسم رضایی نژادفرد

ابوالقاسم رضایی نژادفردحسین44/00/00استهبانمركزی22بسیجكربلای 8ل 33المهدیشلمچه411روحانیسطح عالی حوزهفرمانده دسته66/01/20*****متلاشی شدن بدنفروردین
142تصویر شهید عزیز محمدجواد رعنا

محمدجواد رعنافتح الله44/03/2استهبانمركزی16بسیج*****ل 33المهدیچزابه69محصلسوم راهنماییتك تیر انداز60/11/19**********بهمن
143تصویر شهید عزیز سکینه رعیتی

سکینه رعیتیمحمد حسین07/03/2003استهبانمركزی59مردمی**********مکه*****خانه داربیسواد*****66/05/9**********مرداد
144تصویر شهید عزیز محمدحسن رفیعیان

محمدحسن رفیعیاناحمد48/04/1استهبانمركزی18بسیجوالفجر10ل 33المهدیملخ خور321محصلاول راهنماییتك تیر انداز66/12/25*****اصابت تركش و متلاشی شدن بدناسفند
145تصویر شهید عزیز محمدحسین رفیعیان

محمدحسین رفیعیاناحمد33/09/10استهبانمركزی28بسیجمحرمل 33المهدیشرهانی62آزاددیپلمتك تیر انداز61/09/4**********آذر
146تصویر شهید عزیز حسن رمضان پور

حسن رمضان پورعباس41/12/10استهبانمركزی21بسیجوالفجر 2ل 33المهدیحاج عمران34قناددیپلمتك تیر انداز62/05/12*****اصابت تركش بهسرمرداد
147تصویر شهید عزیز ابراهیم رنجبر

ابراهیم رنجبرمحمود38/06/20استهبانایج22بسیجطریق القدسل 33المهدیسوسنگرد64کارگرسوم راهنماییتك تیر انداز60/11/29*****موج انفجاربهمن
148تصویر شهید عزیز احمد رنجبر

احمد رنجبرعبدالرحیم19/07/2001استهبانایج42ژاندارمری*****ژاندارمریسردشت*****ارتشیابتداییتك تیر انداز61/11/9**********بهمن
149تصویر شهید عزیز داریوش رنجبر

داریوش رنجبرمحمد51/05/7استهبانرونیز — خیر14بسیجكربلای 5ل 33المهدیشلمچه94کارگردوم ابتداییتك تیر انداز65/10/29*****اصابت تركش به سردی
150تصویر شهید عزیز سردار رنجبر

سردار رنجبرعباس45/12/25استهبانایج20سپاهكربلای 5ل 9 بدرشلمچه235پاسدار وظیفهدوم راهنماییتك تیر انداز65/12/08*****اصابت تركش به صورتاسفند
151تصویر شهید عزیز علی اصغر رنجبر

علی اصغر رنجبرمحمد حسین45/03/3استهبانایج20سپاه*****ل 33المهدیدهلران681پاسدار وظیفهدوم راهنمایی*****65/02/24*****پوسیدگی كامل بدناردیبهشت
152تصویر شهید عزیز غلام رضا رنجبر

غلام رضا رنجبررجب43/11/1استهبانایج18بسیجبیت المقدسل 33المهدیخرمشهر157محصلسوم راهنماییتك تیر انداز61/03/2*****اصابت تركش به بدنخرداد
153تصویر شهید عزیز فرامرز رنجبر

فرامرز رنجبرعلی46/11/9استهبانرونیز — خیر19بسیج*****ل 33المهدیپاسگاه بیات38محصلسوم راهنماییتك تیر انداز65/02/24*****اصبت تیر به سینهاردیبهشت
154تصویر شهید عزیز محمد رنجبر

محمد رنجبرجهان زیر42/01/1استهبانرونیز — خیر19بسیجبیت المقدسل 19 فجردزفول34محصلسوم راهنماییتك تیر انداز61/02/16*****اصابت تركش به پشت گردناردیبهشت
155تصویر شهید عزیز محمد رنجبر

محمد رنجبرعلی محمد42/11/1استهبانایج18بسیجطریق القدسل 33المهدیچزابه70محصلدوم راهنماییتك تیر انداز60/11/20**********بهمن
156تصویر شهید عزیز مسعود رنجبران

مسعود رنجبراناسدالله54/02/1استهبانایج20سپاه*****ل 19 فجرسردشت*****پاسدار وظیفهاول راهنماییتك تیر انداز74/06/16*****اصابت خمپارهشهریور
157تصویر شهید عزیز حسین روغنی

حسین روغنیمیرزاعلی42/01/1استهبانمركزی24سپاهكربلای 10ل 33المهدیبانه63پاسداراول دبیرستانفرمانده دسته66/02/4*****اصابت تركشاردیبهشت
158تصویر شهید عزیز علی زادسیرجان

علی زادسیرجانمحمد40/11/7استهبانمركزی23بسیجبدرل 33المهدیشرق دجله678محصلسوم دبیرستانمسوول تاسیسات63/12/2573/12/9جراحات واردهاسفند
159تصویر شهید عزیز الیاس زارع

الیاس زارعكهزاد45/11/29استهبانرونیز — خیر20بسیج*****ل 33المهدیبیات221كشاورزپنجم ابتداییتك تیر انداز65/02/30**********اردیبهشت
160تصویر شهید عزیز جعفر زارع

جعفر زارعخدابخش40/01/10استهبانرونیز — خیر21سپاهبیت المقدسل35 امام حسنشلمچه169پاسداردیپلمفرمانده دسته61/02/25*****جراحات واردهاردیبهشت
161تصویر شهید عزیز حسن زارع

حسن زارعمحمد علی42/00/00استهبانرونیز — خیر19ارتشبیت المقدست 92 زرهیخرمشهر240ارتشیدوم دبیرستانراننده نفربر61/02/12*****اصابت تركشاردیبهشت
162تصویر شهید عزیز رامین زارع

رامین زارعمحمد47/00/00استهبانرونیز — خیر20سپاه*****ل 19 فجرجزیره مجنون*****پاسدار وظیفهسوم دبیرستانتك تیر انداز67/04/473/12/29جراحات واردهتیر
163تصویر شهید عزیز علی زارع

علی زارعمحمد46/00/00استهبانرونیز — خیر19بسیجكربلای 5ل 33المهدیشلمچه461محصلدوم راهنماییبی سیم چی65/10/22*****متلاشی شدن بدندی
164تصویر شهید عزیز علی زارع

علی زارعفلكناز51/04/6استهبانرونیز — خیر16بسیج*****ل 33المهدیشلمچه129محصلدوم راهنماییتك تیر انداز67/06/26*****اصابت تركش له سروكتفشهریور
165تصویر شهید عزیز مسعود زارع

مسعود زارعمحمدحسین49/02/18استهبانرونیز — خیر16بسیج*****ل 33المهدیبیات165محصلاول دبیرستانتك تیر انداز65/02/21*****اصابت تركش به سراردیبهشت
166تصویر شهید عزیز منصور زارعی رونیزی

منصور زارعی رونیزیخورشید43/00/00استهبانرونیز علیا20بسیجبدرل 33المهدیشرق دجله136روحانیسطح عالی حوزهروحانی گروهان63/12/2573/12/29جراحات واردهاسفند
167تصویر شهید عزیز احمد زارعیان

احمد زارعیانعیسی51/03/30كازرون*****15بسیجوالفجر 10ل 33المهدیماهوت24محصلاول راهنماییتك تیر انداز66/12/24*****اصابت تركش به سروپااسفند
168تصویر شهید عزیز حسین زاهدی اصل

حسین زاهدی اصلاحمد47/02/10استهبانمركزی20سپاه*****ل 19 فجرجزیره مجنون*****پاسدار وظیفهچهارم ابتداییتك تیر انداز67/04/478/04/3جراحات واردهتیر
169تصویر شهید عزیز محمدجواد زاهدی

محمدجواد زاهدیاحمد29/00/00استهبانمركزی28مردمی**********شیراز*****كارمنددیپلم*****57/04/4*****اصابت تیر به سرتیر
170تصویر شهید عزیز علی اکبر زرنگار

علی اکبر زرنگاررضا44/06/1استهبانمركزی20ارتش*****ت 81 زرهیشوش141سربازاول راهنماییتك تیر انداز64/01/20*****واژگون شدن نفربرفروردین
171تصویر شهید عزیز احمد زکی پور

احمد زکی پورخلیل44/04/19استهبانمركزی17بسیجفتح المبینت امام سجادخرمشهر106محصلدوم دبیرستانكمك آرپی جی زن61/01/1*****اصابت تركش به سرفروردین
172تصویر شهید عزیز حمید زکی پور

حمید زکی پورخلیل47/03/1استهبانمركزی18بسیجكربلای 4ل 33المهدیخرمشهر943محصلسوم دبیرستانبی سیم چی65/10/476/04/13*****دی
173تصویر شهید عزیز رمضان زمان

رمضان زمانمحمد40/06/1استهبانایج22بسیجوالفجر 2ل 33المهدیحاج عمران21آزاددیپلمتك تیر انداز62/05/3**********مرداد
174تصویر شهید عزیز عباس زمانی

عباس زمانیكاكاجان43/10/1استهبانرونیز — خیر23ارتش*****ت 88زرهی زاهدانخرمشهر*****سربازدوم راهنمایی*****66/03/11**********خرداد
175تصویر شهید عزیز حبیب زیاد

حبیب زیادفتح الله14/09/2001استهبانمركزی51بسیجكربلای 4ل 33المهدیخرمشهر105كفاشپنجم ابتداییتك تیر انداز65/10/476/04/1351دی
176تصویر شهید عزیز ابراهیم ساجدی

ابراهیم ساجدیغلامحسین44/01/1استهبانمركزی18بسیجفتح المبین*****شوش131محصلدوم دبیرستانمسوول تبلیغات61/01/1**********فروردین
177تصویر شهید عزیز سید محمدمسیح ساجدی

سید محمدمسیح ساجدیسیدمحمد جعفر41/06/1استهبانمركزی20سپاهمحرمل 33المهدیشرهانی229پاسداردیپلمفرمانده گروهان61/09/9*****اصابت تركش به صورتآذر
178تصویر شهید عزیز عبدالصمد ساجدی

عبدالصمد ساجدیعلی43/10/5استهبانمركزی23ژاندارمری*****ژاندارمریآبادان575سربازسوم دبیرستانتك تیر انداز66/09/18*****اصابت تیرآذر
179تصویر شهید عزیز محسن ساجدی

محسن ساجدیغلامحسین47/06/1استهبانمركزی16بسیجبدرل 33المهدیشرق دجله433محصلدوم دبیرستانبی سیم چی63/12/2574/08/13جراحات واردهاسفند
180تصویر شهید عزیز هادی ساجدی

هادی ساجدیمیرزاحبیب46/06/1استهبانمركزی15بسیجبیت المقدسگردان علی اكبرخرمشهر218محصلاول دبیرستانفرمانده گردان61/02/16*****اصابت تركش به سراردیبهشت
181تصویر شهید عزیز خلیل سامان

خلیل ساماناحمد45/06/14استهبانمركزی21بسیج*****ل 33المهدیشلمچه52دانشجودیپلمتك تیر انداز66/07/20*****اصابت تركشمهر
182تصویر شهید عزیز امیرمختار سپردار

امیرمختار سپردارحیدر04/07/2005استهبانمركزی61بسیج*****ل 33المهدیفکه435مغازه داربیسوادتداركات گردان65/02/24*****اصابت تركش به ناحیه گردناردیبهشت
183تصویر شهید عزیز حسن سعادت پیشه

حسن سعادت پیشهاكبر45/06/1استهبانمركزی20ارتش*****ت 37 زرهیدشت طلائیه289سربازاول راهنماییتك تیر انداز65/04/19*****اصابت تركشتیر
184تصویر شهید عزیز محمدعلی سعادت پیشه

محمدعلی سعادت پیشهاحمد41/00/00استهبانمركزی21ارتش*****ت 23 نیروی مخصوصسردشت*****سربازاول دبیرستانتك تیر انداز62/04/6**********تیر
185تصویر شهید عزیز مجید سعیدی

مجید سعیدیمحمدرضا43/05/1استهبانمركزی18بسیجمحرمل 33المهدیشرهانی84محصلاول دبیرستانتیر بارچی61/08/2276/07/14جراحات واردهآبان
186تصویر شهید عزیز محمدحسین سلطانی نژاد

محمدحسین سلطانی نژادابراهیم47/01/1استهبانمركزی16بسیجمحرمل 33المهدیشرهانی124طلبهمقدماتی حوزهتك تیر انداز61/09/476/04/13جراحات واردهآذر
187تصویر شهید عزیز محمدخلیل سلطانی نژاد

محمدخلیل سلطانی نژادعلی رضا46/10/8استهبانمركزی16بسیجرمضانت امام سجادعین خوش51محصلاول راهنماییتك تیر انداز61/08/20*****اصابت تركش به شكمآبان
188تصویر شهید عزیز نوذر شادمانی

نوذر شادمانیكهزاد51/12/9استهبانرونیز علیا18ژاندارمری*****ژاندارمریجاده لامرد*****ارتشیدوم راهنمایی*****64/11/06*****درگیری با اشرارمسلحبهمن
189تصویر شهید عزیز الله یار شاهسونی

الله یار شاهسونییاراحمد30/03/2001استهبانرونیز — خیر32سپاهخیبرل 33المهدیجزیره مجنون266پاسدارابتداییکمک تیربارچی62/12/25*****اصابت تركشاسفند
190تصویر شهید عزیز جهانگیر شاهسونی

جهانگیر شاهسونیدرویش48/03/3استهبانرونیز — خیر16سپاهوالفجر 8ل 33المهدیاروند کنار71محصلسوم دبیرستانكمك تیربارچی64/11/23*****اصابت تركشبهمن
191تصویر شهید عزیز حمزه شاهسونی

حمزه شاهسونیبهمن47/06/20استهبانرونیز — خیر20بسیج*****ل 33المهدیشلمچه624روحانیمقدماتی حوزهتك تیر انداز67/03/4*****جراحات واردهخرداد
192تصویر شهید عزیز رمضان شاهسونی

رمضان شاهسونیزین العاتدین44/00/00استهبانرونیز — خیر21ارتش*****ل 64پیادهحاج عمران*****سربازبیسواد*****65/06/10*****اصابت تركششهریور
193تصویر شهید عزیز ولی شاهسونی

ولی شاهسونیعلی مردان40/11/1استهبانرونیز — خیر24بسیجوالفجر 8ل 33المهدیاروند کنار71کارگرچهارم ابتداییتك تیر انداز64/11/23*****اصابتتركش به سربهمن
194تصویر شهید عزیز علی اصغر شجعان

علی اصغر شجعاناحمد45/04/1استهبانمركزی22بسیج*****ل 33المهدیشلمچه334محصلدوم دبیرستانآرپی جی زن67/03/4**********خرداد
195تصویر شهید عزیز غلام رضا شرفی اصطهباناتی

غلام رضا شرفی اصطهباناتیاكبر48/06/10استهبانمركزی18بسیجوالفجر 10ل 33المهدیملخ خور67محصلسوم دبیرستانتك تیر انداز66/12/22*****اصابت تركش به پهلو راستاسفند
196تصویر شهید عزیز علی اصغر شریف

علی اصغر شریفامان الله40/07/12استهبانرونیز علیا30ژاندارمری*****ژاندارمریبلوچستان*****ارتشیدیپلم*****70/05/3*****درگیری باقاچاقچیانمرداد
197تصویر شهید عزیز خداداد شعبان زاده

خداداد شعبان زادهمحمد علی46/06/9استهبانرونیز — خیر20ارتش*****ت 81 زرهیسرپل ذهاب*****سربازاول دبیرستانتك تیر انداز66/02/6*****اصابت تیر به پهلو راستاردیبهشت
198تصویر شهید عزیز حسین شفیعی رونیزی

حسین شفیعی رونیزیمختار46/00/00استهبانرونیز – رونیز سفلی18ارتشوالفجر 8ل 77ثامن الائمهفاو452سربازپنجم ابتداییخدمه توپ64/11/30*****متلاشی شدن هردوپابهمن
199تصویر شهید عزیز محمد شفیعیان

محمد شفیعیانعباس41/10/5استهبانمركزی21ارتشوالفجرت 55 هوابردعین خوش*****سربازدوم راهنمایی*****62/05/1*****اصابت تركش به سینهمرداد
200تصویر شهید عزیز محمدرضا شکری پور

محمدرضا شکری پورمصطفی42/06/1استهبانرونیز علیا21بسیج*****ل 19 فجرسرپل ذهاب60کارگرچهارم ابتداییتك تیر انداز63/12/1678/12/16جراحات واردهاسفند
201تصویر شهید عزیز ابراهیم شمس عزت

ابراهیم شمس عزتعلی اكبر45/01/1استهبانمركزی18بسیجبدرل 33المهدیشرق دجله600محصلاول دبیرستانفرمانده دسته63/12/25**********اسفند
202تصویر شهید عزیز محمدحسن شمس عزت

محمدحسن شمس عزتمحمد42/02/5استهبانمركزی18سپاهطریق القدسل 33المهدیبستان30پاسداردیپلمفرمانده دسته60/09/13**********آذر
203تصویر شهید عزیز شهربانو شیبانی

شهربانو شیبانیعلی18/00/00استهبانمركزی47**********شیراز*****خانه داربیسواد*****65/11/12*****بمباران هوائیبهمن
204تصویر شهید عزیز علی اکبر شیبانی

علی اکبر شیبانیحسین48/00/00استهبانمركزی17بسیجكربلای 5ل 33المهدیشلمچه95محصلدوم دبیرستانتك تیر انداز65/10/20*****اصابت تركش به گردندی
205تصویر شهید عزیز علی اکبر شیبانی

علی اکبر شیبانیاحمد45/06/1استهبانمركزی22بسیجبیت المقدس7ل 33المهدیشلمچه315محصلسوم دبیرستانتیر بارچی67/03/23*****جراحات واردهخرداد
206تصویر شهید عزیز اصغر صادقی

اصغر صادقیمصطفی48/00/00استهبانرونیز علیا19سپاهوالفجر 10ل 33المهدیغرب225پاسدارسوم راهنماییفرمانده دسته67/01/1*****اصابت تركش به سرفروردین
207تصویر شهید عزیز حسین صادقی

حسین صادقیمیرزا علی آقا48/06/29استهبانمركزی18بسیجكربلای 8ل 33المهدیشلمچه501محصلدوم دبیرستانتك تیر انداز66/01/19*****اصابت تركشفروردین
208تصویر شهید عزیز حسن صادقی

حسن صادقیمحمد40/00/0استهبانرونیز علیا27ارتش*****ت 27 امام حسنزبیدات*****ارتشیدیپلم*****67/04/19**********تیر
209تصویر شهید عزیز سعید صادقی

سعید صادقیمحمود49/06/10استهبانرونیز علیا17بسیجوالفجر 10ل35 امام حسنماهوت46محصلاول دبیرستانتك تیر انداز66/12/28*****اصابت تركس به سراسفند
210تصویر شهید عزیز عباس صادقی

عباس صادقیعلی اكبر31/01/2003استهبانرونیز – رونیز سفلی31ارتشوالفجرت 55 هوابردجنوب*****ارتشیششم ابتدایی قدیم*****62/01/23**********فروردین
211تصویر شهید عزیز عبدالله صادقی

عبدالله صادقیامرالله38/08/18استهبانرونیز علیا27سپاهكربلای 5ل 33المهدیشلمچه848پاسدارسوم دبیرستانفرمانده گروهان65/12/29*****اصابت تركس به سروسینهاسفند
212تصویر شهید عزیز عباس صادقی رونیزی

عباس صادقی رونیزیابوالحسن40/00/00استهبانرونیز علیا22ارتشوالفجر 4ل 28سنندجمریوان695ارتشیسوم دبیرستانراننده تانك62/08/3*****برخورد بامینآبان
213تصویر شهید عزیز جلیل صادقی فرد

جلیل صادقی فردغلامرضا24/00/00استهبانمركزی41بسیج*****ل 19 فجرجزیره مجنونپاسدارششم ابتدایی قدیمفرمانده گروهان65/07/25*****اصابت تركش به گردنمهر
214تصویر شهید عزیز ابراهیم صالح اصطهباناتی

ابراهیم صالح اصطهباناتیخلیل42/07/1استهبانمركزی23سپاهكربلای 4ل 33المهدیخرمشهر690محصلسوم دبیرستانفرمانده دسته65/10/475/11/19جراحات واردهدی
215تصویر شهید عزیز محمد صالح اصطهباناتی

محمد صالح اصطهباناتیخلیل40/00/0استهبانمركزی26سپاهبیت المقدس 3ل35 امام حسنکوهجار1290پاسداردیپلمفرمانده گردان66/12/25*****اصابت تركش به شكماسفند
216تصویر شهید عزیز محمدرضا صبوری

محمدرضا صبوریسلیمان48/06/1استهبانمركزی18بسیج*****ل 33المهدیشلمچه109محصلسوم دبیرستانتك تیر انداز66/10/5*****اصابت موج انفجاربه بدندی
217تصویر شهید عزیز حسین صدیق

حسین صدیقرضا34/01/1استهبانمركزی27بسیج*****ل 33المهدیکوشک163کارگرچهارم ابتداییآرپی جی زن66/08/9*****اصابت تركش به شكمآبان
218تصویر شهید عزیز محمدصادق صدیق

محمدصادق صدیقمیرزامحمد43/07/11استهبانمركزی23ارتش*****ت 88زرهی زاهدانسومار*****ارتشیدیپلم*****66/06/26**********شهریور
219تصویر شهید عزیز محمدجواد صفا

محمدجواد صفااكبر49/08/30استهبانمركزی17بسیجوالفجر 10ل 33المهدیخرمال281محصلسوم دبیرستانتك تیر انداز66/12/28*****اصابت تركشاسفند
220تصویر شهید عزیز پروین صفایی

پروین صفاییاسفندیار50/06/26استهبانمركزی15مردمی**********شیراز*****محصلاول دبیرستان*****65/11/12*****بمباران هوائیبهمن
221تصویر شهید عزیز رسول صفایی

رسول صفاییدرویش45/06/1استهبانمركزی20بسیجكربلای 5ل 33المهدیشلمچه214كارمندسوم دبیرستانكمك تیربارچی65/11/08*****اصابت تركش به سر وپاودستبهمن
222تصویر شهید عزیز نسرین صفایی

نسرین صفاییحسین48/03/1استهبانمركزی17مردمی**********شیراز*****خانه داردیپلم*****65/11/12*****بمباران هوائیبهمن
223تصویر شهید عزیز علی رضا صفاییان

علی رضا صفاییانمیرزا علی46/01/1استهبانایج20سپاهوالفجر10ل 33المهدیکوهجار408پاسداراول راهنماییفرمانده دسته66/12/25*****اصابت تركش به سراسفند
224تصویر شهید عزیز مسعود صنعتی

مسعود صنعتیعبدالرضا34/01/15استهبانمركزی30ارتشبدرت 55 هوابردشرق دجله*****ارتشیششم ابتدایی قدیم*****63/12/2664/01/2جراحات واردهاسفند
225تصویر شهید عزیز غلام رضا ضیایی پور

غلام رضا ضیایی پورحسن43/09/8استهبانمركزی22سپاه*****ل 33المهدیآبادان373پاسدار وظیفهدیپلم*****65/04/1*****اصابت تیر به ناحیه گردنتیر
226تصویر شهید عزیز منصور طالبی

منصور طالبیاصغر40/03/10استهبانرونیز علیا27بسیج*****ل 33المهدیشلمچه43جوشكارسوم دبیرستانفرمانده دسته67/03/476/04/13جراحات واردهخرداد
227تصویر شهید عزیز حسین طاهری

حسین طاهریمحمد38/09/8استهبانمركزی27بسیجكربلای 4ل 33المهدیخرمشهر354معلمفوق دیپلمكمك آرپی جی زن65/10/476/04/13جراحات واردهدی
228تصویر شهید عزیز مهدی طاهری

مهدی طاهریمحمد45/09/9استهبانمركزی15بسیج*****ل 33المهدیچزابه69محصلسوم راهنماییتك تیر انداز60/11/19*****اصابت تركش به سربهمن
229تصویر شهید عزیز بیژن طبیبی

بیژن طبیبییوسف37/01/15استهبانمركزی24بسیجبیت المقدس*****آبادان19بهیارفوق دیپلم*****61/02/10**********اردیبهشت
230تصویر شهید عزیز ابراهیم طهماسبی

ابراهیم طهماسبیعلی رضا47/07/9استهبانایج20سپاه*****ل 19 فجرجزیره مجنون365پاسدار وظیفهاول راهنمایی*****67/04/470/01/18جراحات واردهتیر
231تصویر شهید عزیز عباس طهمورثی

عباس طهمورثیمحمد رضا47/12/1استهبانمركزی19بسیجوالفجر 10ل 33المهدیملخ خور886محصلدوم راهنماییفرمانده دسته66/12/25*****اصابت تركش به سینهاسفند
232تصویر شهید عزیز محمدعلی طهمورثی

محمدعلی طهمورثیمحمد رضا45/03/1استهبانمركزی18بسیجبدرل 33المهدیشرق دجله732محصلاول دبیرستانآرپی جی زن63/12/2574/08/13جراحات واردهاسفند
233تصویر شهید عزیز علی اکبر عابدینی

علی اکبر عابدینیحسین21/01/2001استهبانرونیز علیا40ارتشفتح المبینت 55 هوابردرقابیهارتشیدیپلم*****61/01/4*****اصابت گلوله و برخور بامینفروردین
234تصویر شهید عزیز علی اصغر عاقل

علی اصغر عاقلقنبر42/02/3استهبانمركزی20بسیجوالفجر 2ل 33المهدیحاج عمران36معلمفوق دیپلمفرمانده دسته62/05/3*****اصابت تیرمرداد
235تصویر شهید عزیز حمیدرضا عالی منش

حمیدرضا عالی منشبهادر48/00/00استهبانمركزی17بسیج*****ل 33المهدیمهاباد112بی كاراول دبیرستانتك تیر انداز65/04/3*****اصابت تیرتیر
236تصویر شهید عزیز علی عالی نژاد

علی عالی نژاداكبر46/06/27استهبانمركزی19بسیجكربلای 5ل 33المهدیشلمچه45محصلسوم دبیرستانتك تیر انداز65/10/23*****اصابت تركش به ناحیه كمردی
237تصویر شهید عزیز حسین عبادی

حسین عبادیحبیب46/03/16كربلا*****15بسیجمحرمت امام سجادعین خوش104محصلدوم دبیرستانتك تیر انداز61/08/11*****اصابت تركش به سرآبان
238تصویر شهید عزیز حسن عبادی

حسن عبادیحبیب41/09/4كربلا*****24بسیجكربلای 5ل 33المهدیشلمچه857معلمفوق دیپلمفرمانده دسته65/10/29*****اصابت تركش به كمر و صورتدی
239تصویر شهید عزیز محمود عبدالکریمی

محمود عبدالکریمیخلیل37/01/10استهبانمركزی24بسیجوالفجر مقدماتیل 33المهدیشرهانی160معلمدیپلمتداركات گردان61/11/30*****اصابت تیر بهگلوبهمن
240تصویر شهید عزیز مسیح عبدالله پور

مسیح عبدالله پورحسن43/01/10استهبانرونیز علیا19سپاهوالفجر 2ل 33المهدیحاج عمران240پاسداراول راهنماییفرمانده دسته62/05/14*****جراحات واردهمرداد
241تصویر شهید عزیز یوسف عبدالله پور

یوسف عبدالله پورابوالقا سم34/08/2آبادان*****31ارتش*****ت 88زرهی زاهدانمهران*****ارتشیششم ابتدایی قدیم*****64/09/27*****اصابت تركش گلوله توپآذر
242تصویر شهید عزیز محمدحسین عبدالله زاده

محمدحسین عبدالله زادهمرتضی44/06/30استهبانمركزی21بسیجكربلای 5ل 33المهدیشلمچه86محصلدوم دبیرستانتك تیر انداز65/11/0875/12/02جراحات واردهبهمن
243تصویر شهید عزیز حسین عبدالهی پور حقیقی

حسین عبدالهی پور حقیقیاسدالله41/02/10استهبانمركزی24بسیجكربلای 4ل 33المهدیخرمشهر410کارگردیپلم*****65/10/478/04/3جراحات واردهدی
244تصویر شهید عزیز غلام علی عبدالهی

غلام علی عبدالهیمحمد42/06/1استهبانمركزی18بسیج**********سوسنگرد101آزاددیپلمآرپی جی زن60/06/15*****اصابت گلوله به سینهشهریور
245تصویر شهید عزیز علی عدالت

علی عدالتمحمد44/01/1استهبانمركزی17بسیجبیت المقدسل 33المهدیخرمشهر63محصلسوم دبیرستانفرمانده دسته61/03/475/03/8جراحات واردهخرداد
246تصویر شهید عزیز علی عربی

علی عربیخلیل41/10/9استهبانمركزی23بسیجوالفجر 8ل 33المهدیفاو319رانندهابتداییآرپی جی زن64/11/2774/11/09جراحات واردهبهمن
247تصویر شهید عزیز محمدجواد عربی

محمدجواد عربیعرب39/06/1استهبانمركزی21بسیجطریق القدسل 33المهدیسوسنگرد65آزادسوم راهنماییتك تیر انداز60/11/29*****سقوط در آببهمن
248تصویر شهید عزیز مسعود عزیزی

مسعود عزیزیجمشید45/04/20استهبانرونیز علیا18بسیجبدرل 33المهدیشرق دجله89معلمفوق دیپلمتك تیر انداز63/12/26*****غرق شدن در آباسفند
249تصویر شهید عزیز نصرالله عزیزی

نصرالله عزیزیرضا39/01/9استهبانرونیز علیا26ارتش*****ت 92 زرهیطلاییه1580ارتشیسوم دبیرستانتیراندازتانك65/03/13*****اصابت تركش و قطع دست و پاخرداد
250تصویر شهید عزیز حسین عشاق

حسین عشاقحسن47/01/21استهبانمركزی17بسیجقادرل 19 فجرسردشت227جوشكاراول راهنماییكمك تیربارچی64/06/1875/08/5جراحات واردهشهریور
251تصویر شهید عزیز قاسم عشاق

قاسم عشاقمحمد صادق00/00/00استهبانمركزی65مردمی**********شیراز*****مغازه دارابتدایی*****65/11/12*****بمباران هوائیبهمن
252تصویر شهید عزیز محمدصادق عشاق

محمدصادق عشاققاسم39/10/14استهبانمركزی26مردمی**********شیراز*****معلمدیپلم*****65/11/12*****بمباران هوائیبهمن
253تصویر شهید عزیز عباس عطاریان

عباس عطاریانمحمد47/00/00استهبانمركزی18بسیجكربلای 4ل 33المهدیخرمشهر295روحانیمقدماتی حوزهفرمانده دسته65/10/475/11/19جراحات واردهدی
254تصویر شهید عزیز سید عباس علویان

سید عباس علویانسید ماشاءالله45/03/1استهبانمركزی17سپاهوالفجر 2ل 33المهدیتنگه دربند114پاسدارپنجم ابتداییفرمانده دسته62/05/2*****متلاشی شدن بدنمرداد
255تصویر شهید عزیز رضا علیشاهی

رضا علیشاهیحبیب47/07/1استهبانمركزی26بسیج*****ل 19 فجراستهبان*****كارمنداول راهنمایی*****63/07/2*****شیمیائیمهر
256تصویر شهید عزیز علی عمادآبادی

علی عمادآبادیقنبر علی45/01/22استهبانرونیز — خیر19بسیجوالفجر 8ل 19 فجراروندکنار134کارگرپنجم ابتداییتك تیر انداز64/11/21*****اصابت تركش به بدنبهمن
257تصویر شهید عزیز عباس غلام نژاد

عباس غلام نژادمحمد34/06/5استهبانمركزی27سپاه*****ت امام سجادتکاب غرب*****پاسدارششم ابتدایی قدیمفرمانده دسته61/12/25**********اسفند
258تصویر شهید عزیز نادعلی غلامی

نادعلی غلامیغلام45/00/00استهبانمركزی20سپاهكربلای 5ل 33المهدیشلمچه320پاسدار وظیفهسوم ابتداییتك تیر انداز65/10/20*****متلاشی شدن سروسینه و گردندی
259تصویر شهید عزیز حسین فاطمی

حسین فاطمیمیرزا عبدالله48/03/5استهبانمركزی19بسیج*****ل 33المهدیشلمچه50محصلدوم دبیرستانتك تیر انداز67/03/4*****اصابت تركش به پشت وپاخرداد
260تصویر شهید عزیز احمدعلی فالیزکار

احمدعلی فالیزکارمحمد47/06/20استهبانمركزی17بسیجوالفجر 8ل 33المهدیفاو206محصلسوم دبیرستانتك تیر انداز64/11/21*****اصابت تركشبهمن
261تصویر شهید عزیز حسین فتحی

حسین فتحیمحمدعلی44/06/10استهبانمركزی18بسیجوالفجر 2ل 33المهدیحاج عمران315محصلدوم دبیرستانتك تیر انداز62/05/3*****اصابت گلولهمرداد
262تصویر شهید عزیز رمضان فتحی

رمضان فتحیولی40/02/3استهبانرونیز — خیر22ارتشخیبرت 92 زرهیجفیر395سربازبیسوادتیر انداز تانك62/12/9**********اسفند
263تصویر شهید عزیز رمضان فتحی

رمضان فتحیدرویش47/10/30استهبانرونیز — خیر20ژاندارمری*****ژاندارمریخوزستان*****سربازپنجم ابتداییتك تیر انداز67/04/21*****درگیری بادشمنتیر
264تصویر شهید عزیز محمدحسن فتحی

محمدحسن فتحیمحمدعلی47/04/22استهبانمركزی18بسیجكربلای 4ل 33المهدیخرمشهر854محصلدوم دبیرستانكمك آرپی جی زن65/10/476/04/13جراحات واردهدی
265تصویر شهید عزیز بهمن فدایی مزیدی

بهمن فدایی مزیدیخوبیار42/08/1استهبانایج22ارتش*****ل 28سنندجکلاشیر*****سربازسوم راهنماییتك تیر انداز64/06/16*****اصابت خمپاره به خودروی مهماتشهریور
266تصویر شهید عزیز ابراهیم فربود

ابراهیم فربودعلی اكبر46/03/5استهبانمركزی19سپاهكربلای 4ل 33المهدیخرمشهر567پاسدار وظیفهچهارم ابتداییآرپی جی زن65/10/476/04/13جراحات واردهدی
267تصویر شهید عزیز بهمن فرج پور حقیقی

بهمن فرج پور حقیقیمحمد شفیع38/01/3استهبانمركزی23سپاهرمضانت امام سجادشلمچه210پاسداردیپلمفرمانده گروهان61/04/23*****جراحات واردهتیر
268تصویر شهید عزیز محمدحسن فرد

محمدحسن فردغلامحسین40/06/9استهبانمركزی21سپاهمحرمگردان 971 المهدیشرهانی508پاسدارچهارم دبیرستانفرمانده گردان61/09/2175/03/8جراحات واردهآذر
269تصویر شهید عزیز حسن فروتن اصطهباناتی

حسن فروتن اصطهباناتیصمد42/07/3استهبانمركزی24ارتش*****ت 88زرهی زاهدانسومار*****سربازپنجم ابتداییتك تیر انداز66/04/27*****بمبارانتیر
270تصویر شهید عزیز محمدجعفر فرودیان

محمدجعفر فرودیانمحمد43/06/20استهبانمركزی19بسیجوالفجر 2ل 33المهدیحاج عمران67محصلدوم دبیرستانآرپی جی زن62/05/1*****اصابت تركشمرداد
271تصویر شهید عزیز محمدرضا فروردین

محمدرضا فروردینجواد43/11/19استهبانمركزی19سپاهوالفجر مقدماتیل 33المهدیشرهانی166پاسدارسوم دبیرستانپیك گردان62/01/2274/11/9جراحات واردهفروردین
272تصویر شهید عزیز اصغر فرهمندنژاد

اصغر فرهمندنژادمحمود38/04/8استهبانایج31سپاه*****ت 46الهادیطلاییه*****پاسداردیپلمجانشین گردان ترابری69/12/11*****انفجار میناسفند
273تصویر شهید عزیز جواد فقیه

جواد فقیهمیرزامذكور32/00/00استهبانمركزی33مردمی**********شیراز*****رانندهششم ابتدایی قدیم*****65/11/2*****بمباران هوائیبهمن
274تصویر شهید عزیز احمد فقیهی

احمد فقیهیملاحسین10/00/00استهبانمركزی50مردمی**********استهبان*****قاضی شرعسطح عالی حوزه*****60/05/17*****ترورمرداد
275تصویر شهید عزیز حسن فقیهی

حسن فقیهیعلی اكبر49/00/00استهبانمركزی15بسیجوالفجر 8ل 33المهدیفاو119محصلدوم راهنماییآرپی جی زن64/11/21*****اصابت تیربهمن
276تصویر شهید عزیز محمدرضا فقیهی

محمدرضا فقیهیعلی اكبر44/09/20استهبانمركزی19سپاه*****ل 19 فجرسومار625پاسدار وظیفهدوم راهنماییمسوول گروه شناسایی63/11/28*****اصابت تركشبهمن
277تصویر شهید عزیز محمدحسن فقیهی

محمدحسن فقیهیمیرزا بابا49/06/1استهبانمركزی16بسیجكربلای 5ل 33المهدیشلمچه782محصلدوم دبیرستانپیك و مخابرات گردان65/10/20*****اصابت تركش به سردی
278تصویر شهید عزیز علی اصغر فیاض بخش

علی اصغر فیاض بخشمحمدعلی44/03/1استهبانمركزی21بسیج*****ل 33المهدیفاو200معلمفوق دیپلم*****65/01/17*****اصبت تركش به سرفروردین
279تصویر شهید عزیز احمد فیروزی

احمد فیروزیمحمود38/07/1استهبانمركزی26بسیجوالفجر 8ل 33المهدیفاو893مغازه داردیپلممسوول تداركات64/11/26*****اصابت تركش به سر وپابهمن
280تصویر شهید عزیز محمود فیروزی

محمود فیروزیمحمد48/07/1شیراز*****19بسیج*****ل 33المهدیشلمچه*****محصلسوم دبیرستان*****67/03/4*****اصابت تركش به ناحیه صورتخرداد
281تصویر شهید عزیز علی قاسم زاده

علی قاسم زادهقاسم44/01/1استهبانایج21ارتش*****ل 21حمزهفاو*****سربازاول راهنماییتك تیر انداز65/01/4*****اصابت تیر به مغزفروردین
282تصویر شهید عزیز جواد قاسمی

جواد قاسمیعبدالحسین46/08/5استهبانایج19سپاهكربلای 5ل 33المهدیشلمچه*****پاسدار وظیفهدوم راهنماییتك تیر انداز65/10/24*****اصابت تركش به شكمدی
283تصویر شهید عزیز محمدعلی قاسمی نژاد

محمدعلی قاسمی نژادحسن29/12/2009استهبانمركزی30ارتش*****مركز پیاده شیرازجنوب51ارتشیدیپلممسوول تبلیغات59/10/21*****اصابت تیر به سردی
284تصویر شهید عزیز حسین قاضی زاده

حسین قاضی زادهعبدالرضا46/02/4استهبانمركزی17بسیجخیبرل 33المهدیجزیره مجنون52محصلدوم دبیرستانتك تیر انداز63/01/9*****اصابت تركش به سرفروردین
285تصویر شهید عزیز حسن قامت

حسن قامتعلی49/02/1استهبانمركزی17بسیجوالفجر 10ل 33المهدیملخ خور233محصلچهارم دبیرستانتك تیر انداز66/12/25*****متلاشی شدن بدناسفند
286تصویر شهید عزیز خداکرم قائدیان رونیزی

خداکرم قائدیان رونیزیخداداد38/10/1استهبانرونیز – رونیز سفلی23بسیجفتح المبینل 33المهدیشوش33کارگربیسوادتك تیر انداز61/01/1**********فروردین
287تصویر شهید عزیز خورشید قائدیان رونیزی

خورشید قائدیان رونیزیمحمد حسین40/11/12استهبانرونیز – رونیز سفلی21ارتشمسلم ابن عقیلت 55 هوابردسومار*****ارتشیسوم راهنماییچترباز61/09/7**********آذر
288تصویر شهید عزیز ناصر قائدیان رونیزی

ناصر قائدیان رونیزینجف43/05/9استهبانرونیز – رونیز سفلی19سپاه*****ل 33المهدیحاج عمران258پاسدار وظیفهپنجم ابتداییتك تیر انداز62/07/14*****اصابت تركشمهر
289تصویر شهید عزیز محمدجواد قرائت

محمدجواد قرائتابراهیم47/02/1استهبانمركزی18سپاهكربلای 4ل 33المهدیخرمشهر443پاسدار وظیفهسوم راهنماییتك تیر انداز65/10/476/04/13جراحات واردهدی
290تصویر شهید عزیز حسن قرائت

حسن قرائتعباس45/00/00استهبانمركزی16بسیج*****ل 33المهدیدهلران40محصلسوم دبیرستانتك تیر انداز61/11/13*****بمباران هوائیبهمن
291تصویر شهید عزیز حسن قربانی

حسن قربانیمحمد40/06/10استهبانمركزی22ارتشوالفجر مقدماتیت 55 هوابردشرهانی*****ارتشیسوم دبیرستانتك تیر انداز62/01/22**********فروردین
292تصویر شهید عزیز حبیب الله قریحه

حبیب الله قریحهمحمدمهدی32/01/1استهبانمركزی29بسیجمحرمل 33المهدیشرهانی60كارمندششم ابتدایی قدیمتك تیر انداز61/08/2276/04/13جراحات واردهآبان
293تصویر شهید عزیز حسین قنبری

حسین قنبریقاسم48/05/15استهبانمركزی17بسیجكربلای 4ل 33المهدیخرمشهر403محصلاول دبیرستانكمك آرپی جی زن65/10/474/08/13جراحات واردهدی
294تصویر شهید عزیز علی اصغر قوس

علی اصغر قوسغلامرضا44/08/8استهبانمركزی19سپاهبدرل 33المهدیشرق دجله175پاسدار وظیفهدیپلم*****63/12/2579/06/10جراحات واردهاسفند
295تصویر شهید عزیز محمدرضا قوس

محمدرضا قوسخلیل48/11/12استهبانمركزی17بسیجكربلای 4ل 33المهدیخرمشهر265محصلدوم راهنماییتیربارچی65/10/479/06/10جراحات واردهدی
296تصویر شهید عزیز محمدعلی قوس

محمدعلی قوسخلیل51/03/1استهبانمركزی15بسیجكربلای 8ل 19 فجرشلمچه44محصلدوم راهنماییتك تیر انداز66/01/1974/05/5جراحات واردهفروردین
297تصویر شهید عزیز غلام حسین قهرایی

غلام حسین قهراییامام علی40/08/12استهبانایج20ارتش*****ت 92 زرهیبستان*****سربازپنجم ابتدایی*****60/09/28*****اصابت تركشآذر
298تصویر شهید عزیز محمد کارگر

محمد کارگرمحمدحسین39/01/3استهبانمركزی26بسیجكربلای 5*****شلمچه262كارمنددوم راهنماییتك تیر انداز65/11/14*****اصابت تركش به سروصورتبهمن
299تصویر شهید عزیز جواد کاظم زاده

جواد کاظم زادهمحمد40/00/0استهبانمركزی25سپاهكربلای 4ل 33المهدیخرمشهر1380پاسدارسوم راهنماییفرمانده گردان65/10/4**********دی
300تصویر شهید عزیز علی اکبر کاظم زاده

علی اکبر کاظم زادهرضا40/10/2استهبانمركزی22بسیجوالفجر 2ل 33المهدیحاج عمران257تراشكارسوم راهنماییتداركات گردان62/05/1*****اصابت تركش خمپارهمرداد
301تصویر شهید عزیز محمد خلیل کاظمی

محمد خلیل کاظمیمحمدحسین38/08/25استهبانمركزی22ارتش*****ل 77ثامن الائمهدارخوین240سربازدیپلمتداركات60/07/1*****اصابت تركشمهر
302تصویر شهید عزیز مسعود کرمی پور شمس آبادی

مسعود کرمی پور شمس آبادیقدم علی43/06/90استهبانرونیز ـشمس آباد24ارتش*****ل 77خراسانفکه990ارتشیدیپلماطلا عاتی ارتش67/04/21*****.اصابت تركش به سرو پاتیر
303تصویر شهید عزیز اسماعیل کریمی نژاد

اسماعیل کریمی نژاداحمد39/00/00استهبانمركزی25سپاهوالفجر 8ل12فجرفاو136پاسداردوم دبیرستانتك تیر انداز64/12/19*****اصابت تركش به شكماسفند
304تصویر شهید عزیز علی محمد کریمی نژاد

علی محمد کریمی نژاداكبر40/03/1استهبانمركزی19ژاندارمری*****ژاندارمریآبادان*****سربازششم ابتدایی قدیمتك تیر انداز59/12/27*****غرق شدن در رود كاروناسفند
305تصویر شهید عزیز سهام پور کریمی علی آبادی

سهام پور کریمی علی آبادیجهانگیر54/00/00استهبانرونیز ـ علی آباد20سپاه*****ل 19 فجرسردشت*****پاسدار وظیفهاول راهنماییتك تیر انداز74/06/16**********شهریور
306تصویر شهید عزیز کریم کریمیان

کریم کریمیانمحمدحسین49/01/19استهبانرونیز ـ علی آباد17بسیجكربلای 8ل 33المهدیشلمچه72محصلاول دبیرستانفرمانده دسته66/01/1974/05/5جراحات واردهفروردین
307تصویر شهید عزیز غلام حسین کبریایی

غلام حسین کبریاییمحمد46/06/10استهبانمركزی20سپاهكربلای 8ل 33المهدیشلمچه23آزاددوم دبیرستانتك تیر انداز66/01/1974/05/5جراحات واردهفروردین
308تصویر شهید عزیز رضا کشاورزیان رونیزی

رضا کشاورزیان رونیزیبیك میرزا39/01/1استهبانرونیز علیا28ارتش*****ت 55 هوابردسومار*****ارتشیدیپلم*****67/04/31*****تركش به پاتیر
309تصویر شهید عزیز علی میرزا کشاورزیان رونیزی

علی میرزا کشاورزیان رونیزیبیك میرزا43/10/15استهبانرونیز علیا19سپاهوالفجر 4ل 19 فجرمریوان270پاسداراول دبیرستانفرمانده گروهان62/07/28*****اصابت تركشمهر
310تصویر شهید عزیز غلام رضا کشتکار

غلام رضا کشتکارعلی اكبر45/05/29استهبانمركزی21بسیجوالفجر 10ل 33المهدیوزلیل84دانشجودیپلمتک تیرانداز66/12/29*****جراحات واردهاسفند
311تصویر شهید عزیز حسین کشمیری

حسین کشمیریاحمد42/06/1استهبانمركزی19بسیجبیت المقدسل 33المهدیخرمشهر52محصلسوم دبیرستانتك تیر انداز61/03/3**********خرداد
312تصویر شهید عزیز ابراهیم کشوری

ابراهیم کشوریغلامرضا44/03/10استهبانمركزی21سپاهكربلای 5ل 33المهدیشلمچه*****پاسدار وظیفهدیپلمتك تیر انداز65/10/20*****اصابت تركش به گلودی
313تصویر شهید عزیز علی کشوری

علی کشوریحیدر41/02/1استهبانمركزی21سپاهوالفجر 2ل 33المهدیحاج عمران75پاسدار وظیفهدیپلمتك تیر انداز62/05/5**********مرداد
314تصویر شهید عزیز عباس کلاهی

عباس کلاهیحسین44/05/14استهبانمركزی19سپاهبدرل 33المهدیشرق دجله663پاسدار وظیفهسوم راهنماییآرپی جی زن63/12/2573/12/9جراحات واردهاسفند
315تصویر شهید عزیز غلام رضا کمالدار

غلام رضا کمالدارحبیب الله40/05/1استهبانرونیز علیا25بسیجكربلای 5ل 33المهدیشلمچه8معلمدیپلمآرپی جی زن65/11/7*****اصابت تركش به سروصورتبهمن
316تصویر شهید عزیز محمد کوهپیما

محمد کوهپیمادرویش41/01/1استهبانمركزی25ارتش*****تیپ 84 زرهیمیمک*****سربازاول راهنمایی*****66/12/11*****اصابت تركش خمپارهاسفند
317تصویر شهید عزیز علی اصغر کیان

علی اصغر کیانمحمود42/05/7استهبانمركزی19سپاهرمضانل 33المهدیشلمچه114محصلسوم دبیرستانتکوگردان61/04/29*****اصابت تیر به سرتیر
318تصویر شهید عزیز محمدرضا کیانی نژاد

محمدرضا کیانی نژادمیرزا علی35/09/19استهبانمركزی30بسیج*****ل 19 فجراهواز136معلمفوق دیپلم*****65/08/29*****اصابت تیر به سرآبان
319تصویر شهید عزیز محمد کیومرثی

محمد کیومرثیمحمد جعفر37/04/20استهبانمركزی23سپاهثامن الائمهل 19 فجرآبادان106پاسداردیپلم*****60/07/5*****اصابت گلوله تانكمهر
320تصویر شهید عزیز علی اکبر گشنابادی

علی اکبر گشنابادیمحمدعلی44/01/1استهبانمركزی20ارتشقادرل 23 نوهدشمالغرب540سربازپنجم ابتداییتك تیر انداز64/07/8*****اصابت گلوله تانکمهر
321تصویر شهید عزیز جان علی گلچین فرد

جان علی گلچین فردجهانگیر48/08/1استهبانرونیز علیا18بسیجوالفجر 10ل35 امام حسنماهوت53محصلسوم راهنماییآرپی جی زن67/01/6*****اصابت تركشفروردین
322تصویر شهید عزیز عباس گنجی

عباس گنجیرضا36/01/2استهبان28بسیجوالفجر 8ل 33المهدیجاده فاو-بصره75كارمنددیپلمتك تیر انداز64/11/2774/11/9جراحات واردهبهمن
323تصویر شهید عزیز محمدجواد گنجی

محمدجواد گنجیرضا43/01/2استهبانمركزی17بسیجطریق القدسل 33المهدیبستان31محصلسوم دبیرستانمسوول تبلیغات60/09/8*****اصابت تركش به سرآذر
324تصویر شهید عزیز الله قلی لری زاده فریدونی

الله قلی لری زاده فریدونیغلام حسین47/01/3استهبانرونیز علیا18بسیج*****ل 33المهدیخرمشهر*****کارگراول راهنماییتك تیر انداز65/06/22*****اصابت تركش به سرو پاشهریور
325تصویر شهید عزیز فرامرز مبارکی

فرامرز مبارکیرحمت الله47/08/20استهبانرونیز — خیر20ارتش*****ل 77ثامن الائمهفکه240سربازاول راهنماییف تیم الف67/04/22**********تیر
326تصویر شهید عزیز محمدحسین مبارکی

محمدحسین مبارکیعبدالحسین46/04/1استهبانرونیز — خیر20ارتش*****ت 88زرهی زاهدانسومار265سربازپنجم ابتدایی*****66/04/27**********تیر
327تصویر شهید عزیز ابوالفضل مباشری

ابوالفضل مباشرینصرالله43/03/28استهبانمركزی20سپاهبدرل 33المهدیشرق دجله272پاسداردیپلمبی سیم چی گروهان63/12/2573/12/9جراحات واردهاسفند
328تصویر شهید عزیز علی اصغر مباشری

علی اصغر مباشرینصرالله39/02/9استهبانمركزی20بسیجرمضانل 33المهدیکوشک111آزادپنجم ابتداییتك تیر انداز61/04/2375/03/8جراحات واردهتیر
329تصویر شهید عزیز محمدعلی مبرا

محمدعلی مبرامحمد حسین47/00/00استهبانمركزی19بسیجوالفجر 10ل 33المهدیخرمال101محصلچهارم دبیرستانتك تیر انداز66/12/26*****اصابت تركش به سروپااسفند
330تصویر شهید عزیز اسماعیل مبین

اسماعیل مبینعلی44/00/00استهبانمركزی19بسیجبدرل 33المهدیشرق دجله269محصلچهارم دبیرستانكمك آرپی جی زن63/12/2574/11/9جراحات واردهاسفند
331تصویر شهید عزیز مهدی متقی

مهدی متقیاكبر48/09/3استهبانمركزی16بسیجقادرل 33المهدیکردستان71جوشكارپنجم ابتداییتك تیر انداز64/06/1875/08/5جراحات واردهشهریور
332تصویر شهید عزیز عبدالمهدی محسنی

عبدالمهدی محسنیاصغر46/02/1استهبانمركزی18بسیجقادرل 33المهدیکردستان304محصلاول راهنماییتك تیر انداز64/06/1875/08/5اصابت تیر به سرشهریور
333تصویر شهید عزیز محمدرضا محفوظی

محمدرضا محفوظیحسن علی42/06/3استهبانمركزی18مردمی**********تهران*****بی كاردیپلم*****60/05/28*****ترورمرداد
334تصویر شهید عزیز جلیل محمدعلی پور

جلیل محمدعلی پورمحمود48/08/1استهبانرونیز — خیر25مردمی**********کوهنجان*****ارتشیسوم راهنمایی*****73/04/5*****بازنشدن چتردرحین پریدنتیر
335تصویر شهید عزیز علی اصغر محمدی

علی اصغر محمدیدادالله44/00/00استهبانمركزی21سپاهكربلای 5ل35 امام حسنشلمچه*****سربازدیپلمتك تیر انداز65/01/1978/04/30جراحات واردهفروردین
336تصویر شهید عزیز محمدحسن محمدی

محمدحسن محمدیعلی محمد42/09/5استهبانمركزی23بسیجكربلای 5ل 33المهدیشلمچه90آزاددیپلمتك تیر انداز65/10/22*****اصابت تركش به سروصورتدی
337تصویر شهید عزیز عبدالرسول محمدی رونیزی

عبدالرسول محمدی رونیزیحاجی40/00/00استهبانرونیز علیا21ارتشرمضانل 77پیروزیشلمچه68سربازدیپلمفرمانده دسته61/04/28*****اصابت تركش خمپارهتیر
338تصویر شهید عزیز علی محمودی رونیزی

علی محمودی رونیزیدادالله46/00/00استهبانرونیز علیا19سپاهکربلای5ل 9 بدرشلمچه*****سربازسوم راهنماییامدادگر65/11/1**********بهمن
339تصویر شهید عزیز محمدحسین محمودی

محمدحسین محمودیرضا41/00/00استهبانمركزی21بسیجوالفجر 2ل33المهدیحاج عمران36معلمفوق دیپلمتك تیر انداز62/05/3**********مرداد
340تصویر شهید عزیز عباس مخبری

عباس مخبریعلی اكبر41/08/1استهبانمركزی22سپاهمحرمگردان971المهدیشرهانی116پاسداردیپلمتك تیر انداز61/09/479/06/10اصابت تیر به سرآذر
341تصویر شهید عزیز مجید مخبری

مجید مخبریمحمدعلی46/02/1استهبانمركزی16بسیجوالفجر مقدماتیل 33المهدیشرهانی393محصلدوم راهنماییتك تیر انداز62/01/2276/07/14جراحات واردهفروردین
342تصویر شهید عزیز محمود مخبری

محمود مخبریاسدالله41/06/7استهبانمركزی22بسیجبدرل 33المهدیشرق دجله223آزاددیپلمآرپی جی زن63/12/2573/12/9جراحات واردهاسفند
343تصویر شهید عزیز عباس مرادزاده

عباس مرادزادهرحیم45/04/9استهبانرونیز — خیر22سپاه*****ل 42یونسفاو*****پاسدار وظیفهنهضت سواد آموزیتك تیر انداز67/01/29*****شیمیائیفروردین
344تصویر شهید عزیز سید احمد مرتضوی

سید احمد مرتضویسیدمحمد43/05/20استهبانمركزی18بسیجمحرمل 33المهدیشرهانی125آزاددیپلمتك تیر انداز61/09/477/02/17جراحات واردهآذر
345تصویر شهید عزیز سید حسن مرتضوی

سید حسن مرتضویسیدعلی47/05/5استهبانمركزی18بسیج*****ل 21حمزهمهاباد221محصلاول دبیرستانتك تیر انداز65/04/3*****جراحات واردهتیر
346تصویر شهید عزیز سید احمد مرشدی

سید احمد مرشدیسیدبهاالدین34/01/3استهبانمركزی26سپاه*****ل 19 فجرسهل آباد326پاسداردیپلمفرمانده گردان60/04/18*****اصابت گلولهتیر
347تصویر شهید عزیز اسماعیل مروت

اسماعیل مروتكریم44/04/1استهبانمركزی21بسیجكربلای 5ل 33المهدیشلمچه160محصلچهارم دبیرستانتك تیر انداز65/11/2*****موج شدید انفجاربهمن
348تصویر شهید عزیز سید محمدجواد مصطفوی

سید محمدجواد مصطفویسیداحمد41/02/5استهبانمركزی18بسیجطریق القدسل 33المهدیبستان134آزادمحصلتك تیر انداز60/09/8*****اصابت تیر به قلبآذر
349تصویر شهید عزیز علی محمد مطلع

علی محمد مطلعمیرزا محمد39/11/1استهبانمركزی21بسیجثامن الائمهل 33المهدیآبادان48معلمفوق دیپلمتك تیر انداز60/07/5*****اصابت گلولهمهر
350تصویر شهید عزیز مسعود مظفری

مسعود مظفریاحمد40/10/11استهبانمركزی21سپاهرمضانل19فجرشلمچه268پاسداردیپلمفرمانده دسته61/04/23**********تیر
351تصویر شهید عزیز حمید مظلوم زاده

حمید مظلوم زادهمحمود46/10/10استهبانمركزی20بسیجوالفجر 10ل 33المهدیوزلیل530آزاداول راهنماییتك تیر انداز66/12/26*****اصابت تركش به سراسفند
352تصویر شهید عزیز بتول معزی

بتول معزیسیدفتحعلی12/07/2007استهبانمركزی54مردمی**********مکه*****خانه دارابتدایی*****66/05/9*****جمعه خونین مكهمرداد
353تصویر شهید عزیز مرتضی معصوم زاده

مرتضی معصوم زادهعلی محمد21/06/25استهبانمركزی59مردمی**********استهبان*****کارگر**********80/02/18*****اصابت تیراردیبهشت
354تصویر شهید عزیز محمدتقی مفتاح

محمدتقی مفتاحعلی محمد48/06/1استهبانمركزی17سپاهكربلای 5ل 33المهدیشلمچه350محصلاول دبیرستانتکوگردان65/10/29*****اصابت تركش به سردی
355تصویر شهید عزیز کاظم مقدس

کاظم مقدسغلام علی41/06/7استهبانمركزی22بسیجبدرل 33المهدیشرق دجله548پاسدارپنجم ابتداییتداركات گردان63/12/2573/12/29جراحات واردهاسفند
356تصویر شهید عزیز محمد مقدس

محمد مقدسمیرزا آقا45/06/1استهبانمركزی22بسیج*****ل 33المهدیشلمچه220معلمفوق دیپلمتك تیر انداز67/03/4*****اصابت تركش به سرخرداد
357تصویر شهید عزیز حبیب ملک زاده حقیقی

حبیب ملک زاده حقیقیغلامرضا45/11/8استهبانمركزی21بسیجكربلای 8ل 33المهدیشلمچه200محصلچهارم دبیرستانآرپی جی زن66/01/20*****متلاشی شدن هردوپافروردین
358تصویر شهید عزیز غلام رضا ملکی

غلام رضا ملکیلطف الله45/11/1استهبانمركزی20ارتش*****ت 37 زرهیایلام310سربازپنجم ابتداییتك تیر انداز65/05/25*****اصابت ترکش به بدنمرداد
359تصویر شهید عزیز سید علی اصغر منتصری

سید علی اصغر منتصریسیدعبدالحسین41/08/15استهبانمركزی20سپاهمحرمل33المهدیشرهانی105پاسداردیپلممعاون گروهان61/08/2278/04/3جراحات واردهآبان
360تصویر شهید عزیز اسدالله موسوی اصطهباناتی

اسدالله موسوی اصطهباناتیرضا53/06/15استهبانایج13بسیجكربلای 8ل 33المهدیشلمچه23محصلدوم راهنماییتك تیر انداز66/01/1974/11/9جراحات واردهفروردین
361تصویر شهید عزیز علی اصغر مهتری

علی اصغر مهتریحسن45/01/10استهبانمركزی20سپاهكربلای 4ل 33المهدیخرمشهر1548پاسدارسوم راهنماییمسوول تداركات گردان65/10/476/04/13جراحات واردهدی
362تصویر شهید عزیز علی اکبر مهدوی آزاد

علی اکبر مهدوی آزادنصرالله34/03/29استهبانمركزی25ارتش*****ت 55 هوابردکردستان*****ارتشیدیپلم*****59/07/20*****اصابت تركش خمپارهمهر
363تصویر شهید عزیز محمدعلی مهدوی آزاد

محمدعلی مهدوی آزادمحمدحسین45/01/1استهبانمركزی18سپاهبدرل33المهدیشرق دجله266روحانیمقدماتی حوزهتخریب چی63/12/2574/05/5جراحات واردهاسفند
364تصویر شهید عزیز مهدی مهدوی آزاد

مهدی مهدوی آزادمحمدحسین41/10/23استهبانمركزی22بسیجبدرل 33المهدیشرق دجله143کارگرسوم راهنماییتك تیر انداز63/12/2574/08/13جراحات واردهاسفند
365تصویر شهید عزیز حسن مهدوی اصطهباناتی

حسن مهدوی اصطهباناتیمحمود44/00/00استهبانمركزی17بسیجرمضانل 33المهدیشلمچه143روحانیمقدماتی حوزهتك تیر انداز61/05/18*****اصابت تركشمرداد
366تصویر شهید عزیز غلام رضا مهدوی نیا

غلام رضا مهدوی نیامحمدتقی47/06/1استهبانمركزی18سپاهكربلای 4ل 33المهدیخرمشهر318پاسدار وظیفهاول راهنماییكمك تیربارچی65/10/474/05/5جراحات واردهدی
367تصویر شهید عزیز سعید مهدی پور

سعید مهدی پورغلامرضا47/02/3استهبانایج17بسیجوالفجر 8ل 33المهدیاروند رود113محصلدوم دبیرستانتك تیر انداز64/11/21*****اصابت تركش به سروپابهمن
368تصویر شهید عزیز محمدرضا مهدی زاده

محمدرضا مهدی زادهحبیب الله44/02/2استهبانمركزی21سپاه*****ل 19 فجرپنج انگیزه*****پاسداردوم راهنماییفرمانده گردان65/02/24*****اصابت تركش به تمام بدناردیبهشت
369تصویر شهید عزیز حسین مهرافسر

حسین مهرافسرمیرزامحمود41/04/10استهبانمركزی24بسیج*****ل 33المهدیخرمشهر564خیاطابتداییتك تیر انداز65/09/27*****اصابت تركشآذر
370تصویر شهید عزیز خلیل مهرپویا

خلیل مهرپویاحسین47/00/00استهبانمركزی15بسیجخیبرل 33المهدیکوشک202محصلاول دبیرستانتك تیر انداز62/12/24**********اسفند
371تصویر شهید عزیز یدالله میثمی

یدالله میثمیعلی محمد47/06/6استهبانرونیز — خیر17بسیج*****ل 33المهدیفاو78روحانیمقدماتی حوزهتك تیر انداز64/12/24*****اصابت تركش به شكماسفند
372تصویر شهید عزیز میرزا احمد میرزایی فرد

میرزا احمد میرزایی فردعبدالحسین15/02/2003استهبانمركزی45سپاه*****سپاه پاسداراناستهبان*****پاسدارششم ابتدایی قدیم*****60/05/17*****اصابت گلوله ترورمرداد
373تصویر شهید عزیز شهرام میرشکاری ایجی

شهرام میرشکاری ایجیامرالله47/00/00استهبانایج18بسیجكربلای 5ل 33المهدیشلمچه713آزادچهارم ابتداییتخریب چی65/10/25*****اصبت تركش به سینهدی
374تصویر شهید عزیز سید محمدهادی میرفیاض

سید محمدهادی میرفیاضسید مرتضی40/07/4استهبانمركزی25بسیجكربلای 5ل 33المهدیشلمچه580آزاددوم دبیرستانراننده گردان65/11/11*****اصابت تركش به گلوبهمن
375تصویر شهید عزیز عباس میری اصطهباناتی

عباس میری اصطهباناتیحسین29/11/2007استهبانمركزی35بسیجوالفجر 8ل 33المهدیاروند رود221كارمندابتداییتك تیر انداز64/11/21*****اصابت تركش به سربهمن
376تصویر شهید عزیز اسماعیل ناطق بادیه نشین

اسماعیل ناطق بادیه نشینماشاءالله43/01/10استهبانرونیز — گرده17بسیج*****فدائیان اسلامآبادان140روحانیسطح عالی حوزهتك تیر انداز60/03/20*****اصابت خمپارهخرداد
377تصویر شهید عزیز سید محمد نجیب

سید محمد نجیبسیدمحمدرضا42/00/00استهبانمركزی20بسیجوالفجر 2ل 33المهدیحاج عمران274معلمفوق دیپلمتك تیر انداز62/05/3*****اصابت تركش خمپارهمرداد
378تصویر شهید عزیز جواد نریمانی خوراسکانی

جواد نریمانی خوراسکانیاسماعیل49/02/1استهبانرونیز — خیر15بسیج*****ل 33المهدیاروند رود45محصلاول راهنماییتك تیر انداز64/08/16*****اصابت تركش به سرآبان
379تصویر شهید عزیز ابراهیم نسیم

ابراهیم نسیماحمد45/00/00استهبانرونیز — خیر20سپاهكربلای 5ت 46الهادیشلمچه251سربازدیپلمتك تیر انداز65/10/26*****اصابت تركش به سینهدی
380تصویر شهید عزیز حمیدرضا نصرالله زاده

حمیدرضا نصرالله زادهنصرالله45/11/15استهبانرونیز علیا20بسیجكربلای 5ل 33المهدیشلمچه299روحانیمقدماتی حوزهكمك تیربارچی65/11/874/05/5جراحات واردهبهمن
381تصویر شهید عزیز غلام علی نصرالله زاده

غلام علی نصرالله زادهاسدالله42/00/00استهبانمركزی23ارتش*****ل 207زرهیزبیدات*****سربازسوم راهنماییتك تیر انداز65/10/7*****اصابت تیر به سردی
382تصویر شهید عزیز فضل الله نصری

فضل الله نصریعلی اكبر49/00/00استهبانمركزی16بسیجكربلای 4ل 33المهدیخرمشهر486محصلدوم دبیرستانكمك آرپی جی زن65/10/476/04/13جراحات واردهدی
383تصویر شهید عزیز علی رضا نصری فرد

علی رضا نصری فردرضا50/02/1استهبانمركزی16بسیجوالفجر 10ل 33المهدیخرمال476محصلاول دبیرستانتك تیر انداز66/12/28*****اصابت تركش به سینه وبیضهاسفند
384تصویر شهید عزیز چراغعلی نظری اصطهباناتی

چراغعلی نظری اصطهباناتیحاجی47/06/7استهبانرونیز ـ علی آباد20سپاه*****ل 33المهدیشلمچه270سربازسوم راهنماییخمپاره انداز67/01/19*****اصابت تركش به پهلووسینهفروردین
385تصویر شهید عزیز خسرو نظری

خسرو نظریهاشم31/04/1استهبانایج29مردمی**********شیراز*****مغازه داردیپلم*****60/07/8*****ترورمهر
386تصویر شهید عزیز عباس نظری

عباس نظریمحمد41/02/13استهبانایج24بسیج*****ل 19 فجرجزیره مجنون102كارمندسوم راهنماییتك تیر انداز65/07/22*****اصابت تركش به سرمهر
387تصویر شهید عزیز علی نظری

علی نظریغلامحسین40/07/10استهبانایج21بسیجفتح المبینل 19 فجررقابیه116محصلاول دبیرستانتك تیر انداز61/01/1**********فروردین
388تصویر شهید عزیز علی محمد نظری

علی محمد نظریشاه میرزا44/11/9استهبانایج19ژاندارمری*****ل407زرهی امام حسناروند رود*****سربازاول راهنماییتك تیر انداز63/11/23*****اصابت تركش خمپارهبهمن
389تصویر شهید عزیز علی اکبر نظری

علی اکبر نظریفلكناز47/10/2استهبانایج20بسیج*****ل 33المهدیشلمچه579بی کاردیپلمتك تیر انداز67/04/5*****شیمیائی تمام بدنتیر
390تصویر شهید عزیز مصطفی نظری

مصطفی نظریعلی محمد38/09/10استهبانایج23بسیجبیت المقدسل35 امام حسندزفول65محصلچهارم دبیرستانتك تیر انداز61/02/17*****اصابت تركش به سینهاردیبهشت
391تصویر شهید عزیز فتحعلی نعمتی

فتحعلی نعمتیخلیل44/03/1استهبانمركزی17بسیجرمضانل 33المهدیایستگاه حسینیه81محصلسوم دبیرستانبی سیم چی گردان61/04/24**********تیر
392تصویر شهید عزیز نگهدار نگار

نگهدار نگارحاجی رضا42/01/9استهبانرونیز — گرده26ارتش*****ل 58 ذوالفقارسومار*****سربازسوم ابتدایی*****68/02/3081/05/12جراحات واردهاردیبهشت
393تصویر شهید عزیز علی اصغر نگارنده

علی اصغر نگارندهفتحعلی17/00/00استهبانمركزی44سپاهمحرمل 33المهدیاندیمشک300پاسدارپنجم ابتداییفرمانده گروهان61/09/1*****اصابت تركش به قفسه سینه وشكمآذر
394تصویر شهید عزیز محمدجواد نوبختی

محمدجواد نوبختیمحمود41/07/1استهبانمركزی20بسیجفتح المبینل 33المهدیشوش120روحانیمقدماتی حوزهتك تیر انداز61/01/12*****اصابت تركش به قلبفروردین
395تصویر شهید عزیز غلام رضا نورایی

غلام رضا نوراییمحمد رضا46/01/1استهبانمركزی19بسیجكربلای 5ل 33المهدیشلمچه78آزادمحصلتك تیر انداز65/10/30*****متلاشی شدن بدندی
396تصویر شهید عزیز رضا نوروزی

رضا نوروزیمحمد46/12/1استهبانایج19ارتش*****ت 88زرهی زاهدانسومار*****سربازبیسوادتك تیر انداز65/10/23**********دی
397تصویر شهید عزیز علی اصغر نینوا

علی اصغر نینوادیندار49/01/2استهبانرونیز علیا17سپاهوالفجر 10ل 33المهدیخرمال615پاسدارسوم ابتداییتك تیر انداز66/12/26*****اصابت تركش به صورت و كتفاسفند
411تصویر شهید عزیز علی اکبر رستمی

علی اکبر رستمیمرتضی1328/00/00استهبان*****29***************شیراز*****شیشه گرششم ابتدایی*****57/05/30*****ضربه باتون ساواکمرداد
399تصویر شهید عزیز محمدحسین وامق اصطهباناتی

محمدحسین وامق اصطهباناتیاحمد41/03/20استهبانمركزی22ارتش*****ل 28سنندججزیره مجنون218ارتشیفوق دیپلمفرمانده دسته63/11/8*****اصابت تركش توپبهمن
400تصویر شهید عزیز محسن ولی زاده

محسن ولی زادهمحمود47/00/00استهبانمركزی19سپاهوالفجر 10ل 19 فجرمریوان*****سربازدوم ابتداییتداركات66/12/16*****اصابت تركش به جمجمهاسفند
401تصویر شهید عزیز حسین هاشم پور

حسین هاشم پورعلی اكبر44/05/21استهبانمركزی16بسیجطریق القدسل 33المهدیچزابه56محصلاول دبیرستانتك تیر انداز60/11/20*****اصابت خمپارهبهمن
402تصویر شهید عزیز کریم هاشم پور

کریم هاشم پورهاشم43/01/2استهبانمركزی24ارتش*****ل 28سنندجپنجوین1196ارتشیدیپلمفرمانده دسته67/01/21*****اصابت تركش خمپارهفروردین
403تصویر شهید عزیز محمدجعفر هاشم پور

محمدجعفر هاشم پوراحمدعلی25/01/18استهبانمركزی40بسیجكربلای 5ل 33المهدیشلمچه164كارمندششم ابتدایی قدیمآرپی جی زن65/10/29*****اصابت تركشدی
404تصویر شهید عزیز جواد هاشمی

جواد هاشمیامیر41/12/20استهبانمركزی19سپاهبدرل 33المهدیشرق دجله534پاسداراول دبیرستانتدارکات63/12/2573/12/9جراحات واردهاسفند
405تصویر شهید عزیز حسین هاشمی

حسین هاشمیاحمد24/00/00استهبانمركزی33مردمی**********جاده استهبان-شیراز*****كارمنددیپلم*****57/09/6*****تصادفآذر
406تصویر شهید عزیز قادر هدایتی

قادر هدایتیعلی محمد45/08/3استهبانمركزی20بسیجكربلای 5ل 33المهدیشلمچه332محصلچهارم دبیرستانتك تیر انداز65/11/18*****اصابت تركش به سربهمن
407تصویر شهید عزیز غلام رضا همایونی

غلام رضا همایونیمحمد حسن44/10/4استهبانمركزی22سپاه*****ل 33المهدیمهاباد106پاسدار وظیفهدیپلمتك تیر انداز66/06/6*****اصابت تركش به سرشهریور
408تصویر شهید عزیز ابراهیم یاری

ابراهیم یاریحسن44/00/00استهبانمركزی20ارتش*****ل 21حمزهشلمچه*****سربازسوم راهنماییتك تیر انداز64/10/20*****اصابت تركش به ناحیه سردی
409تصویر شهید عزیز ابراهیم یاوری

ابراهیم یاوریرضا38/01/5استهبانمركزی22ارتش*****ت 55 هوابردسوسنگرد180سربازدیپلمآرپی جی زن60/03/12*****اصابت تركش به سرخرداد
410تصویر شهید عزیز احمد یوسفی رونیزی

احمد یوسفی رونیزیعباس45/00/00استهبانرونیز علیا19ارتش*****ت 37 زرهیبیمارستان تهران315ارتشیاول دبیرستانگروهبان دسته64/01/1*****اصابت گلولهفروردین
411تصویر شهید عزیز محسن الهی

محسن الهیمصطفی1351/03/01استهبانخیر44سپاهسوربه*****سوریه*****پاسدارفوق دیپلم*****1395/01/131395/01/16اصابت ترکش و گلوله
412تصویر شهید عزیز آیت اله خانعلی پور

آیت اله خانعلی پورغلام1360/06/28استهبانرونیز35نیروی انتظامیسراوان****************نیروی انتظامیدیپلم*****1393/07/131395/07/16
413تصویر شهید عزیز روح الله رجبی

روح الله رجبیرجب1368/04/25استهباناستهبان22آزاد**********درب منزل*****سربازدیپلم*****1389/01/171389/01/26اصابت گلوله
414تصویر شهید عزیز ابراهیم فالیزکار

ابراهیم فالیزکارمحمد1345/12/14استهباناستهبان47کارمند مخابرات*****جانبازی-منزلکارمند مخابراتفوق لیسانس*****1392/05/171392/05/16جانباز70درصد
415تصویر شهید عزیز حمیدرضا قوامی

حمیدرضا قوامیجلیل1364/06/22استهباناستهبان25نیروی انتظامینی ریز*****نی ریزی*****سربازفوق دیپلم*****1389/08/051389/08/07اصابت گلوله
416تصویر شهید عزیز صمد اکبرپور

صمد اکبرپورقنبراستهبانرونیزارتشورامینخلبان هوایی88/06/31سقوط هواپیمای آزمایشیشهریور

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

السلام علیک یا اباعبدالله الحسین(ع)

 

پایگاه اطلاع رسانی شهدای استهبان(زیرمجموعه سایت میقات نور)  اواسط آذر ماه 99 توانست قدم به قدم و با صبر و حوصله آمار دقیق و شفاف شهدای شهرستان قرآنی استهبان را با قابلیت جستجوی گسترده و بازبینی ، ویرایش و جداسازی آثار،زندگی نامه،وصیت نامه،تصاویر رزمندگان اسلام،فیلم مصاحبه ،چند بیت شعر این 415 شهید را بارگذاری نموده،بنحوی که در حال حاضر همگان می توانند علاوه بر مشاهده اطلاعات شهید موردنظر،اطلاعات ارزشمند خود را برایمان ارسال تا در معرض دید و نظر همگان قرار دهیم.

اینجانب از این فرصت استفاده می نمایم و ضمن تبریک بخاطر طراحی جدید و سرعت بالا و امکانات فوق العاده برای دسترسی عموم و بارگذاری حجم عظیمی از آثار شهدا و جذابیت سایت ،مجددا و خاضعانه باز هم تقاضا نمایم،هر گونه خاطرات و اسناد و مدارکی از این دلاور مردان مخلص که در سخت ترین شرایط،مظلومانه فدای ما و نسل های آینده شدند از طریق فرم ارسال اطلاعات شهدا، به هر شکل ممکن به دست ما برسانند تا در این سایت پرارزش در معرض دید عموم قرار دهیم،مخصوصا خاطرات ناگفته و جذاب برای جوانان مشتاق فرهنگ ایثار و شهادت.

از همه سازمان هایی که اسناد و مدارکی برای انتشار دارند یا عکس،فیلم و صوت مرتبط با شهدای استهبان در اختیار دارند برای استفاده مشتاقان برایمان ارسال نمایند زیرا تنها مرکزی که توانسته است آثار تمام  شهدای استهبان را بادقت کامل در معرض دید همگان قرار دهد همین پایگاه می باشد.

و لازم به این نکته میباشد که تمام هزینه های این سایت شخصی میباشد  و هیچ ارگان و سازمانی دخالت در هزینه این سایت نداشته اند و لذا دوستانی که تمایل دارند می توانند در قسمت حمایت مالی از 1000 تومان تا… به این سایت کمک نمایند.

طراح و مدیر وبسایت 

حسن حیدریان