چند لحظه صبر نمایید همانا که خداوند با صابران است...