مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه های عمرانی

دوره های آموزشی
مقالات و آزمون ها
مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه

مقالات اکسل

شرح مقاله

مقالات پاورپوینت

شرح مقاله

آزمون ها

شرح آزمونتاریخ آزمونرویداد
آزمون مرحله اول مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه99/07/01 لغایت 99/07/30به اتمام رسیده

آخرین مقالات ثبت شده
دستورالعمل ها و استانداردهای پروژه
نرم کارکرد نفر ساعت
فعالیت های عمرانی

 نگارش 99/07/25