چند لحظه صبر نمایید همانا که خداوند با صابران است...

جـسـتـجـو اطـلاعـاتی شهدای استهبان

ردیفتصویر شهیدنام و نام خانوادگینام پدرتاریخ تولدشهربخشسنارگان اعزا کنندهعملیاتقسمتمکان شهادتتعداد حضور در جبههشغلتحصیلاتمسئولیت در جبههتاریخ شهادتتاریخ دفنعلت شهادتماه شهادت
1تصویر شهید عزیز اسماعیل آبدار

اسماعیل آبدارعلی1337/00/00استهبانمرکزی28بسیجمسلم ابن عقیللشکر35 امام حسنخرمشهر240کارمندفوق دیپلم*****65/10/0474/04/13جراحات واردهدی
2تصویر شهید عزیز حسین آبروشن

حسین آبروشنمحمدجعفر48/03/1استهبانمركزی18سپاهكربلای 10لشکر 33 المهدیبانه370پاسدار وظیفهدوم راهنماییتک تیرانداز66/04/3*****متلاشی شدن سرتیر
3تصویر شهید عزیز غلام رضا آستینه

غلام رضا آستینهغریب50/00/0استهبانرونیز علیا16بسیجوالفجر 10لشکر 33 المهدیکوهجار43كارگرپنجم ابتداییتك تیر انداز66/12/25*****تركش به سینهاسفند
4تصویر شهید عزیز احمد آور

احمد آورگرجی43/05/13استهبانایج – رودبال22بسیجكربلای 5لشکر 33 المهدیشلمچه79آزاددیپلمامدادگر65/11/1*****تركش به سربهمن
5تصویر شهید عزیز رضا ابراهیم پور

رضا ابراهیم پوردرویش44/05/10استهبانمركزی21بسیجكربلای 4لشکر 33 المهدیخرمشهر382معلمفوق دیپلمغواص65/10/476/04/13جراحات واردهدی
6تصویر شهید عزیز علی اصغر ابراهیمی اصطهباناتی

علی اصغر ابراهیمی اصطهباناتیغلام حسین46/09/1استهبانمركزی19سپاهكربلای 4ل امام حسینخرمشهر279پاسدار وظیفهسوم راهنماییتك تیر انداز65/10/475/11/19جراحات واردهدی
7تصویر شهید عزیز هوشمند ابراهیمی

هوشمند ابراهیمیاصغر43/05/15استهبانمركزی20ژاندارمری*****ژاندارمریکردستان*****سربازسوم راهنماییتك تیر انداز63/02/31*****درگیری با ضد انقلاباردیبهشت
8تصویر شهید عزیز حسن اجرا

حسن اجرادرویش46/05/1استهبانمركزی19سپاهكربلای 4لشکر 33 المهدیخرمشهر356پاسدار وظیفهدوم راهنماییفرمانده دسته65/10/474/08/13درگیری با دشمندی
9تصویر شهید عزیز اسدالله احراری

اسدالله احراریعلی44/01/01استهبانرونیز — خیر21سپاهكربلای 5ل35 امام حسنشلمچه620پاسداردوم دبیرستانفرمانده گروهان65/10/30*****اصابت تركشدی
10تصویر شهید عزیز محسن احمدپناه

محسن احمدپناهمحمد صادق49/04/18استهبانمركزی16بسیجكربلای 5ل 33المهدیشلمچه44محصلدوم دبیرستانتك تیر انداز65/10/22*****اصابت تركش به سردی
11تصویر شهید عزیز جواد اختیاردار

جواد اختیاردارمحمد خلیل43/11/01استهبانمركزی22بسیجكربلای 5ل 33المهدیشلمچه242روحانیسطح عالی حوزهتك تیر انداز65/10/24*****اصابت تركشدی
12تصویر شهید عزیز احمد ارجمندمنش

احمد ارجمندمنشعبدالله21/01/01استهبانمركزی36مردمی**********جاده استهبان – فسا*****آزادابتدایی*****57/10/18*****تصادفدی
13تصویر شهید عزیز مجید ارجمندمنش

مجید ارجمندمنشاحمد48/08/10استهبانمركزی9مردمی**********جاده استهبان – فسا*****محصلسوم ابتدایی*****57/10/18*****تصادفدی
14تصویر شهید عزیز کیا اردال زاده

کیا اردال زادهحسن علی45/08/02استهبانرونیز — گرده21بسیجكربلای 8ل 21حمزهدهلران150كارگرپنجم ابتداییتك تیر انداز66/01/4*****اصابت گلولهفروردین
15تصویر شهید عزیز ابراهیم اردالی

ابراهیم اردالیعلی محمد46/06/15استهبانرونیز — گرده19سپاهكربلای 5ل 9 بدرشلمچه180پاسدار وظیفهپنجم ابتداییتك تیر انداز65/11/10*****اصابت تركشبهمن
16تصویر شهید عزیز محمد اردالی

محمد اردالیشهباز44/00/00استهبانرونیز — خیر23ارتش*****ستاد مشتركسنندج204سربازدوم راهنماییتك تیر انداز67/03/8*****واژگونی خودروخرداد
17تصویر شهید عزیز محمدرضا اردلان

محمدرضا اردلانجلیل47/01/22استهبانمركزی18بسیج*****ل 19 فجرفاو387محصلدوم راهنماییتك تیر انداز65/02/25*****اصابت تركشاردیبهشت
18تصویر شهید عزیز رضا استخری

رضا استخریعلی45/11/01استهبانمركزی21بسیجكربلای 8ل 33المهدیشلمچه367محصلچهارم دبیرستانتك تیر انداز66/01/19*****اصابت گلولهفروردین
19تصویر شهید عزیز علی اکبر اسدی

علی اکبر اسدیجعفر47/04/10استهبانمركزی20ژاندارمری*****ل 307 زرهیفکه365سربازدوم ابتداییتك تیر انداز67/04/22*****بمباران شیمیائیتیر
20تصویر شهید عزیز جان بابا اسماعیلی

جان بابا اسماعیلیخان جان16/08/01فسا*****45بسیجفتح المبینل 33المهدیشوش143کارگرابتداییتك تیر انداز61/01/1*****اصابت گلو لهفروردین
21تصویر شهید عزیز علی رضا اسماعیلی

علی رضا اسماعیلیكهزاد42/07/01استهبانایج20سپاهخیبرل 33المهدیجفیر242پاسدارسوم دبیرستانتک تیرانداز62/12/3*****اصابت گلولهاسفند
22تصویر شهید عزیز محمدجواد افشار

محمدجواد افشارمحمود47/06/01استهبانمركزی18بسیجكربلای 5ل 33المهدیشلمچه89محصلاول دبیرستانتك تیر انداز65/10/30*****تركش به تمام بدندی
23تصویر شهید عزیز عبدالرضا اکبرپور

عبدالرضا اکبرپورعسكر45/06/03استهبانرونیز علیا17بسیجوالفجر 2ل 33المهدیحاج عمران10محصلسوم راهنماییتك تیر انداز62/05/10*****اصابت گلولهمرداد
24تصویر شهید عزیز مرتضی اکبری

مرتضی اکبریصمد35/00/00استهبانمركزی31مردمی**********شیراز*****كارمندبیسواد*****66/12/26*****بمباران هوائیاسفند
25تصویر شهید عزیز مهرداد اکبریان

مهرداد اکبریاندرویش علی48/06/11استهبانرونیز علیا19سپاه**********جزیره مجنون*****پاسدار وظیفهاول راهنمایی*****67/04/481/05/12جراحات واردهتیر
26تصویر شهید عزیز جواد البرز

جواد البرزاحمد46/06/01استهبانمركزی17سپاهبدرل 33المهدیشرق دجله250پاسدارسوم دبیرستانتک تیرانداز63/12/2673/12/29اصابت گلولهاسفند
27تصویر شهید عزیز جواد الهی

جواد الهیعوض علی46/05/09استهبانرونیز — خیر16سپاهوالفجر 2ل 33المهدیحاج عمران80پاسدارسوم دبیرستانفرمانده گروهان62/05/5*****اصابت گلولهمرداد
28تصویر شهید عزیز ماشاءالله الهی

ماشاءالله الهیحسین26/01/2001استهبانرونیز — خیر34مردمی**********ماهفرخان*****کارگربیسواد*****60/06/4*****درگیری با ضد انقلابشهریور
29تصویر شهید عزیز مرتضی الهی

مرتضی الهیعلی43/05/04استهبانرونیز — خیر18بسیجمحرمل 33المهدیشرهانی101محصلدوم دبیرستانتك تیر انداز61/09/9**********آذر
30تصویر شهید عزیز علی رضا امیرپور

علی رضا امیرپوراسدالله44/00/00آبادان*****23ارتش*****ت 88زرهی زاهدانسومار*****سربازچهارم دبیرستانتك تیر انداز67/04/31*****جراحات واردهتیر
31تصویر شهید عزیز علی اصغر امینا

علی اصغر امینایوسف47/02/1استهبانمركزی18بسیجكربلای 5ل 33المهدیشلمچه78محصلسوم دبیرستانتك تیر انداز65/10/30*****متلاشی شدن بدندی
32تصویر شهید عزیز ابراهیم انصافی

ابراهیم انصافیحسین41/12/15استهبانمركزی24بسیجكربلای 5ل 33المهدیشلمچه732معلمفوق دیپلمآرپی جی زن65/10/2074/05/5جراحات واردهدی
33تصویر شهید عزیز غلام رضا بادپر

غلام رضا بادپرمحمد43/06/1استهبانمركزی19بسیجخیبرل 33المهدیجفیر682محصلدوم دبیرستانمسوول تبلیغات63/12/12*****اصابت گلوله به گوشاسفند
34تصویر شهید عزیز حسین بادیانت

حسین بادیانتمحمد جعفر46/01/1استهبانمركزی21سپاه*****ل35 امام حسنشلمچه365پاسدار وظیفهسوم راهنماییمسوول اورژانس67/03/23*****تركش به پهلوخرداد
35تصویر شهید عزیز حسین باروتی

حسین باروتیمحمد غلی44/12/30استهبانمركزی19بسیج*****ل 33المهدیمهاباد1059محصلسوم دبیرستانفرمانده دسته63/10/2*****اصابت گلولهدی
36تصویر شهید عزیز علی رضا باقری

علی رضا باقریابراهیم43/05/12استهبانمركزی19ژاندارمری*****ژاندارمریکردستان*****سربازچهارم ابتداییتك تیر انداز62/10/776/04/13درگیری با اشرارو منافقیندی
37تصویر شهید عزیز صمد بارلو

صمد بارلوعزیز47/01/2استهبانایج20سپاه*****ل 19 فجرجزیره مجنون*****پاسدار وظیفهدوم راهنماییتك تیر انداز67/04/4*****جراحات واردهتیر
38تصویر شهید عزیز علی برزنده

علی برزندهحسین45/04/27استهبانمركزی19سپاهوالفجر 8ل 19 فجراروند469پاسدارسوم راهنماییفرمانده دسته24/11/21*****اصابت ترکشبهمن
39تصویر شهید عزیز علی برومند

علی برومنداحمد38/06/27استهبانمركزی22ارتشفتح المبین*****شوش10سربازدیپلمتك تیر انداز61/01/5**********فروردین
40تصویر شهید عزیز محمدعلی بشکار

محمدعلی بشکارعلی اصغر47/07/28استهبانمركزی16بسیج*****ل 33المهدیغرب مهاباد46محصلاول راهنماییتك تیر انداز63/03/31*****اصابت گلو لهخرداد
41تصویر شهید عزیز احمد بلندی

احمد بلندیحسین44/04/19استهبانمركزی19سپاهبدرل 33المهدیشرق دجله250پاسدار وظیفهپنجم ابتداییتداركات گردان63/12/2773/12/9جراحات واردهاسفند
42تصویر شهید عزیز ابراهیم بهرامی

ابراهیم بهرامیمحمود34/10/5استهبانمركزی28بسیجكربلای 5ل 33المهدیشلمچه83معلمدیپلمآرپی جی زن65/10/24*****اصابت ترکشدی
43تصویر شهید عزیز مسلم بهروز

مسلم بهروزحسین45/04/01استهبانمركزی16سپاهرمضانت امام سجادشلمچه30پاسدارسوم راهنمایی*****61/04/29*****اصابت ترکشتیر
44تصویر شهید عزیز مسعود بهروز

مسعود بهروزحسین47/00/0استهبانمركزی20بسیج*****ل 33المهدیشلمچه211محصلاول دبیرستانتك تیر انداز67/03/4*****اصابت تركشخرداد
45تصویر شهید عزیز غلام رضا بی پروا

غلام رضا بی پرواعبدالله47/11/1استهبانمركزی19سپاهوالفجر 10ل 33المهدیمریوان419پاسدار وظیفهاول راهنماییتك تیر انداز66/12/24*****اصابت گلو لهاسفند
46تصویر شهید عزیز حمید بنایی پور

حمید بنایی پورخلیل46/02/4استهبانمركزی16بسیج*****ل 33المهدیشرهانی30محصلسوم راهنماییتك تیر انداز62/01/22*****اصابت تركش خمپاره به بدنفروردین
47تصویر شهید عزیز حسن پاکباز

حسن پاکبازعلی محمد38/07/1استهبانمركزی22بسیجفتح المبینل 33المهدیشوش33محصلچهارم دبیرستانتك تیر انداز61/01/1*****اصابت تركشفروردین
48تصویر شهید عزیز ابراهیم پاکدامن

ابراهیم پاکدامنمحمد یار45/02/2استهبانرونیز — خیر20سپاه*****ل 42یونسفاو303پاسدار وظیفهدوم راهنماییتك تیر انداز65/10/27*****اصابت تركشدی
49تصویر شهید عزیز اصغر پذیره

اصغر پذیرهعلی رضا41/01/3استهبانایج21ارتشوالفجر مقدماتیت 55 هوابردشرهانی*****سربازبیسواد*****62/01/22**********فروردین
50تصویر شهید عزیز ابراهیم پروین

ابراهیم پروینسیف الله41/07/1استهبانمركزی22ارتشبدرل 21حمزهشرق دجله322سربازدوم دبیرستانتك تیر انداز63/12/25*****اصابت گلولهاسفند
51تصویر شهید عزیز غلام علی پروین

غلام علی پرویناحمد42/11/12استهبانمركزی20بسیجوالفجر 2ل 33المهدیحاج عمران164آزاددوم راهنماییتك تیر انداز62/05/3**********مرداد
52تصویر شهید عزیز سید عباس پرهیزکار

سید عباس پرهیزکارسیدعلی45/06/11استهبانمركزی17سپاهخیبرل 19 فجرجفیر343پاسداراول راهنماییتخریب چی62/12/12**********اسفند
53تصویر شهید عزیز عبدالرحمان پریشان

عبدالرحمان پریشانعبدالرحیم45/05/03استهبانایج21بسیج*****ل 33المهدیشلمچه203آزادپنجم ابتداییسنگر ساز66/09/30**********آذر
54تصویر شهید عزیز نورالله پیام

نورالله پیامفتح الله45/00/00استهبانایج20بسیجكربلای 5ل 33المهدیشلمچه121جهادگردوم راهنماییتك تیر انداز65/12/12*****اصابت تركشاسفند
55تصویر شهید عزیز عباس پیراسته

عباس پیراستهرضا49/01/10استهبانمركزی16بسیجكربلای 4ل 33المهدیخرمشهر399محصلدوم دبیرستانتیر بارچی65/10/4*****اصابت تركشدی
56تصویر شهید عزیز سید محمدمهدی تابعی

سید محمدمهدی تابعیمحمدحسین38/00/00استهبانمركزی23بسیجمحرمت امام سجادعین خوش150معلملیسانستك تیر انداز61/08/10*****جراحات واردهآبان
57تصویر شهید عزیز ابوالقاسم تقوا

ابوالقاسم تقوامحمد تقی30/06/2007استهبانمركزی37بسیج*****ل 33المهدیشلمچه197معلمفوق دیپلمتك تیر انداز67/03/474/08/13جراحات واردهخرداد
58تصویر شهید عزیز محمود تقوا

محمود تقوامحمد تقی45/00/00استهبانمركزی19سپاهوالفجر 8ل 33المهدیاروند کنار371پاسدار وظیفهدیپلمفرمانده دسته64/11/22*****اصابت تیر به رانبهمن
59تصویر شهید عزیز غلام رضا تقوی نژاد

غلام رضا تقوی نژادحسین43/10/10استهبانمركزی17بسیجطریق القدست امام سجادچزابه68محصلسوم راهنماییتك تیر انداز60/11/19*****اصابت تركشبهمن
60تصویر شهید عزیز محمدجواد توسل

محمدجواد توسلمحمد44/09/5استهبانمركزی19سپاهبدرل 33المهدیشرق دجله277پاسدار وظیفهپنجم ابتداییتك تیر انداز63/12/2373/12/9جراحات واردهاسفند
61تصویر شهید عزیز محسن توسلی

محسن توسلیمحمد44/00/00استهبانمركزی25ژاندارمری*****ژاندارمریکردستان*****سربازپنجم ابتداییتك تیر انداز69/02/1**********اردیبهشت
62تصویر شهید عزیز جعفر توسلی اصطهباناتی

جعفر توسلی اصطهباناتیحسین46/11/1استهبانمركزی20بسیجكربلای 10ل 33المهدیغرب293محصلدوم دبیرستانتك تیر انداز66/02/5*****اصابت ترکشاردیبهشت
63تصویر شهید عزیز جعفر جعفرپور

جعفر جعفرپورغلامرضا40/07/1استهبانمركزی21بسیجفتح المبینل 33المهدیشوش114محصلدیپلمتك تیر انداز61/01/1*****اصابت تركشفروردین
64تصویر شهید عزیز ابراهیم جعفری

ابراهیم جعفریفتحعلی40/05/1استهبانایج22ارتشوالفجر 4ت 55 هوابردشرهانی*****سربازپنجم ابتداییتك تیر انداز62/02/22*****اصابت تركش به پهلوراستاردیبهشت
65تصویر شهید عزیز حسین جعفری

حسین جعفریمحمود42/02/10استهبانایج21ارتش*****ت 84 خرم آبادمهران487سربازدوم راهنماییتك تیر انداز63/03/7*****اصابت تركش و خمپارهخرداد
66تصویر شهید عزیز غلام رضا جعفری

غلام رضا جعفریرضا37/10/7استهبانمركزی27ارتش*****ت 92 زرهیایستگاه حسینیه1825ارتشیچهارم دبیرستانتیراندازتانك64/06/29*****اصابت تركش گلوله توپشهریور
67تصویر شهید عزیز محمدرضا جعفری

محمدرضا جعفریرضا39/02/10استهبانمركزی20ژاندارمری*****ژاندارمریاهواز*****سربازاول دبیرستانتك تیر انداز59/07/21*****اصابت راكت هواپیمامهر
68تصویر شهید عزیز ابراهیم جعفری حقیقی

ابراهیم جعفری حقیقینصرالله25/00/00استهبانمركزی38سپاه*****ل 33المهدیجزیره مجنون*****پاسدارابتدایی*****63/10/21**********دی
69تصویر شهید عزیز محمدرضا جعفری اصل

محمدرضا جعفری اصلمحمد علی43/08/20استهبانمركزی22بسیجكربلای 5ل 33المهدیشلمچه588معلمفوق دیپلمغواص65/10/29*****اصابت تركشدی
70تصویر شهید عزیز محمدجواد جعفری حقیقی

محمدجواد جعفری حقیقیخلیل42/01/5استهبانمركزی19بسیجبیت المقدسل 33المهدیخرمشهر50طلبهمقدماتی حوزهتك تیر انداز61/02/21*****اصابت تركش به جمجمهاردیبهشت
71تصویر شهید عزیز محمد جعفریان

محمد جعفریانعبدالعلی46/01/1استهبانمركزی19بسیجكربلای 5ل 33المهدیشلمچه78محصلسوم دبیرستانتك تیر انداز65/10/30*****اصابت تركشدی
72تصویر شهید عزیز جابر جمال زاده

جابر جمال زادهفضل الله47/00/00استهبانمركزی20ژاندارمری*****ژاندارمریزبیدات*****سربازسوم راهنمایی*****67/04/21**********تیر
73تصویر شهید عزیز حسین جمشیدی

حسین جمشیدیاحمد39/08/4شیراز*****26سپاهكربلای 5ل 33المهدیشلمچه196پاسدارسوم راهنماییكمك آرپی جی زن65/11/04*****اصابت تركش به پا و صورتبهمن
74تصویر شهید عزیز حسن جمشیدی

حسن جمشیدیحسین48/05/3استهبانرونیز — خیر19بسیجبیت المقدس7ل 33المهدیشلمچه570روحانیمقدماتی حوزهمعاون دسته67/03/23*****اصابت تركش به شكمخرداد
75تصویر شهید عزیز الماس جنگلی

الماس جنگلیقیطاس52/01/20استهبانرونیز — خیر19ژاندارمری*****ژاندارمریسردشت*****سربازبیسوادتك تیر انداز71/11/12*****ایست قلبی تنفسیبهمن
76تصویر شهید عزیز حسین جنگلی

حسین جنگلیطهماسب47/01/1استهبانرونیز — خیر18بسیجكربلای 5ل 33المهدیشلمچه239محصلدیپلمتك تیر انداز65/11/7*****اصابت تركش به سربهمن
77تصویر شهید عزیز عبدالمطلب جنگلی

عبدالمطلب جنگلیمحمود45/01/3استهبانرونیز — خیر20سپاهكربلای 5ل 33المهدیشلمچه548پاسدار وظیفهبیسوادتك تیر انداز65/10/19*****اصابت تركشدی
78تصویر شهید عزیز غلامرضا جوکار

غلامرضا جوکارحسین40/08/3استهبانرونیز – دهوئیه21بسیجبیت المقدسل 33المهدیشرهانی74کارگرسوم دبیرستانتك تیر انداز61/09/477/02/17جراحات واردهآذر
79تصویر شهید عزیز محمود جوکار

محمود جوکارمصطفی28/00/00استهبانرونیز – رونیز سفلی32ارتش*****ت 92 زرهیجنوب282ارتشیسوم دبیرستانراننده تانك60/03/6*****اصابت تركش و خمپارهخرداد
80تصویر شهید عزیز محمدحسین جوکار

محمدحسین جوکارعبدالله46/04/1استهبانمركزی19سپاهكربلای 5ت 32 قایمشلمچه104پاسدار وظیفهپنجم ابتداییتك تیر انداز65/10/24*****اصابت تركش به تمام بدندی
81تصویر شهید عزیز محمدرضا جوکار دهویی

محمدرضا جوکار دهوییخیرالله44/01/7استهبانرونیز – دهوئیه34نیروی انتظامی*****نیروی انتظامیجاده سیرجان-نیریز*****نیروی انتظامیفوق دیپلممسوول مبارزه باموادم78/06/26*****اصابت گلوله به مغزشهریور
82تصویر شهید عزیز محمدرضا جوهری

محمدرضا جوهریمحمد علی45/04/15استهبانمركزی20بسیجكربلای 5ل 33المهدیشلمچه293معلمفوق دیپلمتك تیر انداز65/10/30*****اصابت تركش به سینهدی
83تصویر شهید عزیز منصور جهانجو

منصور جهانجواكبر54/02/1استهبانایج20سپاه*****ل 19 فجرسردشت*****پاسدار وظیفهپنجم ابتداییتك تیر انداز74/06/16*****اصابت خمپارهشهریور
84تصویر شهید عزیز عباس چاشت

عباس چاشتمحمد45/04/1استهبانمركزی17بسیجوالفجر 2ل 33المهدیحاج عمران281محصلسوم راهنماییتك تیر انداز62/05/1**********مرداد
85تصویر شهید عزیز جلیل چک

جلیل چکعلی محمد38/07/29استهبانمركزی27ژاندارمری*****ژاندارمریکردستان*****سربازسوم دبیرستان*****65/08/21*****اصابت تیرآبان
86تصویر شهید عزیز ابوالقاسم چوپان

ابوالقاسم چوپانامیر41/01/13استهبانمركزی21بسیجوالفجر 2ل 33المهدیحاج عمران260آزاداول دبیرستانفرمانده گروهان62/05/3**********مرداد
87تصویر شهید عزیز محمد حاجی باقری

محمد حاجی باقریعلی اكبر47/01/1استهبانمركزی18بسیجكربلای 4ل 33المهدیخرمشهر422محصلسوم دبیرستانتك تیر انداز65/10/476/04/13جراحات واردهدی
88تصویر شهید عزیز خلیل حاجی پور

خلیل حاجی پورمرتضی47/00/0استهبانمركزی18بسیجكربلای 4ل 33المهدیخرمشهر360آزادپنجم ابتداییآرپی جی زن65/10/474/05/5جراحات واردهدی
89تصویر شهید عزیز محمدجعفر حاجی ستارزاده

محمدجعفر حاجی ستارزادهخیرالله43/12/15استهبانمركزی22ژاندارمری*****ژاندارمریزبیدات*****سربازچهارم ابتدایی*****65/01/26**********فروردین
90تصویر شهید عزیز غلام رضا حبیب پور

غلام رضا حبیب پورماشاالله41/09/1استهبانمركزی19بسیجكربلای 4ل 33المهدیخرمشهر327محصلدیپلمتك تیر انداز65/10/476/04/13جراحات واردهدی
91تصویر شهید عزیز ابراهیم حدادیان

ابراهیم حدادیانحسین37/05/20استهبانمركزی24بسیجبیت المقدسل 33المهدیخرمشهر63کارگرششم ابتدایی قدیمتك تیر انداز61/03/368/10/4جراحات واردهخرداد
92تصویر شهید عزیز علی محمد حسین بیگی

علی محمد حسین بیگیمحمد حسن31/00/00استهبانمركزی29بسیجطریق القدسل 33المهدیبستان30لوله كشبیسوادآرپی جی زن60/09/9**********آذر
93تصویر شهید عزیز محمود حسینی

محمود حسینیاسدالله41/05/1استهبانمركزی26بسیج*****ل 33المهدیشلمچه667معلمفوق دیپلمآرپی جی زن67/03/2376/04/13جراحات واردهخرداد
94تصویر شهید عزیز صمد حسینیان

صمد حسینیاناكبر45/12/20استهبانمركزی18بسیجبدرل 33المهدیشرق دجله518كارمنددوم دبیرستانتك تیر انداز63/12/2573/12/9جراحات واردهاسفند
95تصویر شهید عزیز قدرت الله حفاری دولت آبادی

قدرت الله حفاری دولت آبادیعلی47/03/3استهبانرونیز علیا18بسیجكربلای 4ل 33المهدیشلمچه280روحانیمقدماتی حوزهتك تیر انداز65/10/4*****اصابت تركش به بدن و سردی
96تصویر شهید عزیز محمدحسن حقانی

محمدحسن حقانیمحمود44/02/1استهبانمركزی19بسیج*****ل 19 فجرجزیره مجنون142دانشجودیپلمتك تیر انداز63/07/20*****اصابت تركش به سر و سینهمهر
97تصویر شهید عزیز سید حسن حقیرالسادات

سید حسن حقیرالساداتسیدحبیب47/05/1استهبانمركزی19بسیج*****ل 33المهدیشلمچه*****کارگرپنجم ابتداییتك تیر انداز66/07/15**********مهر
98تصویر شهید عزیز علی حقیقی پور

علی حقیقی پوراسدالله39/01/3استهبانمركزی26بسیج*****ل 33المهدیبیمارستان شیراز360آزاددیپلمتداركات گردان65/11/14*****سقوط در آب وشكستگی كمربهمن
99تصویر شهید عزیز علی اصغر حیدریان

علی اصغر حیدریانمحمد حسین37/00/0استهبانمركزی22ارتش*****ت 37 زرهیجنوب32سربازسوم راهنماییتك تیر انداز59/08/2**********آبان
100تصویر شهید عزیز علی اصغر حیوی حقیقی

علی اصغر حیوی حقیقیرضا40/06/1استهبانمركزی23سپاهبدرل 33المهدیشرق دجله276پاسدار وظیفهدیپلمآرپی جی زن63/12/2574/05/5جراحات واردهاسفند
101تصویر شهید عزیز علی اکبر خبیر

علی اکبر خبیرعبدالمحمد29/01/2003استهبانمركزی31ارتش*****ت 92 زرهیبستان354ارتشیدانشگاه افسریفرمانده گردان60/09/28*****اصابت گلولهآذر
102تصویر شهید عزیز قاسم خرد

قاسم خردعلی اكبر47/00/0استهبانمركزی20بسیج*****ل 33المهدیشلمچه45معلمفوق دیپلمتك تیر انداز67/03/4*****شیمیائیخرداد
103تصویر شهید عزیز مجید خرد

مجید خردعلی اكبر39/03/21استهبانمركزی22بسیجمحرمل 33المهدیعین خوش274جهادگردیپلمتك تیر انداز61/09/5*****اصابت تركشآذر
104تصویر شهید عزیز حمیدرضا خرسند

حمیدرضا خرسندعلی محمد46/11/1استهبانمركزی20بسیجكربلای 8ل 33المهدیشلمچه59محصلسوم راهنماییتك تیر انداز66/01/1972/12/9جراحتت واردهفروردین
105تصویر شهید عزیز ابراهیم خرسند

ابراهیم خرسندمحمود34/00/00استهبانمركزی27بسیج*****ل 33المهدیکوشک50نقاشپنجم ابتداییتك تیر انداز61/04/23*****جراحات واردهتیر
106تصویر شهید عزیز محمدجواد خریدار

محمدجواد خریداررضا44/10/1استهبانمركزی18بسیجوالفجر مقدماتیل 33المهدیشرهانی274محصلسوم دبیرستانتیر بارچی62/01/22**********فروردین
107تصویر شهید عزیز علی رضا خزایی

علی رضا خزاییمحمد خلیل43/09/6استهبانمركزی21بسیج*****ل 33المهدیخرمشهر113آزاددوم راهنماییتك تیر انداز64/11/4*****اصابت تركش به سربهمن
108تصویر شهید عزیز عباس خسروی

عباس خسرویقنبر43/05/10استهبانمركزی18بسیجبیت المقدسل 33المهدیخرمشهر52آزادابتداییتك تیر انداز61/03/3*****اصابت تركشخرداد
109تصویر شهید عزیز صمد خسروی حقیقی

صمد خسروی حقیقیقاسم46/09/20استهبانمركزی19بسیجكربلای 5ل 33المهدیشلمچه490محصلچهارم دبیرستانآرپی جی زن65/10/2974/05/5جراحات واردهدی
110تصویر شهید عزیز عباس خسروی حقیقی

عباس خسروی حقیقیقاسم40/00/0استهبانمركزی19ژاندارمری*****ژاندارمریارومیه*****سربازاول دبیرستانتك تیر انداز59/09/3*****درگیر بااشرارآذر
111تصویر شهید عزیز اکبر خطبایی

اکبر خطباییرحمان41/06/1استهبانایج23ژاندارمری*****ژاندارمریجزیره مینو*****سربازچهارم دبیرستانتك تیر انداز64/03/9*****اصابت تركشخرداد
112تصویر شهید عزیز ایوب خطبایی

ایوب خطباییزادان40/06/14استهبانایج21ارتش*****گردان 321 توپخانهسومار464سربازدیپلمدیده بان61/07/29*****اصابت تركش به سینهمهر
113تصویر شهید عزیز محسن خلیلی

محسن خلیلیعلی محمد44/04/1استهبانمركزی21بسیجكربلای 4ل 33المهدیخرمشهر1025محصلچهارم دبیرستانتك تیر انداز65/10/476/04/13جراحات واردهدی
114تصویر شهید عزیز احمد خندان

احمد خندانغلامرضا39/00/0استهبانایج27سپاه*****ل35 امام حسنجزیره مجنون433پاسداربیسواد*****66/06/25*****اصابت تركش به پشتشهریور
115تصویر شهید عزیز علی اکبر خوش اندام

علی اکبر خوش انداممحمد حسن28/03/2002استهبانمركزی37بسیجكربلای 4ل 33المهدیشلمچه354كارمندابتداییتك تیر انداز65/10/476/71/4جراحات واردهدی
116تصویر شهید عزیز علی اصغر خوش قدم

علی اصغر خوش قدممحمد47/01/1استهبانمركزی19سپاه*****ل35 امام حسنجزیره مجنون185پاسدار وظیفهسوم راهنماییفرمانده دسته66/06/25*****جراحات واردهشهریور
117تصویر شهید عزیز رحیم خوش نیت

رحیم خوش نیترضا47/02/1استهبانمركزی21ژاندارمری*****ژاندارمریفکه*****سربازدوم راهنماییتك تیر انداز67/04/21**********تیر
118تصویر شهید عزیز جواد خیرات

جواد خیراتغلامرضا42/06/1استهبانمركزی21بسیجبدرل 33المهدیشرق دجله488كارمنددوم دبیرستانکمک تیربارچی63/12/2573/12/9جراحات واردهاسفند
119تصویر شهید عزیز محمد دارایی

محمد داراییاكبر45/01/15استهبانمركزی16بسیجفتح المبینل 33المهدیشوش30محصلسوم راهنماییتك تیر انداز61/01/1*****اصابت تركشفروردین
120تصویر شهید عزیز حسین دالوند اصطهباناتی

حسین دالوند اصطهباناتیخلیل45/10/1استهبانمركزی21سپاهوالفجر 10ل 33المهدیوزلیل705پاسدارسوم راهنماییفرمانده دسته66/12/26*****اصابت تركش به سرو شكماسفند
121تصویر شهید عزیز سید علاءالدین داوودی

سید علاءالدین داوودیسیدمحمدحسین45/06/1استهبانمركزی19سپاهوالفجر 8ل 33المهدیاروند رود443پاسدار وظیفهدوم راهنماییتبلیغات گردان64/11/23**********بهمن
122تصویر شهید عزیز سید علی اکبر داوودی

سید علی اکبر داوودیسیدداوود39/07/1استهبانمركزی25سپاهكربلای 4ل 33المهدیخرمشهر337پاسداردیپلمفرمانده دسته65/10/476/04/13جراحات واردهدی
123تصویر شهید عزیز علی اکبر دایی

علی اکبر داییاحمد42/11/1استهبانمركزی23بسیجكربلای 4ل 33المهدیخرمشهر124معلمفوق دیپلمتك تیر انداز65/10/476/07/14جراحات واردهدی
124تصویر شهید عزیز ناصر دربندانی

ناصر دربندانیمحمد48/00/00استهبانرونیز — خیر16بسیجوالفجر 8ل 33المهدیاروند رود69محصلسوم راهنماییكمك تیربارچی64/11/21*****اصابت تركش به گردنبهمن
125تصویر شهید عزیز شعبان دستجردی

شعبان دستجردیمحمود43/04/9استهبانرونیز — خیر20سپاهبدر*****شرق دجله217پاسدار وظیفهپنجم ابتداییتك تیر انداز63/12/2173/12/9جراحات واردهاسفند
126تصویر شهید عزیز عباس دلدار

عباس دلدارعلی43/03/8استهبانمركزی18سپاهمحرمل 33المهدیشرهانی184پاسدارپنجم ابتداییتك تیر انداز61/09/475/03/9جراحات واردهآذر
127تصویر شهید عزیز احمد دوران

احمد دورانحسین40/01/15استهبانایج21بسیجبیت المقدسل 33المهدیدزفول44محصلچهارم دبیرستانتک تیرانداز61/02/16*****جراحات واردهاردیبهشت
128تصویر شهید عزیز محمدعلی درخشان

محمدعلی درخشانمحمود47/12/18استهبانمركزی19سپاه*****ل 33المهدیغرب157پاسدار وظیفهاول دبیرستانتك تیر انداز66/02/9*****تصادفاردیبهشت
129تصویر شهید عزیز سید حسین ذاکری

سید حسین ذاکریسید علی43/04/17استهبانمركزی18بسیجفتح المبینل 33المهدیدشت عباس90محصلاول دبیرستانتك تیر انداز61/01/1*****اصابت تیر به جمجمهفروردین
130تصویر شهید عزیز حسن ذبیحی

حسن ذبیحیفتحعلی46/05/13استهبانمركزی18بسیجقادرل 19 فجرکردستان297روحانیمقدماتی حوزهتك تیر انداز64/06/1879/06/10جراحات واردهشهریور
131تصویر شهید عزیز علی نقی ذبیحی

علی نقی ذبیحیعلی49/06/10استهبانمركزی16بسیجكربلای 5ل 33المهدیشلمچه*****آزادپنجم ابتداییكمك آرپی جی زن65/11/18*****متلاشی شدن بدنبهمن
132تصویر شهید عزیز فرهاد راکب

فرهاد راکبعلی44/02/1استهبانمركزی21بسیجكربلای 4ل 33المهدیخرمشهر219محصلچهارم دبیرستانفرمانده دسته65/10/4**********دی
133تصویر شهید عزیز جواد راکعی

جواد راکعیامان الله44/03/1استهبانمركزی21بسیجكربلای 4ل 33المهدیخرمشهر306كارمنداول راهنمایی*****65/10/478/12/7جراحات واردهدی
134تصویر شهید عزیز علی اکبر رجامند

علی اکبر رجامندحسین46/06/30استهبانمركزی16بسیجخیبرل 33المهدیجفیر183مكانیكدوم راهنماییتك تیر انداز62/12/11*****اصابت خمپارهاسفند
135تصویر شهید عزیز محمدخلیل رحمانی

محمدخلیل رحمانیفتحعلی21/00/00استهبانمركزی38ارتش*****ت 37 زرهیآبادان104ارتشیششم ابتدایی قدیمراننده نفربر59/10/24*****جراحات واردهدی
136تصویر شهید عزیز غلام رضا رزاق

غلام رضا رزاقمحمد علی45/04/10استهبانمركزی20بسیجكربلای 4ل 33المهدیخرمشهر309محصلچهارم دبیرستانغواص65/10/476/04/13جراحات واردهدی
137تصویر شهید عزیز عباس رشیدی اصطهباناتی

عباس رشیدی اصطهباناتیمحمد باقر46/00/0استهبان*****19سپاهكربلای 5ل 33المهدیشلمچه716پاسدار وظیفهدوم راهنماییتك تیر انداز65/10/20*****جراحات واردهدی
138تصویر شهید عزیز احمد رضازاده

احمد رضازادهمحمد علی46/12/1استهبانمركزی17بسیجبدرل 33المهدیشرق دجله305محصلاول راهنماییكمك آرپی جی زن63/12/2573/12/9جراحات واردهاسفند
139تصویر شهید عزیز محمدحسین رضازاده

محمدحسین رضازادهمحمدعلی49/11/1استهبانمركزی17بسیجوالفجر 10ل 33المهدیخرمال495محصلاول راهنماییمسوول تداركات66/12/2874/12/9جراحات واردهاسفند
140تصویر شهید عزیز جواد رضایی نژادفرد

جواد رضایی نژادفردحسین48/00/0استهبانمركزی14بسیجخیبرل 33المهدیجفیر201محصلاول راهنماییتك تیر انداز62/12/11**********اسفند
141تصویر شهید عزیز ابوالقاسم رضایی نژادفرد

ابوالقاسم رضایی نژادفردحسین44/00/00استهبانمركزی22بسیجكربلای 8ل 33المهدیشلمچه411روحانیسطح عالی حوزهفرمانده دسته66/01/20*****متلاشی شدن بدنفروردین
142تصویر شهید عزیز محمدجواد رعنا

محمدجواد رعنافتح الله44/03/2استهبانمركزی16بسیج*****ل 33المهدیچزابه69محصلسوم راهنماییتك تیر انداز60/11/19**********بهمن
143تصویر شهید عزیز سکینه رعیتی

سکینه رعیتیمحمد حسین07/03/2003استهبانمركزی59مردمی**********مکه*****خانه داربیسواد*****66/05/9**********مرداد
144تصویر شهید عزیز محمدحسن رفیعیان

محمدحسن رفیعیاناحمد48/04/1استهبانمركزی18بسیجوالفجر10ل 33المهدیملخ خور321محصلاول راهنماییتك تیر انداز66/12/25*****اصابت تركش و متلاشی شدن بدناسفند
145تصویر شهید عزیز محمدحسین رفیعیان

محمدحسین رفیعیاناحمد33/09/10استهبانمركزی28بسیجمحرمل 33المهدیشرهانی62آزاددیپلمتك تیر انداز61/09/4**********آذر
146تصویر شهید عزیز حسن رمضان پور

حسن رمضان پورعباس41/12/10استهبانمركزی21بسیجوالفجر 2ل 33المهدیحاج عمران34قناددیپلمتك تیر انداز62/05/12*****اصابت تركش بهسرمرداد
147تصویر شهید عزیز ابراهیم رنجبر

ابراهیم رنجبرمحمود38/06/20استهبانایج22بسیجطریق القدسل 33المهدیسوسنگرد64کارگرسوم راهنماییتك تیر انداز60/11/29*****موج انفجاربهمن
148تصویر شهید عزیز احمد رنجبر

احمد رنجبرعبدالرحیم19/07/2001استهبانایج42ژاندارمری*****ژاندارمریسردشت*****ارتشیابتداییتك تیر انداز61/11/9**********بهمن
149تصویر شهید عزیز داریوش رنجبر

داریوش رنجبرمحمد51/05/7استهبانرونیز — خیر14بسیجكربلای 5ل 33المهدیشلمچه94کارگردوم ابتداییتك تیر انداز65/10/29*****اصابت تركش به سردی
150تصویر شهید عزیز سردار رنجبر

سردار رنجبرعباس45/12/25استهبانایج20سپاهكربلای 5ل 9 بدرشلمچه235پاسدار وظیفهدوم راهنماییتك تیر انداز65/12/08*****اصابت تركش به صورتاسفند
151تصویر شهید عزیز علی اصغر رنجبر

علی اصغر رنجبرمحمد حسین45/03/3استهبانایج20سپاه*****ل 33المهدیدهلران681پاسدار وظیفهدوم راهنمایی*****65/02/24*****پوسیدگی كامل بدناردیبهشت
152تصویر شهید عزیز غلام رضا رنجبر

غلام رضا رنجبررجب43/11/1استهبانایج18بسیجبیت المقدسل 33المهدیخرمشهر157محصلسوم راهنماییتك تیر انداز61/03/2*****اصابت تركش به بدنخرداد
153تصویر شهید عزیز فرامرز رنجبر

فرامرز رنجبرعلی46/11/9استهبانرونیز — خیر19بسیج*****ل 33المهدیپاسگاه بیات38محصلسوم راهنماییتك تیر انداز65/02/24*****اصبت تیر به سینهاردیبهشت
154تصویر شهید عزیز محمد رنجبر

محمد رنجبرجهان زیر42/01/1استهبانرونیز — خیر19بسیجبیت المقدسل 19 فجردزفول34محصلسوم راهنماییتك تیر انداز61/02/16*****اصابت تركش به پشت گردناردیبهشت
155تصویر شهید عزیز محمد رنجبر

محمد رنجبرعلی محمد42/11/1استهبانایج18بسیجطریق القدسل 33المهدیچزابه70محصلدوم راهنماییتك تیر انداز60/11/20**********بهمن
156تصویر شهید عزیز مسعود رنجبران

مسعود رنجبراناسدالله54/02/1استهبانایج20سپاه*****ل 19 فجرسردشت*****پاسدار وظیفهاول راهنماییتك تیر انداز74/06/16*****اصابت خمپارهشهریور
157تصویر شهید عزیز حسین روغنی

حسین روغنیمیرزاعلی42/01/1استهبانمركزی24سپاهكربلای 10ل 33المهدیبانه63پاسداراول دبیرستانفرمانده دسته66/02/4*****اصابت تركشاردیبهشت
158تصویر شهید عزیز علی زادسیرجان

علی زادسیرجانمحمد40/11/7استهبانمركزی23بسیجبدرل 33المهدیشرق دجله678محصلسوم دبیرستانمسوول تاسیسات63/12/2573/12/9جراحات واردهاسفند
159تصویر شهید عزیز الیاس زارع

الیاس زارعكهزاد45/11/29استهبانرونیز — خیر20بسیج*****ل 33المهدیبیات221كشاورزپنجم ابتداییتك تیر انداز65/02/30**********اردیبهشت
160تصویر شهید عزیز جعفر زارع

جعفر زارعخدابخش40/01/10استهبانرونیز — خیر21سپاهبیت المقدسل35 امام حسنشلمچه169پاسداردیپلمفرمانده دسته61/02/25*****جراحات واردهاردیبهشت
161تصویر شهید عزیز حسن زارع

حسن زارعمحمد علی42/00/00استهبانرونیز — خیر19ارتشبیت المقدست 92 زرهیخرمشهر240ارتشیدوم دبیرستانراننده نفربر61/02/12*****اصابت تركشاردیبهشت
162تصویر شهید عزیز رامین زارع

رامین زارعمحمد47/00/00استهبانرونیز — خیر20سپاه*****ل 19 فجرجزیره مجنون*****پاسدار وظیفهسوم دبیرستانتك تیر انداز67/04/473/12/29جراحات واردهتیر
163تصویر شهید عزیز علی زارع

علی زارعمحمد46/00/00استهبانرونیز — خیر19بسیجكربلای 5ل 33المهدیشلمچه461محصلدوم راهنماییبی سیم چی65/10/22*****متلاشی شدن بدندی
164تصویر شهید عزیز علی زارع

علی زارعفلكناز51/04/6استهبانرونیز — خیر16بسیج*****ل 33المهدیشلمچه129محصلدوم راهنماییتك تیر انداز67/06/26*****اصابت تركش له سروكتفشهریور
165تصویر شهید عزیز مسعود زارع

مسعود زارعمحمدحسین49/02/18استهبانرونیز — خیر16بسیج*****ل 33المهدیبیات165محصلاول دبیرستانتك تیر انداز65/02/21*****اصابت تركش به سراردیبهشت
166تصویر شهید عزیز منصور زارعی رونیزی

منصور زارعی رونیزیخورشید43/00/00استهبانرونیز علیا20بسیجبدرل 33المهدیشرق دجله136روحانیسطح عالی حوزهروحانی گروهان63/12/2573/12/29جراحات واردهاسفند
167تصویر شهید عزیز احمد زارعیان

احمد زارعیانعیسی51/03/30كازرون*****15بسیجوالفجر 10ل 33المهدیماهوت24محصلاول راهنماییتك تیر انداز66/12/24*****اصابت تركش به سروپااسفند
168تصویر شهید عزیز حسین زاهدی اصل

حسین زاهدی اصلاحمد47/02/10استهبانمركزی20سپاه*****ل 19 فجرجزیره مجنون*****پاسدار وظیفهچهارم ابتداییتك تیر انداز67/04/478/04/3جراحات واردهتیر
169تصویر شهید عزیز محمدجواد زاهدی

محمدجواد زاهدیاحمد29/00/00استهبانمركزی28مردمی**********شیراز*****كارمنددیپلم*****57/04/4*****اصابت تیر به سرتیر
170تصویر شهید عزیز علی اکبر زرنگار

علی اکبر زرنگاررضا44/06/1استهبانمركزی20ارتش*****ت 81 زرهیشوش141سربازاول راهنماییتك تیر انداز64/01/20*****واژگون شدن نفربرفروردین
171تصویر شهید عزیز احمد زکی پور

احمد زکی پورخلیل44/04/19استهبانمركزی17بسیجفتح المبینت امام سجادخرمشهر106محصلدوم دبیرستانكمك آرپی جی زن61/01/1*****اصابت تركش به سرفروردین
172تصویر شهید عزیز حمید زکی پور

حمید زکی پورخلیل47/03/1استهبانمركزی18بسیجكربلای 4ل 33المهدیخرمشهر943محصلسوم دبیرستانبی سیم چی65/10/476/04/13*****دی
173تصویر شهید عزیز رمضان زمان

رمضان زمانمحمد40/06/1استهبانایج22بسیجوالفجر 2ل 33المهدیحاج عمران21آزاددیپلمتك تیر انداز62/05/3**********مرداد
174تصویر شهید عزیز عباس زمانی

عباس زمانیكاكاجان43/10/1استهبانرونیز — خیر23ارتش*****ت 88زرهی زاهدانخرمشهر*****سربازدوم راهنمایی*****66/03/11**********خرداد
175تصویر شهید عزیز حبیب زیاد

حبیب زیادفتح الله14/09/2001استهبانمركزی51بسیجكربلای 4ل 33المهدیخرمشهر105كفاشپنجم ابتداییتك تیر انداز65/10/476/04/1351دی
176تصویر شهید عزیز ابراهیم ساجدی

ابراهیم ساجدیغلامحسین44/01/1استهبانمركزی18بسیجفتح المبین*****شوش131محصلدوم دبیرستانمسوول تبلیغات61/01/1**********فروردین
177تصویر شهید عزیز سید محمدمسیح ساجدی

سید محمدمسیح ساجدیسیدمحمد جعفر41/06/1استهبانمركزی20سپاهمحرمل 33المهدیشرهانی229پاسداردیپلمفرمانده گروهان61/09/9*****اصابت تركش به صورتآذر
178تصویر شهید عزیز عبدالصمد ساجدی

عبدالصمد ساجدیعلی43/10/5استهبانمركزی23ژاندارمری*****ژاندارمریآبادان575سربازسوم دبیرستانتك تیر انداز66/09/18*****اصابت تیرآذر
179تصویر شهید عزیز محسن ساجدی

محسن ساجدیغلامحسین47/06/1استهبانمركزی16بسیجبدرل 33المهدیشرق دجله433محصلدوم دبیرستانبی سیم چی63/12/2574/08/13جراحات واردهاسفند
180تصویر شهید عزیز هادی ساجدی

هادی ساجدیمیرزاحبیب46/06/1استهبانمركزی15بسیجبیت المقدسگردان علی اكبرخرمشهر218محصلاول دبیرستانفرمانده گردان61/02/16*****اصابت تركش به سراردیبهشت
181تصویر شهید عزیز خلیل سامان

خلیل ساماناحمد45/06/14استهبانمركزی21بسیج*****ل 33المهدیشلمچه52دانشجودیپلمتك تیر انداز66/07/20*****اصابت تركشمهر
182تصویر شهید عزیز امیرمختار سپردار

امیرمختار سپردارحیدر04/07/2005استهبانمركزی61بسیج*****ل 33المهدیفکه435مغازه داربیسوادتداركات گردان65/02/24*****اصابت تركش به ناحیه گردناردیبهشت
183تصویر شهید عزیز حسن سعادت پیشه

حسن سعادت پیشهاكبر45/06/1استهبانمركزی20ارتش*****ت 37 زرهیدشت طلائیه289سربازاول راهنماییتك تیر انداز65/04/19*****اصابت تركشتیر
184تصویر شهید عزیز محمدعلی سعادت پیشه

محمدعلی سعادت پیشهاحمد41/00/00استهبانمركزی21ارتش*****ت 23 نیروی مخصوصسردشت*****سربازاول دبیرستانتك تیر انداز62/04/6**********تیر
185تصویر شهید عزیز مجید سعیدی

مجید سعیدیمحمدرضا43/05/1استهبانمركزی18بسیجمحرمل 33المهدیشرهانی84محصلاول دبیرستانتیر بارچی61/08/2276/07/14جراحات واردهآبان
186تصویر شهید عزیز محمدحسین سلطانی نژاد

محمدحسین سلطانی نژادابراهیم47/01/1استهبانمركزی16بسیجمحرمل 33المهدیشرهانی124طلبهمقدماتی حوزهتك تیر انداز61/09/476/04/13جراحات واردهآذر
187تصویر شهید عزیز محمدخلیل سلطانی نژاد

محمدخلیل سلطانی نژادعلی رضا46/10/8استهبانمركزی16بسیجرمضانت امام سجادعین خوش51محصلاول راهنماییتك تیر انداز61/08/20*****اصابت تركش به شكمآبان
188تصویر شهید عزیز نوذر شادمانی

نوذر شادمانیكهزاد51/12/9استهبانرونیز علیا18ژاندارمری*****ژاندارمریجاده لامرد*****ارتشیدوم راهنمایی*****64/11/06*****درگیری با اشرارمسلحبهمن
189تصویر شهید عزیز الله یار شاهسونی

الله یار شاهسونییاراحمد30/03/2001استهبانرونیز — خیر32سپاهخیبرل 33المهدیجزیره مجنون266پاسدارابتداییکمک تیربارچی62/12/25*****اصابت تركشاسفند
190تصویر شهید عزیز جهانگیر شاهسونی

جهانگیر شاهسونیدرویش48/03/3استهبانرونیز — خیر16سپاهوالفجر 8ل 33المهدیاروند کنار71محصلسوم دبیرستانكمك تیربارچی64/11/23*****اصابت تركشبهمن
191تصویر شهید عزیز حمزه شاهسونی

حمزه شاهسونیبهمن47/06/20استهبانرونیز — خیر20بسیج*****ل 33المهدیشلمچه624روحانیمقدماتی حوزهتك تیر انداز67/03/4*****جراحات واردهخرداد
192تصویر شهید عزیز رمضان شاهسونی

رمضان شاهسونیزین العاتدین44/00/00استهبانرونیز — خیر21ارتش*****ل 64پیادهحاج عمران*****سربازبیسواد*****65/06/10*****اصابت تركششهریور
193تصویر شهید عزیز ولی شاهسونی

ولی شاهسونیعلی مردان40/11/1استهبانرونیز — خیر24بسیجوالفجر 8ل 33المهدیاروند کنار71کارگرچهارم ابتداییتك تیر انداز64/11/23*****اصابتتركش به سربهمن
194تصویر شهید عزیز علی اصغر شجعان

علی اصغر شجعاناحمد45/04/1استهبانمركزی22بسیج*****ل 33المهدیشلمچه334محصلدوم دبیرستانآرپی جی زن67/03/4**********خرداد
195تصویر شهید عزیز غلام رضا شرفی اصطهباناتی

غلام رضا شرفی اصطهباناتیاكبر48/06/10استهبانمركزی18بسیجوالفجر 10ل 33المهدیملخ خور67محصلسوم دبیرستانتك تیر انداز66/12/22*****اصابت تركش به پهلو راستاسفند
196تصویر شهید عزیز علی اصغر شریف

علی اصغر شریفامان الله40/07/12استهبانرونیز علیا30ژاندارمری*****ژاندارمریبلوچستان*****ارتشیدیپلم*****70/05/3*****درگیری باقاچاقچیانمرداد
197تصویر شهید عزیز خداداد شعبان زاده

خداداد شعبان زادهمحمد علی46/06/9استهبانرونیز — خیر20ارتش*****ت 81 زرهیسرپل ذهاب*****سربازاول دبیرستانتك تیر انداز66/02/6*****اصابت تیر به پهلو راستاردیبهشت
198تصویر شهید عزیز حسین شفیعی رونیزی

حسین شفیعی رونیزیمختار46/00/00استهبانرونیز – رونیز سفلی18ارتشوالفجر 8ل 77ثامن الائمهفاو452سربازپنجم ابتداییخدمه توپ64/11/30*****متلاشی شدن هردوپابهمن
199تصویر شهید عزیز محمد شفیعیان

محمد شفیعیانعباس41/10/5استهبانمركزی21ارتشوالفجرت 55 هوابردعین خوش*****سربازدوم راهنمایی*****62/05/1*****اصابت تركش به سینهمرداد
200تصویر شهید عزیز محمدرضا شکری پور

محمدرضا شکری پورمصطفی42/06/1استهبانرونیز علیا21بسیج*****ل 19 فجرسرپل ذهاب60کارگرچهارم ابتداییتك تیر انداز63/12/1678/12/16جراحات واردهاسفند
201تصویر شهید عزیز ابراهیم شمس عزت

ابراهیم شمس عزتعلی اكبر45/01/1استهبانمركزی18بسیجبدرل 33المهدیشرق دجله600محصلاول دبیرستانفرمانده دسته63/12/25**********اسفند
202تصویر شهید عزیز محمدحسن شمس عزت

محمدحسن شمس عزتمحمد42/02/5استهبانمركزی18سپاهطریق القدسل 33المهدیبستان30پاسداردیپلمفرمانده دسته60/09/13**********آذر
203تصویر شهید عزیز شهربانو شیبانی

شهربانو شیبانیعلی18/00/00استهبانمركزی47**********شیراز*****خانه داربیسواد*****65/11/12*****بمباران هوائیبهمن
204تصویر شهید عزیز علی اکبر شیبانی

علی اکبر شیبانیحسین48/00/00استهبانمركزی17بسیجكربلای 5ل 33المهدیشلمچه95محصلدوم دبیرستانتك تیر انداز65/10/20*****اصابت تركش به گردندی
205تصویر شهید عزیز علی اکبر شیبانی

علی اکبر شیبانیاحمد45/06/1استهبانمركزی22بسیجبیت المقدس7ل 33المهدیشلمچه315محصلسوم دبیرستانتیر بارچی67/03/23*****جراحات واردهخرداد
206تصویر شهید عزیز اصغر صادقی

اصغر صادقیمصطفی48/00/00استهبانرونیز علیا19سپاهوالفجر 10ل 33المهدیغرب225پاسدارسوم راهنماییفرمانده دسته67/01/1*****اصابت تركش به سرفروردین
207تصویر شهید عزیز حسین صادقی

حسین صادقیمیرزا علی آقا48/06/29استهبانمركزی18بسیجكربلای 8ل 33المهدیشلمچه501محصلدوم دبیرستانتك تیر انداز66/01/19*****اصابت تركشفروردین
208تصویر شهید عزیز حسن صادقی

حسن صادقیمحمد40/00/0استهبانرونیز علیا27ارتش*****ت 27 امام حسنزبیدات*****ارتشیدیپلم*****67/04/19**********تیر
209تصویر شهید عزیز سعید صادقی

سعید صادقیمحمود49/06/10استهبانرونیز علیا17بسیجوالفجر 10ل35 امام حسنماهوت46محصلاول دبیرستانتك تیر انداز66/12/28*****اصابت تركس به سراسفند
210تصویر شهید عزیز عباس صادقی

عباس صادقیعلی اكبر31/01/2003استهبانرونیز – رونیز سفلی31ارتشوالفجرت 55 هوابردجنوب*****ارتشیششم ابتدایی قدیم*****62/01/23**********فروردین
211تصویر شهید عزیز عبدالله صادقی

عبدالله صادقیامرالله38/08/18استهبانرونیز علیا27سپاهكربلای 5ل 33المهدیشلمچه848پاسدارسوم دبیرستانفرمانده گروهان65/12/29*****اصابت تركس به سروسینهاسفند
212تصویر شهید عزیز عباس صادقی رونیزی

عباس صادقی رونیزیابوالحسن40/00/00استهبانرونیز علیا22ارتشوالفجر 4ل 28سنندجمریوان695ارتشیسوم دبیرستانراننده تانك62/08/3*****برخورد بامینآبان
213تصویر شهید عزیز جلیل صادقی فرد

جلیل صادقی فردغلامرضا24/00/00استهبانمركزی41بسیج*****ل 19 فجرجزیره مجنونپاسدارششم ابتدایی قدیمفرمانده گروهان65/07/25*****اصابت تركش به گردنمهر
214تصویر شهید عزیز ابراهیم صالح اصطهباناتی

ابراهیم صالح اصطهباناتیخلیل42/07/1استهبانمركزی23سپاهكربلای 4ل 33المهدیخرمشهر690محصلسوم دبیرستانفرمانده دسته65/10/475/11/19جراحات واردهدی
215تصویر شهید عزیز محمد صالح اصطهباناتی

محمد صالح اصطهباناتیخلیل40/00/0استهبانمركزی26سپاهبیت المقدس 3ل35 امام حسنکوهجار1290پاسداردیپلمفرمانده گردان66/12/25*****اصابت تركش به شكماسفند
216تصویر شهید عزیز محمدرضا صبوری

محمدرضا صبوریسلیمان48/06/1استهبانمركزی18بسیج*****ل 33المهدیشلمچه109محصلسوم دبیرستانتك تیر انداز66/10/5*****اصابت موج انفجاربه بدندی
217تصویر شهید عزیز حسین صدیق

حسین صدیقرضا34/01/1استهبانمركزی27بسیج*****ل 33المهدیکوشک163کارگرچهارم ابتداییآرپی جی زن66/08/9*****اصابت تركش به شكمآبان
218تصویر شهید عزیز محمدصادق صدیق

محمدصادق صدیقمیرزامحمد43/07/11استهبانمركزی23ارتش*****ت 88زرهی زاهدانسومار*****ارتشیدیپلم*****66/06/26**********شهریور
219تصویر شهید عزیز محمدجواد صفا

محمدجواد صفااكبر49/08/30استهبانمركزی17بسیجوالفجر 10ل 33المهدیخرمال281محصلسوم دبیرستانتك تیر انداز66/12/28*****اصابت تركشاسفند
220تصویر شهید عزیز پروین صفایی

پروین صفاییاسفندیار50/06/26استهبانمركزی15مردمی**********شیراز*****محصلاول دبیرستان*****65/11/12*****بمباران هوائیبهمن
221تصویر شهید عزیز رسول صفایی

رسول صفاییدرویش45/06/1استهبانمركزی20بسیجكربلای 5ل 33المهدیشلمچه214كارمندسوم دبیرستانكمك تیربارچی65/11/08*****اصابت تركش به سر وپاودستبهمن
222تصویر شهید عزیز نسرین صفایی

نسرین صفاییحسین48/03/1استهبانمركزی17مردمی**********شیراز*****خانه داردیپلم*****65/11/12*****بمباران هوائیبهمن
223تصویر شهید عزیز علی رضا صفاییان

علی رضا صفاییانمیرزا علی46/01/1استهبانایج20سپاهوالفجر10ل 33المهدیکوهجار408پاسداراول راهنماییفرمانده دسته66/12/25*****اصابت تركش به سراسفند
224تصویر شهید عزیز مسعود صنعتی

مسعود صنعتیعبدالرضا34/01/15استهبانمركزی30ارتشبدرت 55 هوابردشرق دجله*****ارتشیششم ابتدایی قدیم*****63/12/2664/01/2جراحات واردهاسفند
225تصویر شهید عزیز غلام رضا ضیایی پور

غلام رضا ضیایی پورحسن43/09/8استهبانمركزی22سپاه*****ل 33المهدیآبادان373پاسدار وظیفهدیپلم*****65/04/1*****اصابت تیر به ناحیه گردنتیر
226تصویر شهید عزیز منصور طالبی

منصور طالبیاصغر40/03/10استهبانرونیز علیا27بسیج*****ل 33المهدیشلمچه43جوشكارسوم دبیرستانفرمانده دسته67/03/476/04/13جراحات واردهخرداد
227تصویر شهید عزیز حسین طاهری

حسین طاهریمحمد38/09/8استهبانمركزی27بسیجكربلای 4ل 33المهدیخرمشهر354معلمفوق دیپلمكمك آرپی جی زن65/10/476/04/13جراحات واردهدی
228تصویر شهید عزیز مهدی طاهری

مهدی طاهریمحمد45/09/9استهبانمركزی15بسیج*****ل 33المهدیچزابه69محصلسوم راهنماییتك تیر انداز60/11/19*****اصابت تركش به سربهمن
229تصویر شهید عزیز بیژن طبیبی

بیژن طبیبییوسف37/01/15استهبانمركزی24بسیجبیت المقدس*****آبادان19بهیارفوق دیپلم*****61/02/10**********اردیبهشت
230تصویر شهید عزیز ابراهیم طهماسبی

ابراهیم طهماسبیعلی رضا47/07/9استهبانایج20سپاه*****ل 19 فجرجزیره مجنون365پاسدار وظیفهاول راهنمایی*****67/04/470/01/18جراحات واردهتیر
231تصویر شهید عزیز عباس طهمورثی

عباس طهمورثیمحمد رضا47/12/1استهبانمركزی19بسیجوالفجر 10ل 33المهدیملخ خور886محصلدوم راهنماییفرمانده دسته66/12/25*****اصابت تركش به سینهاسفند
232تصویر شهید عزیز محمدعلی طهمورثی

محمدعلی طهمورثیمحمد رضا45/03/1استهبانمركزی18بسیجبدرل 33المهدیشرق دجله732محصلاول دبیرستانآرپی جی زن63/12/2574/08/13جراحات واردهاسفند
233تصویر شهید عزیز علی اکبر عابدینی

علی اکبر عابدینیحسین21/01/2001استهبانرونیز علیا40ارتشفتح المبینت 55 هوابردرقابیهارتشیدیپلم*****61/01/4*****اصابت گلوله و برخور بامینفروردین
234تصویر شهید عزیز علی اصغر عاقل

علی اصغر عاقلقنبر42/02/3استهبانمركزی20بسیجوالفجر 2ل 33المهدیحاج عمران36معلمفوق دیپلمفرمانده دسته62/05/3*****اصابت تیرمرداد
235تصویر شهید عزیز حمیدرضا عالی منش

حمیدرضا عالی منشبهادر48/00/00استهبانمركزی17بسیج*****ل 33المهدیمهاباد112بی كاراول دبیرستانتك تیر انداز65/04/3*****اصابت تیرتیر
236تصویر شهید عزیز علی عالی نژاد

علی عالی نژاداكبر46/06/27استهبانمركزی19بسیجكربلای 5ل 33المهدیشلمچه45محصلسوم دبیرستانتك تیر انداز65/10/23*****اصابت تركش به ناحیه كمردی
237تصویر شهید عزیز حسین عبادی

حسین عبادیحبیب46/03/16كربلا*****15بسیجمحرمت امام سجادعین خوش104محصلدوم دبیرستانتك تیر انداز61/08/11*****اصابت تركش به سرآبان
238تصویر شهید عزیز حسن عبادی

حسن عبادیحبیب41/09/4كربلا*****24بسیجكربلای 5ل 33المهدیشلمچه857معلمفوق دیپلمفرمانده دسته65/10/29*****اصابت تركش به كمر و صورتدی
239تصویر شهید عزیز محمود عبدالکریمی

محمود عبدالکریمیخلیل37/01/10استهبانمركزی24بسیجوالفجر مقدماتیل 33المهدیشرهانی160معلمدیپلمتداركات گردان61/11/30*****اصابت تیر بهگلوبهمن
240تصویر شهید عزیز مسیح عبدالله پور

مسیح عبدالله پورحسن43/01/10استهبانرونیز علیا19سپاهوالفجر 2ل 33المهدیحاج عمران240پاسداراول راهنماییفرمانده دسته62/05/14*****جراحات واردهمرداد
241تصویر شهید عزیز یوسف عبدالله پور

یوسف عبدالله پورابوالقا سم34/08/2آبادان*****31ارتش*****ت 88زرهی زاهدانمهران*****ارتشیششم ابتدایی قدیم*****64/09/27*****اصابت تركش گلوله توپآذر
242تصویر شهید عزیز محمدحسین عبدالله زاده

محمدحسین عبدالله زادهمرتضی44/06/30استهبانمركزی21بسیجكربلای 5ل 33المهدیشلمچه86محصلدوم دبیرستانتك تیر انداز65/11/0875/12/02جراحات واردهبهمن
243تصویر شهید عزیز حسین عبدالهی پور حقیقی

حسین عبدالهی پور حقیقیاسدالله41/02/10استهبانمركزی24بسیجكربلای 4ل 33المهدیخرمشهر410کارگردیپلم*****65/10/478/04/3جراحات واردهدی
244تصویر شهید عزیز غلام علی عبدالهی

غلام علی عبدالهیمحمد42/06/1استهبانمركزی18بسیج**********سوسنگرد101آزاددیپلمآرپی جی زن60/06/15*****اصابت گلوله به سینهشهریور
245تصویر شهید عزیز علی عدالت

علی عدالتمحمد44/01/1استهبانمركزی17بسیجبیت المقدسل 33المهدیخرمشهر63محصلسوم دبیرستانفرمانده دسته61/03/475/03/8جراحات واردهخرداد
246تصویر شهید عزیز علی عربی

علی عربیخلیل41/10/9استهبانمركزی23بسیجوالفجر 8ل 33المهدیفاو319رانندهابتداییآرپی جی زن64/11/2774/11/09جراحات واردهبهمن
247تصویر شهید عزیز محمدجواد عربی

محمدجواد عربیعرب39/06/1استهبانمركزی21بسیجطریق القدسل 33المهدیسوسنگرد65آزادسوم راهنماییتك تیر انداز60/11/29*****سقوط در آببهمن
248تصویر شهید عزیز مسعود عزیزی

مسعود عزیزیجمشید45/04/20استهبانرونیز علیا18بسیجبدرل 33المهدیشرق دجله89معلمفوق دیپلمتك تیر انداز63/12/26*****غرق شدن در آباسفند
249تصویر شهید عزیز نصرالله عزیزی

نصرالله عزیزیرضا39/01/9استهبانرونیز علیا26ارتش*****ت 92 زرهیطلاییه1580ارتشیسوم دبیرستانتیراندازتانك65/03/13*****اصابت تركش و قطع دست و پاخرداد
250تصویر شهید عزیز حسین عشاق

حسین عشاقحسن47/01/21استهبانمركزی17بسیجقادرل 19 فجرسردشت227جوشكاراول راهنماییكمك تیربارچی64/06/1875/08/5جراحات واردهشهریور
251تصویر شهید عزیز قاسم عشاق

قاسم عشاقمحمد صادق00/00/00استهبانمركزی65مردمی**********شیراز*****مغازه دارابتدایی*****65/11/12*****بمباران هوائیبهمن
252تصویر شهید عزیز محمدصادق عشاق

محمدصادق عشاققاسم39/10/14استهبانمركزی26مردمی**********شیراز*****معلمدیپلم*****65/11/12*****بمباران هوائیبهمن
253تصویر شهید عزیز عباس عطاریان

عباس عطاریانمحمد47/00/00استهبانمركزی18بسیجكربلای 4ل 33المهدیخرمشهر295روحانیمقدماتی حوزهفرمانده دسته65/10/475/11/19جراحات واردهدی
254تصویر شهید عزیز سید عباس علویان

سید عباس علویانسید ماشاءالله45/03/1استهبانمركزی17سپاهوالفجر 2ل 33المهدیتنگه دربند114پاسدارپنجم ابتداییفرمانده دسته62/05/2*****متلاشی شدن بدنمرداد
255تصویر شهید عزیز رضا علیشاهی

رضا علیشاهیحبیب47/07/1استهبانمركزی26بسیج*****ل 19 فجراستهبان*****كارمنداول راهنمایی*****63/07/2*****شیمیائیمهر
256تصویر شهید عزیز علی عمادآبادی

علی عمادآبادیقنبر علی45/01/22استهبانرونیز — خیر19بسیجوالفجر 8ل 19 فجراروندکنار134کارگرپنجم ابتداییتك تیر انداز64/11/21*****اصابت تركش به بدنبهمن
257تصویر شهید عزیز عباس غلام نژاد

عباس غلام نژادمحمد34/06/5استهبانمركزی27سپاه*****ت امام سجادتکاب غرب*****پاسدارششم ابتدایی قدیمفرمانده دسته61/12/25**********اسفند
258تصویر شهید عزیز نادعلی غلامی

نادعلی غلامیغلام45/00/00استهبانمركزی20سپاهكربلای 5ل 33المهدیشلمچه320پاسدار وظیفهسوم ابتداییتك تیر انداز65/10/20*****متلاشی شدن سروسینه و گردندی
259تصویر شهید عزیز حسین فاطمی

حسین فاطمیمیرزا عبدالله48/03/5استهبانمركزی19بسیج*****ل 33المهدیشلمچه50محصلدوم دبیرستانتك تیر انداز67/03/4*****اصابت تركش به پشت وپاخرداد
260تصویر شهید عزیز احمدعلی فالیزکار

احمدعلی فالیزکارمحمد47/06/20استهبانمركزی17بسیجوالفجر 8ل 33المهدیفاو206محصلسوم دبیرستانتك تیر انداز64/11/21*****اصابت تركشبهمن
261تصویر شهید عزیز حسین فتحی

حسین فتحیمحمدعلی44/06/10استهبانمركزی18بسیجوالفجر 2ل 33المهدیحاج عمران315محصلدوم دبیرستانتك تیر انداز62/05/3*****اصابت گلولهمرداد
262تصویر شهید عزیز رمضان فتحی

رمضان فتحیولی40/02/3استهبانرونیز — خیر22ارتشخیبرت 92 زرهیجفیر395سربازبیسوادتیر انداز تانك62/12/9**********اسفند
263تصویر شهید عزیز رمضان فتحی

رمضان فتحیدرویش47/10/30استهبانرونیز — خیر20ژاندارمری*****ژاندارمریخوزستان*****سربازپنجم ابتداییتك تیر انداز67/04/21*****درگیری بادشمنتیر
264تصویر شهید عزیز محمدحسن فتحی

محمدحسن فتحیمحمدعلی47/04/22استهبانمركزی18بسیجكربلای 4ل 33المهدیخرمشهر854محصلدوم دبیرستانكمك آرپی جی زن65/10/476/04/13جراحات واردهدی
265تصویر شهید عزیز بهمن فدایی مزیدی

بهمن فدایی مزیدیخوبیار42/08/1استهبانایج22ارتش*****ل 28سنندجکلاشیر*****سربازسوم راهنماییتك تیر انداز64/06/16*****اصابت خمپاره به خودروی مهماتشهریور
266تصویر شهید عزیز ابراهیم فربود

ابراهیم فربودعلی اكبر46/03/5استهبانمركزی19سپاهكربلای 4ل 33المهدیخرمشهر567پاسدار وظیفهچهارم ابتداییآرپی جی زن65/10/476/04/13جراحات واردهدی
267تصویر شهید عزیز بهمن فرج پور حقیقی

بهمن فرج پور حقیقیمحمد شفیع38/01/3استهبانمركزی23سپاهرمضانت امام سجادشلمچه210پاسداردیپلمفرمانده گروهان61/04/23*****جراحات واردهتیر
268تصویر شهید عزیز محمدحسن فرد

محمدحسن فردغلامحسین40/06/9استهبانمركزی21سپاهمحرمگردان 971 المهدیشرهانی508پاسدارچهارم دبیرستانفرمانده گردان61/09/2175/03/8جراحات واردهآذر
269تصویر شهید عزیز حسن فروتن اصطهباناتی

حسن فروتن اصطهباناتیصمد42/07/3استهبانمركزی24ارتش*****ت 88زرهی زاهدانسومار*****سربازپنجم ابتداییتك تیر انداز66/04/27*****بمبارانتیر
270تصویر شهید عزیز محمدجعفر فرودیان

محمدجعفر فرودیانمحمد43/06/20استهبانمركزی19بسیجوالفجر 2ل 33المهدیحاج عمران67محصلدوم دبیرستانآرپی جی زن62/05/1*****اصابت تركشمرداد
271تصویر شهید عزیز محمدرضا فروردین

محمدرضا فروردینجواد43/11/19استهبانمركزی19سپاهوالفجر مقدماتیل 33المهدیشرهانی166پاسدارسوم دبیرستانپیك گردان62/01/2274/11/9جراحات واردهفروردین
272تصویر شهید عزیز اصغر فرهمندنژاد

اصغر فرهمندنژادمحمود38/04/8استهبانایج31سپاه*****ت 46الهادیطلاییه*****پاسداردیپلمجانشین گردان ترابری69/12/11*****انفجار میناسفند
273تصویر شهید عزیز جواد فقیه

جواد فقیهمیرزامذكور32/00/00استهبانمركزی33مردمی**********شیراز*****رانندهششم ابتدایی قدیم*****65/11/2*****بمباران هوائیبهمن
274تصویر شهید عزیز احمد فقیهی

احمد فقیهیملاحسین10/00/00استهبانمركزی50مردمی**********استهبان*****قاضی شرعسطح عالی حوزه*****60/05/17*****ترورمرداد
275تصویر شهید عزیز حسن فقیهی

حسن فقیهیعلی اكبر49/00/00استهبانمركزی15بسیجوالفجر 8ل 33المهدیفاو119محصلدوم راهنماییآرپی جی زن64/11/21*****اصابت تیربهمن
276تصویر شهید عزیز محمدرضا فقیهی

محمدرضا فقیهیعلی اكبر44/09/20استهبانمركزی19سپاه*****ل 19 فجرسومار625پاسدار وظیفهدوم راهنماییمسوول گروه شناسایی63/11/28*****اصابت تركشبهمن
277تصویر شهید عزیز محمدحسن فقیهی

محمدحسن فقیهیمیرزا بابا49/06/1استهبانمركزی16بسیجكربلای 5ل 33المهدیشلمچه782محصلدوم دبیرستانپیك و مخابرات گردان65/10/20*****اصابت تركش به سردی
278تصویر شهید عزیز علی اصغر فیاض بخش

علی اصغر فیاض بخشمحمدعلی44/03/1استهبانمركزی21بسیج*****ل 33المهدیفاو200معلمفوق دیپلم*****65/01/17*****اصبت تركش به سرفروردین
279تصویر شهید عزیز احمد فیروزی

احمد فیروزیمحمود38/07/1استهبانمركزی26بسیجوالفجر 8ل 33المهدیفاو893مغازه داردیپلممسوول تداركات64/11/26*****اصابت تركش به سر وپابهمن
280تصویر شهید عزیز محمود فیروزی

محمود فیروزیمحمد48/07/1شیراز*****19بسیج*****ل 33المهدیشلمچه*****محصلسوم دبیرستان*****67/03/4*****اصابت تركش به ناحیه صورتخرداد
281تصویر شهید عزیز علی قاسم زاده

علی قاسم زادهقاسم44/01/1استهبانایج21ارتش*****ل 21حمزهفاو*****سربازاول راهنماییتك تیر انداز65/01/4*****اصابت تیر به مغزفروردین
282تصویر شهید عزیز جواد قاسمی

جواد قاسمیعبدالحسین46/08/5استهبانایج19سپاهكربلای 5ل 33المهدیشلمچه*****پاسدار وظیفهدوم راهنماییتك تیر انداز65/10/24*****اصابت تركش به شكمدی
283تصویر شهید عزیز محمدعلی قاسمی نژاد

محمدعلی قاسمی نژادحسن29/12/2009استهبانمركزی30ارتش*****مركز پیاده شیرازجنوب51ارتشیدیپلممسوول تبلیغات59/10/21*****اصابت تیر به سردی
284تصویر شهید عزیز حسین قاضی زاده

حسین قاضی زادهعبدالرضا46/02/4استهبانمركزی17بسیجخیبرل 33المهدیجزیره مجنون52محصلدوم دبیرستانتك تیر انداز63/01/9*****اصابت تركش به سرفروردین
285تصویر شهید عزیز حسن قامت

حسن قامتعلی49/02/1استهبانمركزی17بسیجوالفجر 10ل 33المهدیملخ خور233محصلچهارم دبیرستانتك تیر انداز66/12/25*****متلاشی شدن بدناسفند
286تصویر شهید عزیز خداکرم قائدیان رونیزی

خداکرم قائدیان رونیزیخداداد38/10/1استهبانرونیز – رونیز سفلی23بسیجفتح المبینل 33المهدیشوش33کارگربیسوادتك تیر انداز61/01/1**********فروردین
287تصویر شهید عزیز خورشید قائدیان رونیزی

خورشید قائدیان رونیزیمحمد حسین40/11/12استهبانرونیز – رونیز سفلی21ارتشمسلم ابن عقیلت 55 هوابردسومار*****ارتشیسوم راهنماییچترباز61/09/7**********آذر
288تصویر شهید عزیز ناصر قائدیان رونیزی

ناصر قائدیان رونیزینجف43/05/9استهبانرونیز – رونیز سفلی19سپاه*****ل 33المهدیحاج عمران258پاسدار وظیفهپنجم ابتداییتك تیر انداز62/07/14*****اصابت تركشمهر
289تصویر شهید عزیز محمدجواد قرائت

محمدجواد قرائتابراهیم47/02/1استهبانمركزی18سپاهكربلای 4ل 33المهدیخرمشهر443پاسدار وظیفهسوم راهنماییتك تیر انداز65/10/476/04/13جراحات واردهدی
290تصویر شهید عزیز حسن قرائت

حسن قرائتعباس45/00/00استهبانمركزی16بسیج*****ل 33المهدیدهلران40محصلسوم دبیرستانتك تیر انداز61/11/13*****بمباران هوائیبهمن
291تصویر شهید عزیز حسن قربانی

حسن قربانیمحمد40/06/10استهبانمركزی22ارتشوالفجر مقدماتیت 55 هوابردشرهانی*****ارتشیسوم دبیرستانتك تیر انداز62/01/22**********فروردین
292تصویر شهید عزیز حبیب الله قریحه

حبیب الله قریحهمحمدمهدی32/01/1استهبانمركزی29بسیجمحرمل 33المهدیشرهانی60كارمندششم ابتدایی قدیمتك تیر انداز61/08/2276/04/13جراحات واردهآبان
293تصویر شهید عزیز حسین قنبری

حسین قنبریقاسم48/05/15استهبانمركزی17بسیجكربلای 4ل 33المهدیخرمشهر403محصلاول دبیرستانكمك آرپی جی زن65/10/474/08/13جراحات واردهدی
294تصویر شهید عزیز علی اصغر قوس

علی اصغر قوسغلامرضا44/08/8استهبانمركزی19سپاهبدرل 33المهدیشرق دجله175پاسدار وظیفهدیپلم*****63/12/2579/06/10جراحات واردهاسفند
295تصویر شهید عزیز محمدرضا قوس

محمدرضا قوسخلیل48/11/12استهبانمركزی17بسیجكربلای 4ل 33المهدیخرمشهر265محصلدوم راهنماییتیربارچی65/10/479/06/10جراحات واردهدی
296تصویر شهید عزیز محمدعلی قوس

محمدعلی قوسخلیل51/03/1استهبانمركزی15بسیجكربلای 8ل 19 فجرشلمچه44محصلدوم راهنماییتك تیر انداز66/01/1974/05/5جراحات واردهفروردین
297تصویر شهید عزیز غلام حسین قهرایی

غلام حسین قهراییامام علی40/08/12استهبانایج20ارتش*****ت 92 زرهیبستان*****سربازپنجم ابتدایی*****60/09/28*****اصابت تركشآذر
298تصویر شهید عزیز محمد کارگر

محمد کارگرمحمدحسین39/01/3استهبانمركزی26بسیجكربلای 5*****شلمچه262كارمنددوم راهنماییتك تیر انداز65/11/14*****اصابت تركش به سروصورتبهمن
299تصویر شهید عزیز جواد کاظم زاده

جواد کاظم زادهمحمد40/00/0استهبانمركزی25سپاهكربلای 4ل 33المهدیخرمشهر1380پاسدارسوم راهنماییفرمانده گردان65/10/4**********دی
300تصویر شهید عزیز علی اکبر کاظم زاده

علی اکبر کاظم زادهرضا40/10/2استهبانمركزی22بسیجوالفجر 2ل 33المهدیحاج عمران257تراشكارسوم راهنماییتداركات گردان62/05/1*****اصابت تركش خمپارهمرداد
301تصویر شهید عزیز محمد خلیل کاظمی

محمد خلیل کاظمیمحمدحسین38/08/25استهبانمركزی22ارتش*****ل 77ثامن الائمهدارخوین240سربازدیپلمتداركات60/07/1*****اصابت تركشمهر
302تصویر شهید عزیز مسعود کرمی پور شمس آبادی

مسعود کرمی پور شمس آبادیقدم علی43/06/90استهبانرونیز ـشمس آباد24ارتش*****ل 77خراسانفکه990ارتشیدیپلماطلا عاتی ارتش67/04/21*****.اصابت تركش به سرو پاتیر
303تصویر شهید عزیز اسماعیل کریمی نژاد

اسماعیل کریمی نژاداحمد39/00/00استهبانمركزی25سپاهوالفجر 8ل12فجرفاو136پاسداردوم دبیرستانتك تیر انداز64/12/19*****اصابت تركش به شكماسفند
304تصویر شهید عزیز علی محمد کریمی نژاد

علی محمد کریمی نژاداكبر40/03/1استهبانمركزی19ژاندارمری*****ژاندارمریآبادان*****سربازششم ابتدایی قدیمتك تیر انداز59/12/27*****غرق شدن در رود كاروناسفند
305تصویر شهید عزیز سهام پور کریمی علی آبادی

سهام پور کریمی علی آبادیجهانگیر54/00/00استهبانرونیز ـ علی آباد20سپاه*****ل 19 فجرسردشت*****پاسدار وظیفهاول راهنماییتك تیر انداز74/06/16**********شهریور
306تصویر شهید عزیز کریم کریمیان

کریم کریمیانمحمدحسین49/01/19استهبانرونیز ـ علی آباد17بسیجكربلای 8ل 33المهدیشلمچه72محصلاول دبیرستانفرمانده دسته66/01/1974/05/5جراحات واردهفروردین
307تصویر شهید عزیز غلام حسین کبریایی

غلام حسین کبریاییمحمد46/06/10استهبانمركزی20سپاهكربلای 8ل 33المهدیشلمچه23آزاددوم دبیرستانتك تیر انداز66/01/1974/05/5جراحات واردهفروردین
308تصویر شهید عزیز رضا کشاورزیان رونیزی

رضا کشاورزیان رونیزیبیك میرزا39/01/1استهبانرونیز علیا28ارتش*****ت 55 هوابردسومار*****ارتشیدیپلم*****67/04/31*****تركش به پاتیر
309تصویر شهید عزیز علی میرزا کشاورزیان رونیزی

علی میرزا کشاورزیان رونیزیبیك میرزا43/10/15استهبانرونیز علیا19سپاهوالفجر 4ل 19 فجرمریوان270پاسداراول دبیرستانفرمانده گروهان62/07/28*****اصابت تركشمهر
310تصویر شهید عزیز غلام رضا کشتکار

غلام رضا کشتکارعلی اكبر45/05/29استهبانمركزی21بسیجوالفجر 10ل 33المهدیوزلیل84دانشجودیپلمتک تیرانداز66/12/29*****جراحات واردهاسفند
311تصویر شهید عزیز حسین کشمیری

حسین کشمیریاحمد42/06/1استهبانمركزی19بسیجبیت المقدسل 33المهدیخرمشهر52محصلسوم دبیرستانتك تیر انداز61/03/3**********خرداد
312تصویر شهید عزیز ابراهیم کشوری

ابراهیم کشوریغلامرضا44/03/10استهبانمركزی21سپاهكربلای 5ل 33المهدیشلمچه*****پاسدار وظیفهدیپلمتك تیر انداز65/10/20*****اصابت تركش به گلودی
313تصویر شهید عزیز علی کشوری

علی کشوریحیدر41/02/1استهبانمركزی21سپاهوالفجر 2ل 33المهدیحاج عمران75پاسدار وظیفهدیپلمتك تیر انداز62/05/5**********مرداد
314تصویر شهید عزیز عباس کلاهی

عباس کلاهیحسین44/05/14استهبانمركزی19سپاهبدرل 33المهدیشرق دجله663پاسدار وظیفهسوم راهنماییآرپی جی زن63/12/2573/12/9جراحات واردهاسفند
315تصویر شهید عزیز غلام رضا کمالدار

غلام رضا کمالدارحبیب الله40/05/1استهبانرونیز علیا25بسیجكربلای 5ل 33المهدیشلمچه8معلمدیپلمآرپی جی زن65/11/7*****اصابت تركش به سروصورتبهمن
316تصویر شهید عزیز محمد کوهپیما

محمد کوهپیمادرویش41/01/1استهبانمركزی25ارتش*****تیپ 84 زرهیمیمک*****سربازاول راهنمایی*****66/12/11*****اصابت تركش خمپارهاسفند
317تصویر شهید عزیز علی اصغر کیان

علی اصغر کیانمحمود42/05/7استهبانمركزی19سپاهرمضانل 33المهدیشلمچه114محصلسوم دبیرستانتکوگردان61/04/29*****اصابت تیر به سرتیر
318تصویر شهید عزیز محمدرضا کیانی نژاد

محمدرضا کیانی نژادمیرزا علی35/09/19استهبانمركزی30بسیج*****ل 19 فجراهواز136معلمفوق دیپلم*****65/08/29*****اصابت تیر به سرآبان
319تصویر شهید عزیز محمد کیومرثی

محمد کیومرثیمحمد جعفر37/04/20استهبانمركزی23سپاهثامن الائمهل 19 فجرآبادان106پاسداردیپلم*****60/07/5*****اصابت گلوله تانكمهر
320تصویر شهید عزیز علی اکبر گشنابادی

علی اکبر گشنابادیمحمدعلی44/01/1استهبانمركزی20ارتشقادرل 23 نوهدشمالغرب540سربازپنجم ابتداییتك تیر انداز64/07/8*****اصابت گلوله تانکمهر
321تصویر شهید عزیز جان علی گلچین فرد

جان علی گلچین فردجهانگیر48/08/1استهبانرونیز علیا18بسیجوالفجر 10ل35 امام حسنماهوت53محصلسوم راهنماییآرپی جی زن67/01/6*****اصابت تركشفروردین
322تصویر شهید عزیز عباس گنجی

عباس گنجیرضا36/01/2استهبان28بسیجوالفجر 8ل 33المهدیجاده فاو-بصره75كارمنددیپلمتك تیر انداز64/11/2774/11/9جراحات واردهبهمن
323تصویر شهید عزیز محمدجواد گنجی

محمدجواد گنجیرضا43/01/2استهبانمركزی17بسیجطریق القدسل 33المهدیبستان31محصلسوم دبیرستانمسوول تبلیغات60/09/8*****اصابت تركش به سرآذر
324تصویر شهید عزیز الله قلی لری زاده فریدونی

الله قلی لری زاده فریدونیغلام حسین47/01/3استهبانرونیز علیا18بسیج*****ل 33المهدیخرمشهر*****کارگراول راهنماییتك تیر انداز65/06/22*****اصابت تركش به سرو پاشهریور
325تصویر شهید عزیز فرامرز مبارکی

فرامرز مبارکیرحمت الله47/08/20استهبانرونیز — خیر20ارتش*****ل 77ثامن الائمهفکه240سربازاول راهنماییف تیم الف67/04/22**********تیر
326تصویر شهید عزیز محمدحسین مبارکی

محمدحسین مبارکیعبدالحسین46/04/1استهبانرونیز — خیر20ارتش*****ت 88زرهی زاهدانسومار265سربازپنجم ابتدایی*****66/04/27**********تیر
327تصویر شهید عزیز ابوالفضل مباشری

ابوالفضل مباشرینصرالله43/03/28استهبانمركزی20سپاهبدرل 33المهدیشرق دجله272پاسداردیپلمبی سیم چی گروهان63/12/2573/12/9جراحات واردهاسفند
328تصویر شهید عزیز علی اصغر مباشری

علی اصغر مباشرینصرالله39/02/9استهبانمركزی20بسیجرمضانل 33المهدیکوشک111آزادپنجم ابتداییتك تیر انداز61/04/2375/03/8جراحات واردهتیر
329تصویر شهید عزیز محمدعلی مبرا

محمدعلی مبرامحمد حسین47/00/00استهبانمركزی19بسیجوالفجر 10ل 33المهدیخرمال101محصلچهارم دبیرستانتك تیر انداز66/12/26*****اصابت تركش به سروپااسفند
330تصویر شهید عزیز اسماعیل مبین

اسماعیل مبینعلی44/00/00استهبانمركزی19بسیجبدرل 33المهدیشرق دجله269محصلچهارم دبیرستانكمك آرپی جی زن63/12/2574/11/9جراحات واردهاسفند
331تصویر شهید عزیز مهدی متقی

مهدی متقیاكبر48/09/3استهبانمركزی16بسیجقادرل 33المهدیکردستان71جوشكارپنجم ابتداییتك تیر انداز64/06/1875/08/5جراحات واردهشهریور
332تصویر شهید عزیز عبدالمهدی محسنی

عبدالمهدی محسنیاصغر46/02/1استهبانمركزی18بسیجقادرل 33المهدیکردستان304محصلاول راهنماییتك تیر انداز64/06/1875/08/5اصابت تیر به سرشهریور
333تصویر شهید عزیز محمدرضا محفوظی

محمدرضا محفوظیحسن علی42/06/3استهبانمركزی18مردمی**********تهران*****بی كاردیپلم*****60/05/28*****ترورمرداد
334تصویر شهید عزیز جلیل محمدعلی پور

جلیل محمدعلی پورمحمود48/08/1استهبانرونیز — خیر25مردمی**********کوهنجان*****ارتشیسوم راهنمایی*****73/04/5*****بازنشدن چتردرحین پریدنتیر
335تصویر شهید عزیز علی اصغر محمدی

علی اصغر محمدیدادالله44/00/00استهبانمركزی21سپاهكربلای 5ل35 امام حسنشلمچه*****سربازدیپلمتك تیر انداز65/01/1978/04/30جراحات واردهفروردین
336تصویر شهید عزیز محمدحسن محمدی

محمدحسن محمدیعلی محمد42/09/5استهبانمركزی23بسیجكربلای 5ل 33المهدیشلمچه90آزاددیپلمتك تیر انداز65/10/22*****اصابت تركش به سروصورتدی
337تصویر شهید عزیز عبدالرسول محمدی رونیزی

عبدالرسول محمدی رونیزیحاجی40/00/00استهبانرونیز علیا21ارتشرمضانل 77پیروزیشلمچه68سربازدیپلمفرمانده دسته61/04/28*****اصابت تركش خمپارهتیر
338تصویر شهید عزیز علی محمودی رونیزی

علی محمودی رونیزیدادالله46/00/00استهبانرونیز علیا19سپاهکربلای5ل 9 بدرشلمچه*****سربازسوم راهنماییامدادگر65/11/1**********بهمن
339تصویر شهید عزیز محمدحسین محمودی

محمدحسین محمودیرضا41/00/00استهبانمركزی21بسیجوالفجر 2ل33المهدیحاج عمران36معلمفوق دیپلمتك تیر انداز62/05/3**********مرداد
340تصویر شهید عزیز عباس مخبری

عباس مخبریعلی اكبر41/08/1استهبانمركزی22سپاهمحرمگردان971المهدیشرهانی116پاسداردیپلمتك تیر انداز61/09/479/06/10اصابت تیر به سرآذر
341تصویر شهید عزیز مجید مخبری

مجید مخبریمحمدعلی46/02/1استهبانمركزی16بسیجوالفجر مقدماتیل 33المهدیشرهانی393محصلدوم راهنماییتك تیر انداز62/01/2276/07/14جراحات واردهفروردین
342تصویر شهید عزیز محمود مخبری

محمود مخبریاسدالله41/06/7استهبانمركزی22بسیجبدرل 33المهدیشرق دجله223آزاددیپلمآرپی جی زن63/12/2573/12/9جراحات واردهاسفند
343تصویر شهید عزیز عباس مرادزاده

عباس مرادزادهرحیم45/04/9استهبانرونیز — خیر22سپاه*****ل 42یونسفاو*****پاسدار وظیفهنهضت سواد آموزیتك تیر انداز67/01/29*****شیمیائیفروردین
344تصویر شهید عزیز سید احمد مرتضوی

سید احمد مرتضویسیدمحمد43/05/20استهبانمركزی18بسیجمحرمل 33المهدیشرهانی125آزاددیپلمتك تیر انداز61/09/477/02/17جراحات واردهآذر
345تصویر شهید عزیز سید حسن مرتضوی

سید حسن مرتضویسیدعلی47/05/5استهبانمركزی18بسیج*****ل 21حمزهمهاباد221محصلاول دبیرستانتك تیر انداز65/04/3*****جراحات واردهتیر
346تصویر شهید عزیز سید احمد مرشدی

سید احمد مرشدیسیدبهاالدین34/01/3استهبانمركزی26سپاه*****ل 19 فجرسهل آباد326پاسداردیپلمفرمانده گردان60/04/18*****اصابت گلولهتیر
347تصویر شهید عزیز اسماعیل مروت

اسماعیل مروتكریم44/04/1استهبانمركزی21بسیجكربلای 5ل 33المهدیشلمچه160محصلچهارم دبیرستانتك تیر انداز65/11/2*****موج شدید انفجاربهمن
348تصویر شهید عزیز سید محمدجواد مصطفوی

سید محمدجواد مصطفویسیداحمد41/02/5استهبانمركزی18بسیجطریق القدسل 33المهدیبستان134آزادمحصلتك تیر انداز60/09/8*****اصابت تیر به قلبآذر
349تصویر شهید عزیز علی محمد مطلع

علی محمد مطلعمیرزا محمد39/11/1استهبانمركزی21بسیجثامن الائمهل 33المهدیآبادان48معلمفوق دیپلمتك تیر انداز60/07/5*****اصابت گلولهمهر
350تصویر شهید عزیز مسعود مظفری

مسعود مظفریاحمد40/10/11استهبانمركزی21سپاهرمضانل19فجرشلمچه268پاسداردیپلمفرمانده دسته61/04/23**********تیر
351تصویر شهید عزیز حمید مظلوم زاده

حمید مظلوم زادهمحمود46/10/10استهبانمركزی20بسیجوالفجر 10ل 33المهدیوزلیل530آزاداول راهنماییتك تیر انداز66/12/26*****اصابت تركش به سراسفند
352تصویر شهید عزیز بتول معزی

بتول معزیسیدفتحعلی12/07/2007استهبانمركزی54مردمی**********مکه*****خانه دارابتدایی*****66/05/9*****جمعه خونین مكهمرداد
353تصویر شهید عزیز مرتضی معصوم زاده

مرتضی معصوم زادهعلی محمد21/06/25استهبانمركزی59مردمی**********استهبان*****کارگر**********80/02/18*****اصابت تیراردیبهشت
354تصویر شهید عزیز محمدتقی مفتاح

محمدتقی مفتاحعلی محمد48/06/1استهبانمركزی17سپاهكربلای 5ل 33المهدیشلمچه350محصلاول دبیرستانتکوگردان65/10/29*****اصابت تركش به سردی
355تصویر شهید عزیز کاظم مقدس

کاظم مقدسغلام علی41/06/7استهبانمركزی22بسیجبدرل 33المهدیشرق دجله548پاسدارپنجم ابتداییتداركات گردان63/12/2573/12/29جراحات واردهاسفند
356تصویر شهید عزیز محمد مقدس

محمد مقدسمیرزا آقا45/06/1استهبانمركزی22بسیج*****ل 33المهدیشلمچه220معلمفوق دیپلمتك تیر انداز67/03/4*****اصابت تركش به سرخرداد
357تصویر شهید عزیز حبیب ملک زاده حقیقی

حبیب ملک زاده حقیقیغلامرضا45/11/8استهبانمركزی21بسیجكربلای 8ل 33المهدیشلمچه200محصلچهارم دبیرستانآرپی جی زن66/01/20*****متلاشی شدن هردوپافروردین
358تصویر شهید عزیز غلام رضا ملکی

غلام رضا ملکیلطف الله45/11/1استهبانمركزی20ارتش*****ت 37 زرهیایلام310سربازپنجم ابتداییتك تیر انداز65/05/25*****اصابت ترکش به بدنمرداد
359تصویر شهید عزیز سید علی اصغر منتصری

سید علی اصغر منتصریسیدعبدالحسین41/08/15استهبانمركزی20سپاهمحرمل33المهدیشرهانی105پاسداردیپلممعاون گروهان61/08/2278/04/3جراحات واردهآبان
360تصویر شهید عزیز اسدالله موسوی اصطهباناتی

اسدالله موسوی اصطهباناتیرضا53/06/15استهبانایج13بسیجكربلای 8ل 33المهدیشلمچه23محصلدوم راهنماییتك تیر انداز66/01/1974/11/9جراحات واردهفروردین
361تصویر شهید عزیز علی اصغر مهتری

علی اصغر مهتریحسن45/01/10استهبانمركزی20سپاهكربلای 4ل 33المهدیخرمشهر1548پاسدارسوم راهنماییمسوول تداركات گردان65/10/476/04/13جراحات واردهدی
362تصویر شهید عزیز علی اکبر مهدوی آزاد

علی اکبر مهدوی آزادنصرالله34/03/29استهبانمركزی25ارتش*****ت 55 هوابردکردستان*****ارتشیدیپلم*****59/07/20*****اصابت تركش خمپارهمهر
363تصویر شهید عزیز محمدعلی مهدوی آزاد

محمدعلی مهدوی آزادمحمدحسین45/01/1استهبانمركزی18سپاهبدرل33المهدیشرق دجله266روحانیمقدماتی حوزهتخریب چی63/12/2574/05/5جراحات واردهاسفند
364تصویر شهید عزیز مهدی مهدوی آزاد

مهدی مهدوی آزادمحمدحسین41/10/23استهبانمركزی22بسیجبدرل 33المهدیشرق دجله143کارگرسوم راهنماییتك تیر انداز63/12/2574/08/13جراحات واردهاسفند
365تصویر شهید عزیز حسن مهدوی اصطهباناتی

حسن مهدوی اصطهباناتیمحمود44/00/00استهبانمركزی17بسیجرمضانل 33المهدیشلمچه143روحانیمقدماتی حوزهتك تیر انداز61/05/18*****اصابت تركشمرداد
366تصویر شهید عزیز غلام رضا مهدوی نیا

غلام رضا مهدوی نیامحمدتقی47/06/1استهبانمركزی18سپاهكربلای 4ل 33المهدیخرمشهر318پاسدار وظیفهاول راهنماییكمك تیربارچی65/10/474/05/5جراحات واردهدی
367تصویر شهید عزیز سعید مهدی پور

سعید مهدی پورغلامرضا47/02/3استهبانایج17بسیجوالفجر 8ل 33المهدیاروند رود113محصلدوم دبیرستانتك تیر انداز64/11/21*****اصابت تركش به سروپابهمن
368تصویر شهید عزیز محمدرضا مهدی زاده

محمدرضا مهدی زادهحبیب الله44/02/2استهبانمركزی21سپاه*****ل 19 فجرپنج انگیزه*****پاسداردوم راهنماییفرمانده گردان65/02/24*****اصابت تركش به تمام بدناردیبهشت
369تصویر شهید عزیز حسین مهرافسر

حسین مهرافسرمیرزامحمود41/04/10استهبانمركزی24بسیج*****ل 33المهدیخرمشهر564خیاطابتداییتك تیر انداز65/09/27*****اصابت تركشآذر
370تصویر شهید عزیز خلیل مهرپویا

خلیل مهرپویاحسین47/00/00استهبانمركزی15بسیجخیبرل 33المهدیکوشک202محصلاول دبیرستانتك تیر انداز62/12/24**********اسفند
371تصویر شهید عزیز یدالله میثمی

یدالله میثمیعلی محمد47/06/6استهبانرونیز — خیر17بسیج*****ل 33المهدیفاو78روحانیمقدماتی حوزهتك تیر انداز64/12/24*****اصابت تركش به شكماسفند
372تصویر شهید عزیز میرزا احمد میرزایی فرد

میرزا احمد میرزایی فردعبدالحسین15/02/2003استهبانمركزی45سپاه*****سپاه پاسداراناستهبان*****پاسدارششم ابتدایی قدیم*****60/05/17*****اصابت گلوله ترورمرداد
373تصویر شهید عزیز شهرام میرشکاری ایجی

شهرام میرشکاری ایجیامرالله47/00/00استهبانایج18بسیجكربلای 5ل 33المهدیشلمچه713آزادچهارم ابتداییتخریب چی65/10/25*****اصبت تركش به سینهدی
374تصویر شهید عزیز سید محمدهادی میرفیاض

سید محمدهادی میرفیاضسید مرتضی40/07/4استهبانمركزی25بسیجكربلای 5ل 33المهدیشلمچه580آزاددوم دبیرستانراننده گردان65/11/11*****اصابت تركش به گلوبهمن
375تصویر شهید عزیز عباس میری اصطهباناتی

عباس میری اصطهباناتیحسین29/11/2007استهبانمركزی35بسیجوالفجر 8ل 33المهدیاروند رود221كارمندابتداییتك تیر انداز64/11/21*****اصابت تركش به سربهمن
376تصویر شهید عزیز اسماعیل ناطق بادیه نشین

اسماعیل ناطق بادیه نشینماشاءالله43/01/10استهبانرونیز — گرده17بسیج*****فدائیان اسلامآبادان140روحانیسطح عالی حوزهتك تیر انداز60/03/20*****اصابت خمپارهخرداد
377تصویر شهید عزیز سید محمد نجیب

سید محمد نجیبسیدمحمدرضا42/00/00استهبانمركزی20بسیجوالفجر 2ل 33المهدیحاج عمران274معلمفوق دیپلمتك تیر انداز62/05/3*****اصابت تركش خمپارهمرداد
378تصویر شهید عزیز جواد نریمانی خوراسکانی

جواد نریمانی خوراسکانیاسماعیل49/02/1استهبانرونیز — خیر15بسیج*****ل 33المهدیاروند رود45محصلاول راهنماییتك تیر انداز64/08/16*****اصابت تركش به سرآبان
379تصویر شهید عزیز ابراهیم نسیم

ابراهیم نسیماحمد45/00/00استهبانرونیز — خیر20سپاهكربلای 5ت 46الهادیشلمچه251سربازدیپلمتك تیر انداز65/10/26*****اصابت تركش به سینهدی
380تصویر شهید عزیز حمیدرضا نصرالله زاده

حمیدرضا نصرالله زادهنصرالله45/11/15استهبانرونیز علیا20بسیجكربلای 5ل 33المهدیشلمچه299روحانیمقدماتی حوزهكمك تیربارچی65/11/874/05/5جراحات واردهبهمن
381تصویر شهید عزیز غلام علی نصرالله زاده

غلام علی نصرالله زادهاسدالله42/00/00استهبانمركزی23ارتش*****ل 207زرهیزبیدات*****سربازسوم راهنماییتك تیر انداز65/10/7*****اصابت تیر به سردی
382تصویر شهید عزیز فضل الله نصری

فضل الله نصریعلی اكبر49/00/00استهبانمركزی16بسیجكربلای 4ل 33المهدیخرمشهر486محصلدوم دبیرستانكمك آرپی جی زن65/10/476/04/13جراحات واردهدی
383تصویر شهید عزیز علی رضا نصری فرد

علی رضا نصری فردرضا50/02/1استهبانمركزی16بسیجوالفجر 10ل 33المهدیخرمال476محصلاول دبیرستانتك تیر انداز66/12/28*****اصابت تركش به سینه وبیضهاسفند
384تصویر شهید عزیز چراغعلی نظری اصطهباناتی

چراغعلی نظری اصطهباناتیحاجی47/06/7استهبانرونیز ـ علی آباد20سپاه*****ل 33المهدیشلمچه270سربازسوم راهنماییخمپاره انداز67/01/19*****اصابت تركش به پهلووسینهفروردین
385تصویر شهید عزیز خسرو نظری

خسرو نظریهاشم31/04/1استهبانایج29مردمی**********شیراز*****مغازه داردیپلم*****60/07/8*****ترورمهر
386تصویر شهید عزیز عباس نظری

عباس نظریمحمد41/02/13استهبانایج24بسیج*****ل 19 فجرجزیره مجنون102كارمندسوم راهنماییتك تیر انداز65/07/22*****اصابت تركش به سرمهر
387تصویر شهید عزیز علی نظری

علی نظریغلامحسین40/07/10استهبانایج21بسیجفتح المبینل 19 فجررقابیه116محصلاول دبیرستانتك تیر انداز61/01/1**********فروردین
388تصویر شهید عزیز علی محمد نظری

علی محمد نظریشاه میرزا44/11/9استهبانایج19ژاندارمری*****ل407زرهی امام حسناروند رود*****سربازاول راهنماییتك تیر انداز63/11/23*****اصابت تركش خمپارهبهمن
389تصویر شهید عزیز علی اکبر نظری

علی اکبر نظریفلكناز47/10/2استهبانایج20بسیج*****ل 33المهدیشلمچه579بی کاردیپلمتك تیر انداز67/04/5*****شیمیائی تمام بدنتیر
390تصویر شهید عزیز مصطفی نظری

مصطفی نظریعلی محمد38/09/10استهبانایج23بسیجبیت المقدسل35 امام حسندزفول65محصلچهارم دبیرستانتك تیر انداز61/02/17*****اصابت تركش به سینهاردیبهشت
391تصویر شهید عزیز فتحعلی نعمتی

فتحعلی نعمتیخلیل44/03/1استهبانمركزی17بسیجرمضانل 33المهدیایستگاه حسینیه81محصلسوم دبیرستانبی سیم چی گردان61/04/24**********تیر
392تصویر شهید عزیز نگهدار نگار

نگهدار نگارحاجی رضا42/01/9استهبانرونیز — گرده26ارتش*****ل 58 ذوالفقارسومار*****سربازسوم ابتدایی*****68/02/3081/05/12جراحات واردهاردیبهشت
393تصویر شهید عزیز علی اصغر نگارنده

علی اصغر نگارندهفتحعلی17/00/00استهبانمركزی44سپاهمحرمل 33المهدیاندیمشک300پاسدارپنجم ابتداییفرمانده گروهان61/09/1*****اصابت تركش به قفسه سینه وشكمآذر
394تصویر شهید عزیز محمدجواد نوبختی

محمدجواد نوبختیمحمود41/07/1استهبانمركزی20بسیجفتح المبینل 33المهدیشوش120روحانیمقدماتی حوزهتك تیر انداز61/01/12*****اصابت تركش به قلبفروردین
395تصویر شهید عزیز غلام رضا نورایی

غلام رضا نوراییمحمد رضا46/01/1استهبانمركزی19بسیجكربلای 5ل 33المهدیشلمچه78آزادمحصلتك تیر انداز65/10/30*****متلاشی شدن بدندی
396تصویر شهید عزیز رضا نوروزی

رضا نوروزیمحمد46/12/1استهبانایج19ارتش*****ت 88زرهی زاهدانسومار*****سربازبیسوادتك تیر انداز65/10/23**********دی
397تصویر شهید عزیز علی اصغر نینوا

علی اصغر نینوادیندار49/01/2استهبانرونیز علیا17سپاهوالفجر 10ل 33المهدیخرمال615پاسدارسوم ابتداییتك تیر انداز66/12/26*****اصابت تركش به صورت و كتفاسفند
411تصویر شهید عزیز علی اکبر رستمی

علی اکبر رستمیمرتضی1328/00/00استهبان*****29***************شیراز*****شیشه گرششم ابتدایی*****57/05/30*****ضربه باتون ساواکمرداد
399تصویر شهید عزیز محمدحسین وامق اصطهباناتی

محمدحسین وامق اصطهباناتیاحمد41/03/20استهبانمركزی22ارتش*****ل 28سنندججزیره مجنون218ارتشیفوق دیپلمفرمانده دسته63/11/8*****اصابت تركش توپبهمن
400تصویر شهید عزیز محسن ولی زاده

محسن ولی زادهمحمود47/00/00استهبانمركزی19سپاهوالفجر 10ل 19 فجرمریوان*****سربازدوم ابتداییتداركات66/12/16*****اصابت تركش به جمجمهاسفند
401تصویر شهید عزیز حسین هاشم پور

حسین هاشم پورعلی اكبر44/05/21استهبانمركزی16بسیجطریق القدسل 33المهدیچزابه56محصلاول دبیرستانتك تیر انداز60/11/20*****اصابت خمپارهبهمن
402تصویر شهید عزیز کریم هاشم پور

کریم هاشم پورهاشم43/01/2استهبانمركزی24ارتش*****ل 28سنندجپنجوین1196ارتشیدیپلمفرمانده دسته67/01/21*****اصابت تركش خمپارهفروردین
403تصویر شهید عزیز محمدجعفر هاشم پور

محمدجعفر هاشم پوراحمدعلی25/01/18استهبانمركزی40بسیجكربلای 5ل 33المهدیشلمچه164كارمندششم ابتدایی قدیمآرپی جی زن65/10/29*****اصابت تركشدی
404تصویر شهید عزیز جواد هاشمی

جواد هاشمیامیر41/12/20استهبانمركزی19سپاهبدرل 33المهدیشرق دجله534پاسداراول دبیرستانتدارکات63/12/2573/12/9جراحات واردهاسفند
405تصویر شهید عزیز حسین هاشمی

حسین هاشمیاحمد24/00/00استهبانمركزی33مردمی**********جاده استهبان-شیراز*****كارمنددیپلم*****57/09/6*****تصادفآذر
406تصویر شهید عزیز قادر هدایتی

قادر هدایتیعلی محمد45/08/3استهبانمركزی20بسیجكربلای 5ل 33المهدیشلمچه332محصلچهارم دبیرستانتك تیر انداز65/11/18*****اصابت تركش به سربهمن
407تصویر شهید عزیز غلام رضا همایونی

غلام رضا همایونیمحمد حسن44/10/4استهبانمركزی22سپاه*****ل 33المهدیمهاباد106پاسدار وظیفهدیپلمتك تیر انداز66/06/6*****اصابت تركش به سرشهریور
408تصویر شهید عزیز ابراهیم یاری

ابراهیم یاریحسن44/00/00استهبانمركزی20ارتش*****ل 21حمزهشلمچه*****سربازسوم راهنماییتك تیر انداز64/10/20*****اصابت تركش به ناحیه سردی
409تصویر شهید عزیز ابراهیم یاوری

ابراهیم یاوریرضا38/01/5استهبانمركزی22ارتش*****ت 55 هوابردسوسنگرد180سربازدیپلمآرپی جی زن60/03/12*****اصابت تركش به سرخرداد
410تصویر شهید عزیز احمد یوسفی رونیزی

احمد یوسفی رونیزیعباس45/00/00استهبانرونیز علیا19ارتش*****ت 37 زرهیبیمارستان تهران315ارتشیاول دبیرستانگروهبان دسته64/01/1*****اصابت گلولهفروردین
411تصویر شهید عزیز محسن الهی

محسن الهیمصطفی1351/03/01استهبانخیر44سپاهسوربه*****سوریه*****پاسدارفوق دیپلم*****1395/01/131395/01/16اصابت ترکش و گلوله
412تصویر شهید عزیز آیت اله خانعلی پور

آیت اله خانعلی پورغلام1360/06/28استهبانرونیز35نیروی انتظامیسراوان****************نیروی انتظامیدیپلم*****1393/07/131395/07/16
413تصویر شهید عزیز روح الله رجبی

روح الله رجبیرجب1368/04/25استهباناستهبان22آزاد**********درب منزل*****سربازدیپلم*****1389/01/171389/01/26اصابت گلوله
414تصویر شهید عزیز ابراهیم فالیزکار

ابراهیم فالیزکارمحمد1345/12/14استهباناستهبان47کارمند مخابرات*****جانبازی-منزلکارمند مخابراتفوق لیسانس*****1392/05/171392/05/16جانباز70درصد
415تصویر شهید عزیز حمیدرضا قوامی

حمیدرضا قوامیجلیل1364/06/22استهباناستهبان25نیروی انتظامینی ریز*****نی ریزی*****سربازفوق دیپلم*****1389/08/051389/08/07اصابت گلوله
416تصویر شهید عزیز صمد اکبرپور

صمد اکبرپورقنبراستهبانرونیزارتشورامینخلبان هوایی88/06/31سقوط هواپیمای آزمایشیشهریور

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print