چند لحظه صبر نمایید همانا که خداوند با صابران است...

بانک اطلاعات جانبازان

ردیفنامنام خانوادگیسن زمان جنگشغل زمان جنگآسیب واردهعملیات شرکت کننده و تاریخ اعزام
1احمدرنجبر25کارگراصابت تير مستقيم از ناحيه پاي راست و ترکش به پشت-:-:1364/11/25-والفجر 8:1364/03/05-بيت المقدس
2حبيبتابش39کارگرمورد ضربه قرار گرفته و آسيب به کمر و کتف-:-:-:1359/02/07-
3علي اکبررادمنش17دانش آموزاصابت ترکش از ناحيه سر و صورت-:-:-:1361/08/18-محرم
4سيد محمد محسنغيبي20نيروي انتظامياصابت دو تير به ناحيه دست-:-:-:1371/12/24-
5ناصرقرائي نژاد20سپاهيشيميايي بر اثر بمباران-:-:-:1366/04/18-
6مجيدرنجبر23دانش آموزموج انفجار از ناحيه پاي چپ-:-:-:1366/01/20-کربلاي 8
7ابراهيمقرائي نژاد21سپاهيشيميايي از ناحيه عصب-:-:-:1367/04/04-بيت المقدس 7
8حسينضيا ء25کارگرموج انفجار و گلوله توپ-:-:-:1360/11/20-
9عليعارضي17دانش آموزترکش به پاي چپ-:-:-:1361/09/20-
10محمد رضاعالي منش16اصابت ترکش از ناحيه کمر-:-:-:1361/04/26-رمضان
11محمد عليراجع25سپاهياصابت ترکش و گلوله-:-:-:1360/11/20-
12خليلهژبر19کارگراصابت تير از ناحيه کتف-:-:-:1361/05/18-
13اکبرگنجي آزاد18دانش آموزموج گرفتگي از ناحيه هر دو گوش اصابت ترکش از ناحيه پاي چپ-:-:1365/05/19-:1361/08/12-محرم
14احمدحقيقت20سپاهياصابت ترکش از ناحيه ران پاي چپ-:-:-:1364/12/17-والفجر 8
15ابراهيمتاکي21سپاهياصابت ترکش به سينه و دست-:-:-:1361/04/27-رمضان
16ابراهيمنقيبي23ارتشيکتک کاري و ضربه کابل به پشت در اسارت-:-:-:1365/02/16-
17عباسآزادي17دانش آموزاصابت ترکش از ناحيه سينه و دست چپ-:-:-:1361/04/23-رمضان
18محمد خادمکريمي24کارگراصابت ترکش از ناحيه دست و پاي راست-:-:-:1361/03/01-بيت المقدس
19عباسعليپاکباز17دانش آموزاصابت موج به ساعد دست راست-:-:-:1361/06/15-
20نصراللهجعفري17دانش آموزاصابت موج به ناحيه کمر-:-:-:1366/12/25-بيت المقدس 3
21رضامکاري اصل21کارگراصابت ترکش به بيضه زير باسن راست و کتف راست-:-:-:1365/04/21-
22قاسمطهمورثي19سپاهيترکش به پاي راست-:-:-:1366/07/10-والفجر 10
23احمدخريدار35کارگرشيميايي از ناحيه کمر-:-:-:1361/04/23-رمضان
24علي اکبرمکتب دار21کارگراصابت گلوله در کردستان-:-:-:1358/02/29-
25اسماعيلرواج17دانش آموزبمباران شيميايي از ناحيه چشم و خارشي بدن-:-:-:1362/11/25-
26محمد رضاآتش زر22کارگرموج انفجار از ناحيه دو پا و کمر-:-:-:1362/12/16-خيبر
27اصغرشيخي17دانش اموزاصابت موج از ناحيه سينه-:-:-:1365/12/02-کربلاي 5
28محمدزحمت کش25سپاهيترکش از ناحيه گونه چپ و پشت-:-:-:1362/12/16-خيبر
29عبدالهزارع19سپاهيموج انفجار از ناحيه کمر و خونريزي کليه-:-:-:1362/12/09-خيبر
30محمد حسينمعبودي24سپاهيدر اثر واژگون شدن ماشين و آسيب به سر و بيني-:-:-:1365/05/01-
31عبدالهالهي زاده21کارگرموج گرفتگي از ناحيه سر-:-:-:1366/04/03-نصر4
32عليخداپرست21کارگراصابت گلوله شکستگي ناحيه وسط ترقوه راست و ترکش در بالاي راست قفسه سينه-:-:-:1362/05/22-
33خليلرضائيکارگرترکش به دست وپا و سينه-:-:-:1359/10/24-
34حميدستايش19دانش آموزموج انفجار از ناحيه سر-:-:-:1361/04/03-بيت المقدس
35علي اصغراسماعيلي25سپاهيترکش از ناحيه صورت و شيميايي از ناحيه اعصاب و ريه-:-:1366/12/25-والفجر10:1363/12/25-بدر
36خليلحسيني21نيروي انتظامياصابت ترکش به قفسه سينه-:-:-:1359/12/14-
37عليرضاسجادي19دانش آموزاصابت تير از ناحيه گوش و سر-:-:-:1366/12/23-والفجر 10
38محمودکيامرثيان19دانش آموزاصابت تير از ناحيه کتف-:-:-:1361/06/22-
39ابراهيمابراهيم پور25سپاهيموج گرفتگي از ناحيه پاي راست و سر-:-:-:1365/10/04-کربلاي 4
40مهديکيامرثي16دانش آموزاصابت ترکش از ناحيه انگشتان و بازوي دست راست-:-:-:1361/03/09-
41حسينوحداني19سپاهياصابت خمپاره به پا و دست راست-:-:-:1362/06/31-والفجر 2
42ناصرآريافر22ارتشياصابت ترکش به ناحيه پاي راست-:-:-:1361/07/09-مسلم بن عقيل
43عباسالوند20کارگراصابت ترکش به پاي چپ و دست راست و کمر-:-:-:1363/11/07-
44موسي الرضابهمنش30کارگراصابت گلوله به انگشت دست راست-:-:-:1365/03/19-
45شاهپورواقفيارتشيموج اصابت تير و ترکش از ناحيه گردن و پاي راست-:-:-:1359/06/17-
46حسننوروزيان19سپاهيموج انفجار از ناحيه دست-:-:-:1362/04/30-والفجر 2
47منصورمرادي15دانش آموزاصابت ترکش از ناحيه پاي چپ جمجمه و هر دو پا-:-:1362/12/11-خيبر:1362/04/28-والفجر2
48محسنجمشيدي19کارگرپا-:-:-:1366/01/18-کربلاي8
49رضامکاري اصل21سرباز ارتشبيضه-مجراي ادرار-آلت-کتف راست-پاي راست-:-:-:1365/04/19-کربلاي3
50حميداميري21سپاهيموج انفجار و اعصابو روان از ناحيه سر و کمر-:-:-:1367/05/04-
51عبدالهپاک نژاد20ارتشيسوختگي تمام بدن-:-:-:1362/12/11-خيبر
52محمدحسيننظري35کارگرموج انفجار اعصاب و روان وشيميايي-:-:-:1366/12/26-بيت المقدس3
53جعفرعليزاده22سپاهياصابت گلوله و موج انجار به دست چپ-سر و کمر-:-:1365/10/11-:1363/10/09-
54احمد عليمحجوب21ارتشيشيميايي تمام بدن-:-:-:1366/07/17-
55احمدافسريان25پاسدارشيميايي تمام بدن-ترکش در دست و پا-:-:1364/12/15-والفجر8:1363/12/16-بدر
56قادرکاظمي21سپاهيهر دو گوش-اصابت ترکش به ران چپ و موج-:-:-:1366/05/01-
57محمد تقيامير خاني30کارگرشيميايي تمام بدن -اعصاب و روان-:-:-:1367/03/04-
58قاسممفتاح34پاسداردست از ناحيه بازوو قفسه سينه به دليل اصابت تير-:-:-:1367/07/16-
59محمد جوادبناپور21کارگرتير به گردن و تير به بازوي چپ-:-:1365/10/03-کربلاي4:1361/02/23-بيت المقدس
60رحيمنورس23کارگرموج انفجار از ناحيه کليه و مجاري ادراري-:-:-:1362/12/05-خيبر
61خليلنادر پيشه25کارگراصابت ترکش از ناحيه قفسه سينه-:-:-:1361/03/03-
62احمدرنجبر22کشاورزاصابت تير از ناحيه گردن-:-:-:1361/01/09-فتح المبين
63نجفمسلمي21ارتشيموج گرفتگي بدن-:-:-:1362/07/24-
64علي اکبرطاهري22کارمنداصابت تير از ناحيه گردن-:-:-:1361/05/22-رمضان
65علي اکبرجوهري20کارمنداصابت ترکش به دست چپ-:-:-:1362/04/31-والفجر2
66غلام رضاحسين پور17کارگرموج گرفتگي قفسه سينه-:-:-:1365/11/01-کربلاي 5
67عليبذرافشان26سپاهيموج انفجار به اندام سمت چپ-:-:-:1362/05/01-والفجر2
68سيد هاشمموسوي16دانش آموزترکش از ناحيه گونه چپ-:-:-:1362/04/29-والفجر2
69محمدحسينصابوناتي23کشاورزاصابت ترکش به دست و÷اوقفسه سينه-:-:-:1362/12/11-خيبر
70عليدوستانکارمندموج انفجارازناحيه بدن-:-:-:1367/03/24-بيت المقدس7
71جعفرعليزاده22سپاهياصابت گلوله وموج انفجار به دست چپ،سر،کمر-:-:1365/10/11-:1363/10/09-
72سيدصدرالدينابطحي14دانش آموزاصابت تيربه پاي چپ-:-:-:1363/12/25-بدر
73محمدرضاجعفرزاده21سپاهيموج انفجار ازناحيه کمر-:-:-:1367/05/04-
74علي محمدمصدقي21کارمندموج انفجار ازناحيه هردودست وپا-:-:-:1363/02/01-
75اسماعيلرفيعي24سپاهيترکش خمپاره به لگن خاصره-:-:-:1359/07/09-
76عليکريمي20سپاهياصابت ترکش به پاي چپ-:-:-:1363/11/02-
77بهادرعسکري زاده21کارمنداصابت ترکش به دست چپ-:-:-:1363/02/26-بدر
78اکبرشعباني47کارگرموج انفجار ازناحيه کمر-:-:-:1363/12/24-بدر
79مهديعلمداري18دانشجواصابت گلوله بهکتف راست-:-:-:1363/12/25-بدر
80کريمعباسپور22سپاهياصابت تير به کتف راست-:-:-:1362/11/17-
81محمد جعفرجسماني16دانش آموزاصابت ترکش به کتف چپ-:-:-:1362/12/01-خيبر
82محمد حسينشاهي16کارگراصابت ترکشبه دست چپ وکمر-:-:-:1362/12/12-خيبر
83جوادمهدي پوراصابت ترکش به ناحيه چشم چپ وکمر-:-:-:1362/12/12-خيبر
84عبدالمجيدجهانگيري20دانش آموزاصابت ترکش به زانوي چپ،موج انفجار به بدن-:-:1367/01/29-:1367/02/16-
85عباساحسان بخش24ارتشيشيميايي وکتک کاري وآسيب از ناحيه معده در اسارت-:-:-:1367/04/21-
86عبداللهپاک نزاد20ارتشيسوختگي شديد ارناحيه دست وپا-:-:-:1362/12/11-خيبر
87احمدرنجبر24معلمشيميايي ازناحيه چشم وخارش بدن-:-:-:1364/11/26-والفجر8
88اسماعيلخداداد19سپاهياصابت ترکش به هردودست،پاي چپوبالاي چشم راست-:-:-:1363/02/27-
89احمدميوه21سپاهيتير مستقيم ارناحيه دست راست-:-:-:1363/03/24-
90بهمنمبارکي21سپاهيآتش توپ خانه ازناحيه دست،پاوصورت-:-:-:1365/05/05-
91ابراهيمرنجبر23سپاهيترکش خمپاره ازناحيه پا-:-:-:1363/07/05-
92محمودپري زن17دانش آموزاصابت ترکش از ناحيه دست راست وپهلوي راست-:-:-:1361/04/25-رمضان
93اسماعيلمزبور20دانش آموزترکش وموج انفجار به پاي راست وکوفتگي ستون فقرات-:-:-:1367/05/03-
94حميددوربين18سپاهياصابت ترکش وموج انفجار به کمر وهردوپا-:-:-:1363/10/08-
95جليلعبدالله پور19سپاهيموج انفجار ازناحيه کمر،شکم،پا-:-:-:1363/09/25-
96منصورنيک خو20سپاهيترکش از ناحيه پاي چپ-:-:-:1363/12/26-بدر
97حسينقاسم زاده24سپاهيموج گرفتگي وترکش به ناحيه شانه راست-:-:-:1363/12/26-بدر
98رمضانعلياکبرپور26کشاورزاصابت ترکش وموج انفجار به سروبدن-:-:-:1363/12/26-بدر
99غلامحسينپناري50کارگراصابت ترکش به کف دست راست وشانه راست-:-:-:1365/11/10-
100محمدمطهريان19سپاهيترکش به سينه وپاي چپ-:-:-:1363/12/25-بدر
101محمد باقرمبارکيارتشيانفجار گلوله ودچارسوختگي وکوفتگي-:-:-:1364/11/22-والفجر8
102ابوالقاسمنسيم19سپاهيترکش به پاي چپ-:-:-:1363/12/26-بدر
103حسينحليمي22کارگرترکش به پاي چپ،بازوي چپپ وسر-:-:-:1361/02/10-بيت المقدس
104اکبرشاهسوني21سپاهياصابت ترکش به پاي راست-:-:-:1365/04/25-
105جوادرنجبر17کارگرم.ج انفجار از ناحيه پاوکمر-:-:-:1365/10/04-کربلاي 4
106جمشيدکريمي24ارتشيموج گرفتگي-:-:-:1364/08/15-
107حاجي ناصررحيمي18سپاهيترکش به بازوي زاست-:-:-:1362/01/23-
108نادعليبذرافشان21ارتشيتصادف وبيهوشي-:-:-:1364/06/29-
109مسعوداسدي رونيزي17دانش آموزموج گرفتگي ازناحيه کمرودست-:-:-:1364/06/20-قادر
110مسعودپورعابدي22ارتشيترکش به پاي راست-:-:-:1364/05/09-
111ذبيح اللهجوکار17دانش اموزترکش به بازوي چپ-:-:-:1364/06/15-
112غلامرضانيکنام22دانش اموزاصابت گلوله به بازوي چپ-:-:-:1361/08/14-محرم
113قاسمخدمتي19ارتشيترکش از ناحيه شصت وکف دست-:-:-:1364/09/14-
114غلامرضاپينه دوز19کارگراصابت گلوله ازناحيه دست راست-:-:-:1362/04/15-
115جهانبخشفتحي18دانش آموزموج انفجارپاي چپ وکمر-:-:-:1364/11/22-والفجر8
116رمضانجوکار22ارتشيموج انفجار از ناحيه پهلوي چپ وگوش چپ-:-:-:1363/03/02-
117رحيمنورس23کارگرموج انفجار ازناحيه کليه ومجاري ادراري-:-:-:1362/12/05-خيبر
118خليلنادرپيشه25کارگراصابت ترکش ازناحيه قفسه سينه-:-:-:1361/03/03-
119احمدرنجبر22کشاورزاصابت تير ازناحيه گردن-:-:-:1361/01/08-فتح المبين
120نجفمسلمي21ارتشيموج گرفتگي بدن-:-:-:1362/07/24-
121علي اکبرطاهري22کارمنداصابت تير ازناحيه گردن-:-:-:1361/05/22-رمضان
122غلامرضاحسين پور17کارگرموج گرفتگي قفسه سينه-:-:-:1365/11/01-کربلاي 5
123عليبذرافشان26سپاهيموج انفجار به اندام سمت چپ (سروکمر)-:-:-:1362/05/01-والفجر2
124سيد هاشمموسوي16دانش آموزترکش ازناحيه گونه چپ-:-:-:1362/04/29-والفجر 2
125عسکرشاهسوني15دانش آموزشيميايي ازناحيه اعصاب وروان وريه-:-:-:1366/12/25-بيت المقدس 3
126مهردادخوش وقت17سپاهياصابت ترکش وموج از ناحيه هردوپا وچشم چپ-:-:-:1364/04/29-
127صمدفاضل20دانش آموزاصابت گلوله به پاي چپ-:-:-:1362/04/31-والفجر 2
128محمدرضاافتادگان22سپاهيکتف،پيشاني-:1366/07/12-:1365/10/04-کربلاي 4:1365/05/30-
129محسنجمشيدي19کارگرپا -:-:-:1366/01/18-کربلاي8
130رضامکاري اصل21سرباز ارتشپاي راست،کتف راست،بيضه،مجراي ادرار،آلت-:-:-:1365/04/19-کربلاي 3
131حميداميري21سپاهيموج انفجاراز ناحيه کمروسرواعصاب وروان-:-:-:1367/05/04-
132عبداللهپاکنژاد20ارتشيسوختگي تمام بدن-:-:-:1362/12/11-خيبر
133محمد حسيننظري35کارگرموج انفجاراعصاب وروان وشيميايي-:-:-:1362/12/26-بيت المقدس3
134جعفرعليزاده20سپاهياصابت گلوله وموج انفجار به دست چپ،سر وکمر-:-:1365/10/11-:1363/10/09-
135احمدعليمحجوب21ارتشيشيميايي تمام بدن-:-:-:-
136احمدافسريان25پاسدارشيميايي تمام بدن ترکش وتير دست وپا-:-:1364/12/15-والفجر8:13 6/31/21-بدر
137قادرکاظمي21سپاهياصابت ترکش به ران چپ وموج هردو گوش-:-:-:1366/05/01-
138محمدتقيامير خاني30کارگرشيميايي تمام بدن،اعصاب وروان-:-:-:1367/03/04-
139قاسممفتاح34پاسداراصابت تير به دست وبازو قفسه سينه-:-:-:1367/07/16-
140محمد جوادبنايي پور21کارگراصابت تير به گردن وبازوي چپ-:-:1365/10/03-کربلاي 4:1361/02/23-بيت المقدس
141حسينپارسا16دانش آموزموج انفجار از ناحيه گوش-:-:-:1362/09/20-
142علي اصغريزدان بخش21سپاهيترکش به پاي راست-:-:-:1367/04/03-بيت المقدس7
143منصورمبارکي زاده20سپاهيموج انفجار ازناحيه بدن-:-:-:1367/05/16-
144عليزضامعارفبسيجترکش ازناحيه سروپا-:-:-:1365/10/25-کربلاي 5
145احمدايرجي21سپاهيشيميايي ازناحيه ريه وتنگي نفس-:-:-:1364/11/25-والفجر 8
146مجيدوفادار41کارمندموج انفجار ازناحيه سروصورت-:-:-:1366/09/25-
147محمدعليگل نرگس19نيروي انتظاميشکستگي شصت پا وآسيب به بينايي-:-:-:1362/11/16-
148احمدسعيديان23ارتشياصابت ترکش شکم وعمل لاپاراتومي-:-:-:1362/11/28-
149محمدرضاميرشکاري17کارگراصابت ترکش ازناحيه دست وپا-:-:-:1362/12/13-خيبر
150جوادحليمي22کارگراصابت ترکش به پاي راست-:-:-:1363/04/10-
151علي محمدعزيزي21ارتشياصابت ترکش به گردن،شکم ودست چپ-:-:-:1362/12/07-خيبر
152نجفجوان25کشاورزاصابت ترکش وموج انفجار ازناحيه دست چپوکمر-:-:-:1361/08/23-محرم
153بهرامرنجبر16دانش آموزشيميايي ازناحيه چشم،کمروسردردوتنگي نفس-:-:-:1363/12/23-بدر
154جوادکشاورز21سپاهيترکش به زانوومچ پاي راست وکمر-:-:-:1362/08/23-
155محمرضااحمدپناه23دانشجوترکش به کمروشکم-:-:-:1362/01/08-
156قاسمرنجبر17ارتشياصابت ترکش وتيرازناحيه دست راست-:-:-:1362/02/03-
157علي محمدقدوسي پور21سپاهياصابت تير ازناحيه پاي راست-:-:-:1364/02/22-
158محمدرضاحکمت ارا25معلماصابت تير به بازوي چپ،ترکش به پاي چپ-:-:1364/11/27-والفجر8:1363/12/24-بدر
159حسين عليبکري39کشاورزموج انفجار به کمر-:-:-:1363/03/16-
160عبداللهجنگلي23کشاورزشيميايي از ناحيه بدن-:-:-:1364/11/26-والفجر8
161محمدعليرنجبر24سپاهيترکش به بازوي چپ پراست-:-:-:1363/03/15-
162محمدکريمبهزاديسپاهي30ترکش به کتف چپ-:-:-:1360/01/24-
163مصطفيشاهسوني23کشاورزاصابت ترکش ازناحيه سر-:-:-:1367/03/23-بيت المقدس7
164حميدسرکوهي20سپاهيتير ازناحيه دوپا-:-:-:1362/05/02-والفجر2
165رحيمانصافي19دانش آموزترکش به پا،موج گرفتگي ازناحيه کمر-:-:1364/12/25-والفجر8:1363/12/25-بدر
166نوراللهزارع21ارتشيشکستگي پاي چپ-:-:-:1364/03/26-
167جمشيدرضوي21ارتشيتصادف ازناحيه کمرودندههاي سمت چپ-:-:-:1364/03/08-
168احمدجاويدنژاد22سپاهيشيميايي ازناحيه سروچشم وداخلي-:-:-:1364/11/26-والفجر8
169احمدنگار31کشاورزاصابت ترکش ازناحيه سينه-:-:-:1365/10/25-کربلاي 5
170حسينعزيزي28کارمندموج گرفتگي سر-:-:-:1364/11/26-والفجر8
171خليلچاره کن15دانش آموزاصابت ترکش به گوش وپاي راست-:-:-:1364/11/21-والفجر8
172علي اضغررفعتي31کارگرشيميايي ازناحيه چشم،سينه وپشت-:-:-:1364/11/21-والفجر8
173حميدسليماني24کارگرموج انفجار به کمروپاي راست-:-:-:1364/11/23-والفجر8
174غلامحسينکريمي نژاد44کارمندشيميايي ازناحيه بدن-:-:-:1364/01/19-
175احمدعليباروتي30معلمپرتاب ازبلندي وآسيب به ناحيه کمر-:-:-:1365/09/05-
176جوادپاکدل27کارمنداصابت ترکش ازناحيه ران پاي چپ وکمروآرنج دست راست-:-:-:1363/10/17-
177عوضگرمابي20سپاهيترکش خمپاره ازناحيه کمر وسر-:-:-:1364/12/26-والفجر8
178منصورصادقي44کارگرترکش ازناحيه ران راست-:-:-:1364/12/26-والفجر8
179محمدجواداطلاع19سپاهيشيميايي ازناحيه اعصاب،هردوچشم وبدن13 / /-:-:-:1364/11/26-والفجر8
180محمدحسينزارع21ارتشيموج انفجار ازناحيه کمروسر،تير مستقيم به کتف راست-:-:1365/10/20-:1364/11/07-والفجر8
181وزيررنجکش23سپاهيبراثرآپانديس-:-:-:1364/02/02-
182علي اکبررفيعيان22سپاهياصابت گلوله وترکش به پا ودست وسر-:-:1364/11/22-والفجر8:1364/09/14-
183محمد رضاحاجي باقري22ارتشيواژگون شدن خودرو وآسيب ازناحيه پاي چپ ،کمروسر-:-:-:1364/08/28-
184محمدحسينمداح زاده23کارگرترکش وموج انفجار ازناحيه پاي چپ وسر-:-:-:1361/04/29-رمضان
185عليرضاعسکري زاده21سپاهياصابت ترکش به فک،لگن وگوش چپ-:-:-:1364/08/21-
186غلامرضاضيايي پور21سپاهيشيميايي ازناحيه سروکمر-:-:-:1367/04/04-بيت المقدس7
187سيد رزاقطباطبايي23کارگرموج وترکش ازناحيه پشت کمر وپا-:-:-:1364/11/21-والفجر8
188رجبجعفري23کارگراصابت ترکش به سينه،پشت،پا واندامهاي تحتاني-:-:-:1363/05/21-
189حسننرگس20دانش آموزاصابت ترکش ازناحيه پاها وسر-:-:-:1364/11/21-والفجر8
190صفراسدزاده25سپاهيموج انفجار ازناحيه سر-:-:-:1364/11/20-والفجر 8
191حسينخوبرو20ارتشياصابت ترکش به پاي چپ-:-:-:1364/11/22-والفجر8
192عبداللهعابدي23سپاهيموج انفجار به سروکمر-:-:-:1364/11/24-والفجر8
193علي اکبرمعمارپور35دانشجوشيميايي بدن-:-:-:1364/12/08-والفجر8
194علي اکبريوسفيکارمندترکش ازناحيه پاي چپ ودست راست-:-:-:1364/11/26-والفجر8
195غضنفرعليياوري31کشاورزموج انفجار ازناحيه گوش ،حلق،بيني واعصاب-:-:-:1364/11/05-
196سيد عبدالحسينشرافتدانش آموزموج انفجار ازناحيه بدن-:-:-:1365/11/10-کربلاي 5
197محمدفروتن19دانش آموزاصابت تير به پاي چپ-:-:-:1361/08/14-محرم
198محمد صادقحسين زاده23سپاهيترکش به پاي راست-:-:-:1364/11/23-والفجر8
199علي اصغرخوشخودبيرموج انفجار يه دست چپ وگردن-:-:-:1366/07/21-
200عليرضاسعيدي20دانشجوترکش به دست راست-:-:-:1361/05/18-
201محمودزارع212سپاهيترکش به قفسه سينه-:-:-:1364/11/22-والفجر8
202عبداللهپيام28سپاهياصابت ترکش به بازوي راست-:-:-:1364/12/04-والفجر8
203فرجبهارلو33کشاورزموج گرفتگي از ناحيه سر،گوش،کمروترکش به دست چپ،شيميايي دست چپ وگوش چپ-:-:1364/03/04-:1364/12/05-والفجر8
204حسنتوحيدي16دانش آموزشيميايي ازناحيه چشم-:-:-:1364/11/17-والفجر8
205مجيدفروردين15دانش آموزاصابت تير ازناحيه پاي راست وشکستگي آن-:-:-:1364/11/21-والفجر8
206عباسمصدقي24کارمندموج گرفتگي کمر وپا-:-:-:1365/11/01-کربلاي 5
207قادرگوهريان22کارگرشيميايي ازناحيه سروسينه-:-:-:1364/11/25-والفجر8
208حسننعماني27کارگرترکش به دست راست ودورگردن،گرفتن سالک پوستي-:-:1365/03/15-:1367/01/20-
209حبيبدهقان21سپاهيترکش به کتف راست-:-:-:1365/04/02-
210صدرالدينصادقي23سپاهيموج گرفتگي از ناحيه شکم-:-:-:1365/03/11-
211محمد ابراهيمباروتي28سپاهيترکش به بازوي دست چپ-:-:-:1365/04/12-
212حسناکبرپور20سپاهيترکش به باسن-:-:-:1365/04/19-
213نوازالهزارع20سپاهيترکش به باسن-:-:-:1364/04/08-
214سيد جعفرمصطفوي20سپاهيترکش ازناحيه سروگردن وپاي راست-:-:-:1366/02/04-
215محمدرضاامينا17دانش آموزشيميايي ازناحيه چشم-:-:-:1364/11/26-
216يحييايزدي مزيدي21سپاهياصابت تير مستقيم به ناحيه دست چپ-:-:-:1365/05/01-
217خليلرجايي پور20سپاهيموج گرفتگي ازناحيه سروکمر-:-:-:1365/01/31-کربلاي 5
218اسداللهوحدتي23کارگرموج انفجار ازناحيه تمام بدن-:-:-:1364/11/19-
219محمود رضافقيهي17دانش آموزترکش به پاي چپ-:-:-:1364/11/21-والفجر8
220حبيبخداپرست20نيروي انتظاميموج گرفتگي ازناحيه پا ،کمروسر-:-:-:1364/12/17-والفجر8
221علي محمدمبارکي22سپاهيشيميايي ازناحيه اعصاب-:-:-:1366/03/01-
222موسيقرباني21سپاهيپرتاب شدن ازخودرو وآسيب به دست چپ-:-:-:1365/02/12-
223قاسمباقرپور25سپاهيدراثر اسارت، ترکش ازناحيه پا،چشم ودندان-:-:-:1365/10/24-کربلاي 5
224محمدچوپاني نژاد34سپاهيشکستگي مچ دست،موج انفجار ازناحيه بيضه ها-:-:1365/07/20-:1365/02/26-
225بهمنرنجبر18کارگرموج گرفتگي ازناحيه هردوپا-:-:-:1365/02/24-
226علي اکبرآقاشناس20دانش آموزموج انفجاروضرب ديدگي موچ پا-:-:-:1365/03/21-
227حسينسفيدپوش22نيروي انتظاميدراسارت،آسيب به گوش،چشم وپاي چپ-:-:-:1367/05/03-
228حسناردشيري28سپاهيشيميايي ازناحيه داخلي-:-:-:1363/12/20-بدر
229عليرضاشادماني22شيميايي ازناحيه سروچشم-:-:-:1367/04/21-
230مجيدمصباحي نيا28روحانيموج انفجارازناحيه کل بدن-:-:-:1362/12/13-خيبر
231محمدجوادبحري23سپاهيترکش ازناحيه سروبازوي راست وپهلوي چپ-:-:-:1365/07/27-
232محمدجوادحقيرالسادات32کارگرموج گرفتگي ازناحيه سروکمر-:-:-:1365/05/09-
233حسينکارگر20کارگرموج انفجار ازناحيه سر-:-:-:1365/05/19-
234مظفررنجبر17دانش آموزاصابت ترکش به ناحيه چشم-:-:-:1365/05/12-
235محمد جوادنظري18دانش آموزترکش به پاي چپ-:-:-:1365/05/12-
236محمدفرخي21ارتشيآسيب به کمر،کليه،اعصاب وروان ودندانهادراسارت-:-:-:1365/02/27-
237محمدحسينستايش19سپاهياصابت ترکش به پاي چپ-:-:-:1361/03/02-بيت المقدس
238محمدحسينخريدار42سپاهيتصادف وآسيب ازناحيه سينه-:-:-:1365/03/04-
239مجيدسليماني نژاد17کشاورزترکش ازناحيه زانو،سينه،بازوي راست،بيضه ودست چپ-:-:-:1365/02/27-
240اصغرشيرازي24نيروي انتظاميترکش ازناحيه شکم-:-:-:1365/03/03-
241مرتضيشعله22کارگرترکش به پاي چپ-:-:-:1365/01/28-والفجر8
242مهديکربلايي64رانندهتير به دست راست-:-:-:1365/03/31-
243اسداللهمکاري اصل23کارمندترکش به دست چپ-:-:-:1360/11/29-
244عباسآموزگار26کارمنداصابت ترکش به پاي چپ ودست راست-:-:-:1365/02/15-
245حسنحاجت21ارتشياصابت گلوله به پاي راست-:-:-:1365/02/30-
246اباذرزرين العابدي25ارتشيموج گرفتگي سر،گوش راست،کمر،دندان وهردوپا-:-:-:1365/05/13-
247محمدرنجبر21سپاهيترکش به کمر،کتف راست،موج گرفتگي-:-:-:1365/07/02-
248محمد باقررشيدي61کشاورزچشم درد-:-:-:1365/06/15-
249عباسبخشيان23سپاهيموج انفجار از ناحيه کمر،سر،پاي راست-:-:-:1365/06/05-
250محمدرضارنجبر21سپاهيشيميايي ازناحيه سر،شکم وترکش وموج-:-:1365/10/28-کربلاي 5:1365/06/17-
251مهديجنگلي19سپاهيتصادف وآسيب ازناحيه سروشکم-:-:-:1364/12/25-والفجر8
252محمدنبيتولايي20کارگرترکش به دست چپ-:-:-:1365/06/01-
253محمدعمرانيان21سپاهياصابت ترکش به پاي چپ وسر-:-:-:1365/11/29-کربلاي5
254فرهادزارع17کارگرترکش به سر وصورت،دست راست،موج گرفتگي گوش وسر-:-:-:1365/10/07-کربلاي4
255حميد رضارادور20دانش آموزترکش به کمروپشت-:-:-:1364/11/21-والفجر8
256محمديوسفي25سپاهيترکش به پاي چپ-:-:-:1365/09/11-
257رضااميني نژاد19کارگرترکش به دست چپ-:-:-:1365/03/15-
258وحيدحقيقت گو18ارتشياصابت ترکش به باسن چپ-:-:-:1365/07/08-
259محمدرضاسليمي26دانش آموزترکش ازناحيه سروساعد ودست راست-:-:-:1365/06/23-
260علي ميرزادهقان18ترکش به پاي راست-:-:-:1365/06/23-
261رحيمکريمي فرد20سپاهيتصادف وآسيب به بازوي راست-:-:-:1365/05/15-
262عبدالرضاطحاني20دانش آموزموج انفجار ازناحيه سروکمر-:-:-:1365/07/22-
263محمدشاکرياري26کارمندترکش به دست چپ وموج گرفتگي سر-:-:-:1365/02/22-
264محمدشعباني24ارتشيبرخورد موشک به تانک وسوختگي وموج گرفتگي-:-:-:1361/01/05-فتح المبين
265الله بخشيگانهسپاهيموج ازناحيه پا،کمروسر،تصادف وآسيب به سروبدن-:-:1365/06/07-کربلاي5:1365/05/04-
266ابراهيمشاهسوني20سپاهيترکش ازناحيه دست راست-:-:-:1365/06/04-
267ماشااللهمهرزادسپاهيترکش ازناحيه سر-:-:-:1365/05/23-
268عبدالرضااکبرپور21سپاهيترکش ازناحيه سروباسن-:-:-:1365/10/04-کربلاي4
269ابراهيمايلات20سپاهيترکش به پا ودست چپ-:-:-:1365/05/25-
270نصراللهفقيهي23معلمترکش به پاي چپ-:-:-:1365/10/04-کربلاي4
271جهانبخششاهسوني18دانش آموزترکش و موج ازناحيه سروکمر،پارگي پرده گوش ،زانو-:-:-:1365/10/07-کربلاي4
272عليمظلوم19سپاهيترکش به دست راست وپاوصورت-:-:-:1365/10/03-کربلاي4
273غلامرضاامين پور18دانش آموزترکش به پاي راست وچپ ودست راست-:-:-:1365/10/04-کربلاي4
274حسنبالياقت21سپاهيترکش وموج به گردن-:-:-:1365/10/04-کربلاي4
275سيد مجتبيضرغامي20سپاهيتير ازناحيه کتف وموج ازناحيه پا-:-:-:1365/10/04-کربلاي4
276نادرنظري16اصابت تير به ناحيه پاي راست-:-:-:1365/10/04-کربلاي4
277عليپور ابراهيمي21سپاهيشيميايي ازناحيه چشم واعصاب-:-:-:1364/11/26-والفجر8
278صمدمهرپرور23سپاهيموج انفجار ازناحيه گوش-:-:-:1365/07/22-
279ابوالقاسمعليشاهي38کارمندتصادف وآسيب به کمر-:-:-:1365/08/06-
280حسينزارع منش23سپاهيتصادف وآسيب به هردو پا-:-:-:1365/09/04-
281قادررزمجو20سپاهيترکش به دست راست-:-:-:1365/09/18-
282ناصراکبرپور18دانش آموزموج گرفتگي سروگردن-:-:-:1365/10/20-کربلاي 5
283غلامعليعمرانيان28سپاهيموج گرفتگي پاوکمر-:-:-:1365/10/19-کربلاي 5
284عليرضااقتصاد22کارمندشيميايي ازناحيه چشم-:-:-:1367/04/31-
285جوادجعفري اصل20سپاهيموج وترکش ازناحيه پاي چپ وراست ،ترکش به سر-:-:-:1365/10/19-کربلاي 5
286محمدجعفرزارعي28کشاورزشيميايي ازناحيه سر،سينه،پاوبيضه-:-:-:1364/11/27-والفجر8
287خسروکاشاني زاده20دانشجوترکش ازناحيه سينه-:-:-:1365/10/19-کربلاي 5
288محمدجوادغلامي اصل25سپاهيموج گرفتگي دست راست،کمروسينه-:-:-:1365/10/23-کربلاي 5
289محمدجوادعطاريان18سپاهيترکش به پاي چپ-:-:-:1365/12/06-
290غلامرضاصادقي20سپاهيترکش به قفسه سينه،کمر وپشت-:-:-:1365/10/17-
291محمدحسيننوبخت19محصلموج گرفتگي ازناحيه کمر-:-:-:1365/10/26-کربلاي 5
292محمدرضاصحراگرد24ارتشيآسيب به کمر،سر،سينه وبيني-:-:-:1362/00/01-
293غلامرضاجوکار19سپاهيترکش ازناحيه پاي راست وموج ازناحيه کمر-:-:-:1365/10/19-کربلاي 5
294مسعودايمان پور22کشاورزترکش به کتف چپ-:-:-:1365/11/02-کربلاي 5
295محمدعليحسين نژاد20کشاورزترکش ازناحيه کتف وبازوي راست-:-:-:1365/09/28-کربلاي 5
296محمدحسنحاجي زاده18دانش آموزترکش ازناحيه پاي چپ وصورت-:-:-:1365/10/28-کربلاي 5
297حبيب اللهنگهبان18کارگرمسموميت باگاز شيميايي وعفونت ريه-:-:-:1365/10/05-کربلاي 4
298محمدرضانهادگران17دانش آموزمسموميت شيميايي از ناحيه هردوچشم-:-:-:1365/10/05-کربلاي 4
299محمدرضاسرياني20سپاهيترکش به قفسه سينه-:-:-:1365/10/29-کربلاي 5
300عبدالرحمانمينايي17کشاورزترکش به پشت-:-:-:1365/10/29-کربلاي 5
301محمدجوادمکرر24سپاهيموج گرفتگي ازناحيه سروگوش-:-:-:1365/10/28-کربلاي 5
302غفارديندارلو17دانش آموزترکش به پهلوي چپ،شکستگي دندان وزبان-:-:-:1365/11/04-
303خليلمعدل20دانشجوترکش ازناحيه دست راست،تير ازناحيه پاي راست-:-:1367/03/23-بيت المقدس7:1365/11/07-کربلاي 5
304غلامحسينعابدي21دانشجوترکش وموج ازناحيه پاي چپ-:-:-:1365/11/07-کربلاي 5
305محمدجوادمفتاح17دانش آموزترکش از ناحيه ساق پاي راست-:-:-:1365/11/08-کربلاي 5
306محمدحسيننوبخت19دانش آموزموج گرفتگي ازناحيه گوش ودست چپ-:-:-:1365/11/08-کربلاي 5
307حسيندوربين22سپاهيترکش به دست چپ وباسن چپ-:-:-:1356/10/23-کربلاي 5
308علي اصغرزارع19اصابت تيربه بازوي چپ-:-:-:1365/11/18-کربلاي 5
309موج انفجار ازناحيه سروگوش وپاي راست-:-:-:-‎کربلاي 5
310محمدعليرضازاده20سپاهيترکش به سهعد دست راست-:-:-:1365/11/08-کربلاي 5
311اسماعيلرمضانيان19دانشجوگلوله ازناحيه حلق وگردن-:-:-:1366/12/27-بيت المقدس3
312اصغررنجبر19کشاورزترکش به دست وکتف راست وپاي چپ-:-:-:1362/12/29-خيبر
313عبداللهزارع18دانشجوموج انفجار از ناحيه سر کمروپا-:-:-:1365/10/19-کربلاي 5
314احمدرنجبر23دانشجوترکش به ساق هردوپا-:-:-:1361/09/04-
315محمدخليلخرد15محصلموج گرفتگي ازناحيه کمر،تصادف وشکستگي دست چپ-:-:1367/02/05-:1365/11/08-کربلاي 5
316اسداللهحاتمي19سپاهيترکش ازناحيه فک وسر-:-:-:1365/11/12-کربلاي 5
317عليخلوتي18سپاهيترکش به ساق پاي چپ وکتف-:-:-:1365/11/02-کربلاي 5
318هوشنگاحتراميان23کارگرترکش به دست چپ-:-:-:1365/11/15-کربلاي 5
319غلامرضافرهادي پور26سپاهيموج گرفتگي ازکمر-:-:-:1365/12/10-کربلاي 5
320جعفرصدقعلي28سپاهيترکش ازناحيه دست وپاي راست،ران وپاي چپ-:-:-:1365/11/03-کربلاي 5
321احمدخرم18محصلموج گرفتگي دستگاه تناسلي-:-:-:1365/11/07-کربلاي 5
322علي اصغررهايي24سپاهيترکش ازناحيه سروصورت وپاي راست-:-:-:1365/10/20-کربلاي 5
323غلامرضاحسين پور17دانش آموزترکش ازناحيه دست ،گردن وصورت-:-:-:1362/04/30-والفجر2
324محمدعشاق23کارگرترکش به باسن-:-:-:1365/10/27-کربلاي 5
325محمدرضاصادقي راد19سپاهيموج انفجار ازناحيه سر،کمروپا-:-:-:1365/11/29-کربلاي 5
326محمدرضازارع19دانش آموزترکش به دست راست وسينه-:-:-:1365/11/18-کربلاي 5
327رضاحسين پور ايجي17سپاهشيميايي ازناحيه بدن-:-:-:1364/11/28-والفجر8
328محمدرضالقمانيسپاهاصابت ترکش به هنگام کندن کانال از ناحيه دست چپ-:-:-:1365/11/12-کربلاي 5
329فريدونصادقي رونيزي47ارتشترکش ازناحيه سر-:-:-:1366/10/21-بيت المقدس2
330محمد جوادهلالي17دانش آموزترکش ازناحيه دست چپ،پشت وگردن،موج انفجار ازناحيه بدن-:1367/03/23-بيت المقدس7:1366/01/21-کربلاي 8:1365/12/03-کربلاي 5
331منصوربدخشان22سپاهياصابت ترکش ازناحيه ريه1315/ /-:-:-:1365/11/12-کربلاي 5
332علي اصغرپورساداتي21سپاهيترکش به مچ پاي راست وگردن-:-:-:1362/12/16-خيبر
333سيد مرتضيحميدي29کارمندترکش به بازوي راست-:-:-:1365/12/02-کربلاي 5
334محمدرضانيکسار34معلمترکش به پشت-:-:-:1365/12/13-کربلاي 5
335ابوطالبعزيزي20دانش آموزموج گرفتگي سروکمر-:-:-:1365/11/20-کربلاي 5
336محمدرضاقائديان17دانش آموزتير وشکستگي ازناحيه پاي راست-:-:-:1365/12/05-کربلاي 5
337رضاسيف زادهسپاهترکش درناحيه کمروپا-:-:-:1365/11/08-کربلاي 5
338مرتضيتقوي23سپاهترکش درناحيه سروصورت وگردن-:-:-:1361/04/25-رمضان
339علي اکبراسماعيلي حقيقي24سپاهترکش درناحيه کمر،تير مستقيم به پاي چپ-:-:1365/10/22-کربلاي 5:1360/07/05-ثامن الائمه
340علي اصغرحاجي زاده20دانش آموزترکش به دست چپ وپاي راست وشکم-:-:-:1365/11/22-کربلاي 5
341علي محمدنصري پور20کارگرترکش ازناحيه قفسه سينه وپهلوي چپ-:-:-:1365/10/27-کربلاي 5
342اسماعيلنوذري خيرآبادي24سپاهترکش ازناحيه دست چپ-:-:-:1365/11/14-کربلاي 5
343جعفرشهسوار-:-:-:-
344حسينفرجودي19کارگرتصادف ازناحيه کمر-:-:-:1365/11/01-کربلاي 5
345رمضانصادقي23ارتشيترکش وموج ازناحيه سروبدن-:-:1365/11/01-کربلاي 5:1365/02/19-
346علي اصغراشتياق26کارمندترکش ازناحيه دست راست-:-:-:1365/11/02-
347عباسزلرع19سپاهترکش به زانوي پاي چپ وموج انفجار به بدن-:-:-:1365/11/30-کربلاي 5
348رسولزارع17دانش آموزترکش به بيني وچشم وگوش-:-:-:1365/11/07-کربلاي 5
349عليرضافتحي20سپاهيموج گرفتگي ازناحيه کمروسر-:-:-:1366/05/09-
350اميرقليکاظمي23نيروي انتظامياصابت تير مستقيم ازناحيه پهلوي چپ-:-:-:1366/04/27-
351علي رضاموسي پور15دانش آموزاصابت گلوله بهبازوي زاست-:-:-:1366/04/03-نصر4
352حميداکبرپور17کارگرموج گرفتگي ازسر-:-:-:1366/06/05-
353عباسابراهيمي20کارگرترکش ازناحيه صورت-:-:-:1366/01/19-کربلاي 8
354عليرضامحمدي29سپاهيترکش از پاي چپوبمباران شيميايي ازناحيه بدن-:-661228:1366/07/01-کربلاي 10:1366/02/06-
355جمشيدجاوداني20سپاهيترکش وموج گرفتگي کمروگردن-:-:-:1366/02/04-کربلاي 10
356محمدمقتدري20سپاهيترکش ازناحيه دست وپا-:-:-:1365/10/28-کربلاي 5
357عبدالرحيمميرزايي21دانش آموزترکش ازناحيه کتف-:-:-:1366/07/04-
358محمدحسينفرماني25سپاهيترکش ازناحيه صورت وپشت سر-:-:-:1366/06/05-
359جعفرزهره اي29معلمواژگون شدن خودرو وآسيب به کتف،شيميايي وآسيب به ناحيه داخلي بدن-:-:1367/05/12-:1366/01/05-
360رضارنجبر15دانش آموزترکش ازناحيه کتف راست-:-:-:1364/11/22-والفجر8
361پرويزعزيزي19سپاهيترکش به دست راست-:-:-:1365/12/27-
362غلامحسيننوبخشي16دانش آموزترکش به دست هاوچشم ها-:-:-:1365/12/04-کربلاي 5
363علي اکبررنجبر20ارتشيترکش به پا-:-:-:1367/02/17-
364محمدجوادفربود23سپاهيترکش به گردن-:-:-:1365/10/04-کربلاي 4
365مصطفيزارع23کشاورزترکش به بازو وپاي راست-:-:1366/04/01-نصر4:1366/01/19-کربلاي 8
366اصغرقريحهسپاهيتير به دست چپ-:-:-:1366/01/12-
367عبدالعليکوشش22کارگرترکش به صورت ،پهلو وران-:-:-:1366/01/18-کربلاي 8
368قادرکاظمي21سپاهيترکش از ناحيه پاها وموج گرفتگي گوشها-:-:-:1366/05/01-
369محمدقرايي نژاد25ارتشيترکش ازناحيه فک،موج ازناحيه دست وپاي راست ،باسن وپهلوي راست-:1367/01/29-:1367/03/02-:1366/02/22-
370عباسمرشديسپاهيترکش ازناحيه سر-:-:-:1366/06/06-
371سليمانحسين پور26سپاهيترکش ازناحيه پاي چپ-:-:-:1366/05/04-
372محمد جعفرشعبان26سپاهياصابت ترکش به دست وپا وشکم-:-:1367/04/21-:1366/10/20-کربلاي 8
373رضازارع20نيروي انتظاميآسيب به چشم ودست وصورت-:-:-:1366/01/30-
374محمدرضاپاکباز18دانش آموزترکش ازناحيه دست راست وپا-:-:-:1366/02/05-کربلاي 10
375سيد محمدحسينغيبيسپاهيترکش به دست چپ وران چپ-:-:-:1366/02/04-کربلاي 10
376علي اصغرگرامي28ترکش به بازوي دست راست-:-:-:1366/10/20-کربلاي 8
377اصغرعابدي19دانش آموزشيميايي ازناحيه چشم وسينه-:-:-:1366/01/22-کربلاي 8
378غلامرضاقاسمي18موج گرفتگي ازناحيه سر وکمر-:-:-:1366/01/21-کربلاي 8
379ذبيح اللهزارع18موج گرفتگي ازناحيه کمر-:-:-:1366/01/19-کربلاي 8
380حجت اللهزلرع18دانش آموزموج گرفتگي ازناحيه سروپاي راست چشم چپ-:-:-:1366/01/22-کربلاي 8
381علي قاسمنظري19دانش آموزشيميايي ازناحيه سينه وچشم-:-:-:1366/01/22-کربلاي 8
382مهرانفتحي20سپاهيترکش ازناحيه ساق پاي چپ-:-:-:1361/01/20-فتح المبين
383حميدمويدي19سپاهيسوختگس با باروت ازناحيه دست وصورت-:-:-:1365/12/26-
384عليمهدي زاده20سپاهيترکش ازناحيه چشم چپ-:-:-:1366/01/18-کربلاي 8
385محمدعليعدالت25اصابت ترکش به لاله گوش-:-:-:1366/01/21-کربلاي 8
386احمدرنجبر25کارمندموج انفجار ازناحيه کمر-:-:-:1365/12/13-
387عبدالمجيدبرزنده20محصلترکش وموج انفجار ازناحيه ران ودست راست-:-:-:1366/01/23-کربلاي 8
388غلامحسينميخوشموج گرفتگي از ناحيه سروکمر-:-:-:1366/01/21-کربلاي 8
389محمدتقيبحري19دانش آموزموج گرفتگي از ناحيه سروکمر وشانه-:-:-:1366/01/21-کربلاي8
390محمودالهي22سپاهيتصادف بااتومبيل وازناحيه پاي راست-:-:-:1365/12/10-کربلاي5
391صمدحجابيان20سپاهيترکش گلوله مستقيم،سروصورت،پهلوي راست وشکم-:-:-:1366/01/06-
392علي اکبرشريف66سپاهيترکش به دست وپا وصورت-:-:-:1366/01/19-کربلاي 8
393صمدهمايوني19دانش آموزترکش به هردوپاودست چپ-:-:-:1366/01/18-کربلاي 8
394مصطفيترابي26کشاورزترکش ازناحيه پاي راست-:-:-:1366/07/12-
395احمدمتقي22دانشجوترکش ازناحيه باسن،ساق پاي چپ،سينه وران پاي راست-:-:-:1366/11/02-بيت المقدس2
396جوادالوند25ارتشيشيميايي ازناحيه تمام بدن-:-:-:1366/07/16-
397محمدحسيناردلاني17دانش آموزترکش به دست-:-:-:1366/04/01-نصر4
398احمدسيفي26ارتشيشيميايي ازناحيه تمام بدن-:-:-:1366/07/16-
399عباسعليرضايي18دانش آموزتير مستقيم به ناحيه سينه-:-:-:1366/03/13-نصر4
400محمدرضااتابک21سپاهياصابت ترکش به سينه ودست-:-:-:1366/03/31-نصر4
401سيد مهديداوودي16دانش آموزترکش به ران چپ-:-:-:1366/08/11-
402حميدپورتقي19سپاهياصابت تيرمستقيم به دست چپ،ترکش به پاي راست-:-:1366/09/29-:1366/08/04-
403محمدکريميان19سپاهياصابت ترکش به هردوپاوسر-:-:-:1366/08/30-
404حسينقدرتي19سپاهيترکش به دست چپ-:-:-:1366/07/29-
405محمدرمضاني18سپاهيترکش ازناحيه پشت-:-:-:1366/07/19-
406احمدعليمحجوب21ارتشيشيميايي ازناحيه چشم ريه واعصاب-:-:-:1366/07/17-
407رضااکبرپور19سپاهيترکش ازناحيه زانو-:-:-:1366/08/07-
408اصغريوسف پور25دانش آموزاصابت ترکش به پاي چپ وبيضه وسر-:-:1366/07/06-:1367/05/02-
409کريمميرزايي17داش آموزترکش به پاي راست-:-:-:1366/07/13-
410عباسکمالي21نيروي انتظاميترکش به سروگردن-:-:-:1366/06/28-
411جوادزارع منش21ارتشيترکش به ساق پاي چپ-:-:-:1366/04/23-
412يوسفانصاري فرد17دانش آموزترکش ازناحيه بافت سروگردن-:-:-:1366/04/03-نصر4
413محمد خليلاستقامت21سپاهيموج گرفتگي ازناحيه هردوپا وکمروسر-:-:-:1366/04/06-نصر4
414جاسمزارع17دانش آموزموج گرفتگي ازناحيه پا وکمروسر-:-:-:1366/04/03-نصر4
415غلامعليتشکري22سپاهيترکش به پاي راست-:-:-:1366/04/13-نصر4
416ابراهيماصطلاح20سپاهيترکش وموج گرفتگي از سروصورت وکمر-:-:-:1366/04/06-نصر4
417محمدرضاسرگرم18کارگرموج انفجار ازناحيه تمام بدن-:-:-:1366/04/01-نصر4
418محمودحق شناس18کارگرموج گرفتگي سروکمر-:-:-:1366/04/02-نصر4
419حميدرضاکرمي22ارتشيترکش به پاي راست-:-:-:1365/10/24-کربلاي 5
420غلامحسينعاقل20نيروي انتظاميترکش به کمر وچشم چپ-:-:-:1366/03/29-
421ابراهيمغلاميان28کارگراصابت ترکش به ران چپ-:-:-:1367/02/03-
422محمدجعفرزارع20سپاهيموج گرفتگي به کمر وسروکوفتگي بدن-:-:-:1367/01/29-
423حسينخداپرست20سپاهياصابت ترکش به ران راست،موج گرفتگي ران چپ-:-:-:1367/01/28-
424قنبرعليقرايي نژاد28ارتشياصابت ترکش به باسن راست-:-:-:1367/01/23-
425محمد اسماعيلپژمان21سپاهياصابت موج انفجار به پا وکمر-:-:-:1367/01/03-والفجر10
426حسنيونسي20سپاهياصابت ترکش به گوش راست وبيني-:-:-:1367/01/28-
427ايرجکرم نژاد18ارتشيترکش به ران پاي چپ-:-:-:1367/01/31-
428حسنالبرز20سپاهياصابت ترکش به دست وپاي راست-:-:-:1367/01/09-والفجر10
429محمدجعفرمعمارپور33کارمندترکش به پاي راست-:-:-:1364/03/23-
430بهنامحسن دخت20سپاهيموج انفجار به تمام بدن-:-:-:1367/03/03-
431حسنبلاغي21سپاهيترکش به پاي راست،شيميايي چشم-:-:-:1367/03/04-
432حميدموسي پور19دانش آموزترکش به پا،گردن،کمرودست-:-:-:1367/03/04-
433حسنشاهسوني18کارمندموج گرفتگي ازناحيه کمروسر-:-:-:1366/07/11-
434احمدمهديار29ارتشيموج انفجار ازناحيه گوش-:-:-:1361/08/20-محرم
435ابراهيمباقرپورارتشياصابت ترکش به دست وانگشتان-:-:-:1366/06/26-
436عبدالمجيداردالي15دانش آموزترکش ازناحيه پاي راست-:-:-:1367/01/28-
437احمدقائديان20سپاهيموج انفجار ازناحيه کمروسر-:-:-:1366/07/23-
438فريدوننظري19دانش آموزترکش به دست وهردوپا،موج گرفتگي کمروباسن راست-:-:1367/02/03-کربلاي 10:1366/07/24-
439علي محمدرضواني21سپاهيموج گرفتگي ازناحيه گوش راست وسر-:-:-:1367/01/29-
440حميدخيرده21سپاهيموج گرفتگي ازناحيه اعصاب -:-:-:-670120
441عبداللهزارع20سپاهياصابت گلوله به دست چپ-:-:-:1367/01/08-والفجر10
442علي محمدباديانت19سپاهيترکش ازناحيه پاي چپ-:-:-:1367/02/01-
443عبدالرسولعزيزي19دانش آموزترکش به گردن وران-:-:-:1367/02/02-
444عباسکرمي19ارتشيشيميايي ازناحيه چشم وريه-:-:-:1367/01/28-
445علي اصغرکريم پور22سپاهيبراثر ريختن سقف سنگر ازناحيه دست وپا-:-:-:1366/09/23-
446اسداللهياري30ارتشيسوختگي تمام بدن-:-:-:1366/11/10-
447سرداربرزه گري21سپاهيموج گرفتگي چشم-:-:-:1367/01/15-
448حميدرضامعصومي20سپاهياصابت ترکش به کمروگردن-:-:-:1367/04/31-
449غلامرضامرادپور20سپاهياصابت تير به ران پاي چپ-:-:-:1366/12/25-والفجر10
450يحييکاظم زاده16سپاهياصابت ترکش به کتف-:-:-:1366/12/27-بيت المقدس3
451کمالارجمند منشدانش آموزاصابت ترکش به دست چپ-:-:-:1366/12/26-والفجر10
452ماشااللهرنجبر32سپاهياصابت ترکش به ناحيه گردن-:-:-:1366/12/28-والفجر10
453محمدعليمقبول35ارتشياصابت ترکش به پاي چپ ودست راست-:-:-:1359/07/05-
454محمدرضاداوودي17دانش آموزاصابت ترکش ازناحيه پاوانگشت دست-:-:-:1365/11/07-کربلاي 5
455محمدعليجعفرياصابت ترکش ازناحيه پشت-:-:-:1367/04/06-
456حسينوکيليان22سپاهيدراثربمباران آسيب به چشم-:-:-:1367/03/02-
457شاپورجهانجو21سپاهيتصادف وآسيب به لگن وسر-:-:-:1367/03/13-
458نصراللهالهي زاده17دانش آموزاصابت ترکش به پشت زانوي چپ-:-:-:1367/03/23-بيت المقدس 7
459محمدرضاجولايي22کارمنداصابت ترکش به کتف چپ وبيضه-:-:-:1367/03/23-بيت المقدس7
460حسينجنگلي20سپاهياصابت ترکش به ناحيه سر-:-:-:1367/03/04-
461سيدابوالفتحمعزي32کارمندترکش به پهلوي چپ وسينه-:-:-:1367/03/04-
462اسماعيلخليلي35کارمنداصابت ترکش به انگشت مياني دست چپ-:-:-:1365/12/18-کربلاي 5
463افراسيابرنجبر20سپاهيضربه به دست چپ-:-:-:1367/03/10-
464اصغرايج نشين20سپاهيترکش وموج گرفتگي کتف راست وکمر-:-:-:1367/03/05-
465فضل اللهصادقي21نيروي انتظاميترکش به ساق دوپا ودست-:-:-:1367/03/02-
466محمدتقياميرخاني30کارگرموج انفجار وشيميايي ازناحيه بدن وسر-:-:-:1367/03/04-
467اصغرشاهسوني23کشاورزاصابت تير مستقيم به ناحيه ران پاي چپ-:-:-:1367/03/04-
468اصغرقرايي نژاد25سپاهيشيميايي ازناحيه پا وبدن-:-:-:1367/01/09-والفجر10
469وحيدهاشمي17اصابت ترکش به زانوي راست-:-:-:1367/02/23-
470کاووسجعفري21سپاهياصابت ترکش به کتف چپ-:-:-:1366/12/25-والفجر10
471جوادهاشمي20پاسداراصابت ترکش به پاي راست وناراحتي دست چپ-:-:-:1367/02/29-
472اسماعيلمحترم20سپاهيبراثر تصادف ضربه به ساق پاي چپ-:-:-:1367/02/14-
473عليرضااکبرپور20سپاهياصابت ترکش به انگشت وپشت ساق پاي راست وزانو-:-:-:1367/02/22-
474احمدپارسا31کارمنداصابت ترکش به دست وپا وصورت-:-:-:1366/12/25-والفجر10
475اسداللهقارعليپاسداراصابت ترکش به مچ دست راست-:-:-ثامن الائمه:1360/06/08-حصرآبادان
476هاديزارع20سپاهياصابت تير به ران پاي راست-:-:-:1367/02/12-
477محمدنجيب21معلماصابت ترکش به سرودست راست-:-:-:1364/10/18-
478سعيدجهانگيريدانشجوموج انفجار به هردوگوش-:-:-:1367/02/15-
479ابراهيمنظرياصطهباناتي20اصابت ترکش به گوشها،دندان ،دست چپ،معده،اعصاب،چشم وسمت چپ سينه-:-:-:1367/04/31-
480اصغرآتش پنجه20سپاهيگلوله به پشت دست چپ-:-:-:1367/02/07-
481جوادشرعي گو22ارتشيتير مستقيم به بازوي چپ-:-:-:1366/10/09-
482محمدرضاکربلايي زاده19سپاهياصابت ترکش به دست چپ-:-:-:1366/10/28-بيت المقدس2
483نادرپرورش19سپاهياصابت ترکش به دست چپ-:-:-:1366/10/08-
484ناصربکري19سپاهياصابت ترکش به دست راست-:-:-:1366/10/07-
485محمدآزادي23سپاهياصابت ترکش به دست راست وتمام بدن-:-:-:1367/04/23-
486عباسفرمانبردار19سپاهياصابت ترکش به دست راست-:-:-:1366/09/07-
487محمد ابراهيممفتاح20دانشجودراثر افتادن ازکوه وپيچ خوردگي پاي راست-:-:-:1366/12/26-والفجر10
488احمدخندان22سپاهيشيميايي ازناحيه تمام بدن-:-:-:1367/01/02-والفجر10
489محمد رضااسماعيل زاده21سپاهيشيميايي ازناحيه تمام بدن-:-:-:1367/01/02-والفجر10
490احمدجوکار30سپاهيموج انفجار به کمر-:-:-:1366/12/25-بيت المقدس3
491خليلپناري17کارگراصابت ترکش به پاي چپ ومچ دست راست وباسن-:-:-:1367/12/25-والفجر10
492محمدجواداحمدپناه20دانش آموزاصابت ترکش به ران پاي چپ وتورم زانو-:-:-:1366/12/26-والفجر10
493اسدميرزايي31معلمتصادف وآسيب به شانه چپ-:-:-:1366/12/14-
494فرهادمحمدنژاد19کارمندافتادن ازماشين وآسيب به قسمت چپ بدن-:-:-:1366/11/17-
495محمدرحيمجنگلي21سپاهياصابت ترکش به دست چپ-:-:-:1367/04/19-
496لطفعليخواسته22سپاهيموج گرفتگي ازناحيه کمر-:-:-:1367/04/21-
497ناصرراحتي22سپاهيآلودگي شيميايي ازناحيه سينه وخارش بدن-:-:-:1367/04/02-بيت المقدس7
498عليحسين زاده25سپاهياصابت ترکش به پشت گردن وسر-:-:-:1367/04/19-
499علي اکبرشريف زاده65کارگرشيميايي ازناحيه ريه-:-:-:1365/10/04-کربلاي 4
500اصغراميري20اصابت ترکش به گوش واعصاب-:-:-:1365/02/28-
501رضاتقوي گلچيني15دانش آموزاصابت ترکش به دست راست وکتف وپاي چپ وتير به سمت چپ-:-:1366/07/09-:1365/12/12-کربلاي 5
502احمدافسريان25ترکش به ناحيه دست راست،شيميايي-:-:1363/12/16-بدر:1364/12/15-والفجر8
503سيد حسنرضوي22سپاهياصابت ترکش به ران پاي راست وگوش چپ-:-:-:1360/09/10-طريق القدس
504علي اصغرعلي زاده22آسيب ازناحيه قلب وعروق،اعصاب وروان ودندانها-:-:-:1367/04/21-
505جهاندارنسيم20آسيب ازناحيه چشم،گوش وپاي راست-:-:-:1367/04/31-
506اميرمختاراميري19دانش آموزشيميايي ازناحيه بدن-:-:-:1364/11/24-والفجر8
507منصوررنجبر20سپاهيمسموميت شيميايي ازناحيه اعصاب-:-:-:1367/04/04-بيت المقدس7
508مجيدبنشاني22سپاهياصابت ترکش ازناحيه سرومچ-:-:-:1362/12/11-خيبر
509محمدحسينطهمورثي28کارگرشيميايي ازناحيه بدن-:-:-:1364/11/23-والفجر8
510محمد جوادجم نژاد20دانش آموزاصابت ترکش ازناحيه سر-:-:-:1367/03/23-بيت المقدس7
511حميدکاظمي اصل22سپاهياصابت ترکش ازناحيه هردودست،پاي چپ وگردن-:-:-:1367/07/13-
512عباسکرمانشاهي16دانش آموزاصابت ترکش وموج ارناحيه هردوپا-:-:-:1361/08/17-محرم
513رضابرنجکار21سپاهياصابت ترکش خمپاره-:-:-:1364/08/02-
514حسينفتحي19کارگرموج انفجار ازناحيه دست-:-:-:1364/11/22-والفجر8
515علي نقيشاهسونيسپاهيبراثر اصابت گلوله قطع عصب دست چپ-:-:-:1367/06/27-
516صفراکبرپور22سپاهياصابت ترکش به سروصورت-:-:-:1363/10/08-
517حميداميري21سپاهيموج انفجار ازناحيه سر،کمروهردوپا-:-:-:1367/05/04-
518مسعودجوکار22سپاهيموج گرفتگي ازناحيه سر-:-:-:1367/04/21-
519محمدجوادتوسلينيروي انتظاميموج انفجار ازناحيه پاي چپ وکمر-:-:-:1367/04/03-بيت المقدس7
520محمدحسينراهب29ارتشيمسموميت شيميايي ازناحيه هردوچشم-:-:-:1368/11/25-
521جعفردلشاد28ارتشيمسموميت ناشي ازبمباران شيميايي-:-:-:1367/05/01-
522خليلمحرابياصابت ترکش ازناحيه پا،سر،صورت،اندام فوقاني وزانو-:-:1367/02/05-:1366/02/07-کربلاي 10
523محمدجواداسلامي20سپاهياصابت تير به دست راست-:-:-:1361/04/24-رمضان
524رضاخداپرست25کارگرتصادف ازناحيه پاي چپ-:-:-:1367/04/25-
525حبيبفرماني22نيروي انتظاميآسيب به سر،پاي چپ وراست وباسن-:-:1366/04/17-:1365/04/25-
526عباسسريان23نيروي انتظاميافتادن ازروي خاکريز وشکستگي دست راست-:-:-:1367/04/07-
527علي محمدگنجي17کارگراصابت ترکش يه هردوپا،سروران-:-:-:1365/12/20-کربلاي 5
528احمدراهب24کارگرموج گرفتگي سروکمر-:-:-:1365/10/30-کربلاي 5
529علينعمتيان20سپاهپرتاب ازماشين درمانور وآسيب به شکم وسر-:-:-:1372/09/03-
530محمدعليکيامرثي18کارگرموج انفجار ازناحيه تمام بدن-:-:-:1361/04/23-رمضان
531جوادغلامي21سپاهيموج انفجار ازناحيه تمام بدن-:-:-:1367/04/30-
532عباسانجام20سپاهيشيميايي تمام بدن-:-:-:1367/04/04-بيت المقدس7
533ابوالفضلاقراري20سپاهيشيميايي تمام بدن-:-:-:1367/04/04-بيت المقدس7
534عباسپرهام17دانش آموزاصابت تير به پاي چپ-:-:-:1368/08/11-
535احمدضيايي آزاد20سپاهيدرمانوردچارموج گرفتگي وترکش به شکم-:-:-:1373/07/03-
536عبدالرضامعصوم نژاد21سپاهيموج انفجار ازناحيه سروگوش-:-:-:1360/11/19-طريق القدس
537مجيداميني نژاد19سپاهيمسموميت شيميايي درناحيه داخلي-:-:-:1364/11/23-والفجر8
538احمدحسن داد19ارتشيبرخورد بامين وترکش به پاي چپ ودست راست-:-:-:1362/05/29-
539مجيدنگار20سپاهيشيميايي ازتمامي نواحي بدن-:-:-:1367/04/04-بيت المقدس7
540قاسممعنوي50کارمندترکش ازناحيه شکم،موج انفجار ازناحيه گوش-:-:-:1364/10/04-
541اکبرگرمابي رونيزي21سپاهياصابت ترکش به پاي چپ-:-:-:1367/02/03-کربلاي 10
542اسماعيلجعفري21ارتشياصابت ترکش به پاي راست-:-:-:1367/04/07-نصر4
543غلامفضلي21سپاهيمسموميت شيميايي ازناحيه شکم-:-:-:1365/09/18-کربلاي 5
544محمدمهدييل19دانشجواصابت ترکش به بازوي دست راست-:-:-:1365/10/19-کربلاي 5
545احمدپرش22موج گرفتگي پاوکمر-:-:-:1364/03/21-
546محمدرضامقتدري فرد22سپاهياصابت ترکش به دست راست-:-:-:1367/04/19-
547لطف اللهشاهسوني20سپاهيمسموميت دراثربمباران شيميايي-:-:-:1367/04/21-
548محمدجعفرگل سنبل18سپاهيزمين خوردگي وشکستگي دست چپ-:-:-:1367/02/28-
549اسداللهعزيزي20سپاهياصابت ترکش به سينه وپاي راست-:-:-:1367/04/04-بيت المقدس7
550فرزينفتحي21آزاداصابت ترکش به ساق پاي چپ-:-:-:1367/03/23-بيت المقدس7
551ابوالحسنشعباني20سپاهياصابت تير به بيني وسر-:-:-:1367/04/04-بيت المقدس7
552محمداختياردار26کارگرموج انفجار ازناحيه گوش،ترکش به کتف چپ،پاي چپ وقفسه سينه-:-:1365/10/29-کربلاي5:1365/10/03-کربلاي 4
553رجبرمضاني21کارگراصابت ترکش به دست وپا-:-:-:1366/04/03-نصر4
554محمدصادقپاک نيت18دانش آموزموج انفجار وآسيب به اعصاب-:-:-:1360/11/20-طريق القدس
555محمدحسنغلامي31کارمند جهادسازندگيموج انفجار وترکش به چشم-:-:-:1367/03/04-والفجر10
556مختارزارعارتشيشيميايي وموج انفجار ازناحيه بدن-:-:-:1367/04/21-
557غلامحسيناشتياق21سپاهياصابت ترکش به شانه راست وسر-:-:-:1365/05/03-
558غلامضميمه20سپاهياصابت تير مستقيم به دست چپ وشکستن بازو-:-:-:1366/01/18-کربلاي 8
559احمدصبحي18دانش آموزموج انفجار به تمام بدن-:-:-:1366/12/27-والفجر10
560محمدرضاملکي19کارگرموج گرفتگي کمر وپا-:-:-:1366/01/20-کربلاي8
561اصغرشيباني21ارتشيموج انفجار به تمام بدن-:-:-:1364/05/01-
562محمدگشتاسبي22کارگرموج انفجار به گوش و سر-:-:-:1366/10/06-والفجر10
563علي اصغرجبلت22کارگراصابت ترکش به پاي راست وباسن-:-:-:1366/06/13-
564جمعهصادق زاده20ارتشياصابت ترکش به پهلوي راست-:-:-:1365/03/19-
565حسنفقيهي22کارگراصابت ترکش به فک-:-:-:1366/06/26-
566اکبرکريمي54ارتشياصابت ترکش به دست چپ وپهلوي راست-:-:-:1367/04/30-
567اصغرمقبلي19سپاهياصابت ترکش به پاي راست-:-:-:1365/05/18-
568حسنحاجي محمدي22سپاهياصابت ترکش به دست راست-:-:-:1363/12/24-بدر
569مصطفييوسف پور16دانش آموزاصابت ترکش به دست وپاي چپ-:-:-:1362/12/22-خيبر
570احمدرنجبر17دانش آموزاصابت ترکش به دست راست وسينه-:-:-:1365/05/20-
571حسنمحمودي22کارگرموج انفجار ازناحيه گوش واعصاب-:-:-:1365/11/25-کربلاي 5
572عليکبريايي25سپاهياصابت ترکش به زانوي چپ،شيميايي ازناحيه چشم وپوست-:-:1364/12/22-والفجر8:1363/02/03-
573ابراهيمنظري20سپاهيتصادف وآسيب به ران راست،ورم پا-:-:-:1367/03/20-
574سيدمحمدجوادتابعي17دانش آموزموج انفجار به بدن وکمر-:-:-:1366/01/20-کربلاي8
575خليلشعباني20کارگراصابت تير به کتف-:-:-:1365/10/29-کربلاي5
576محمدجنگلي20سپاهياصابت ترکش به مچ دست چپ وچانه-:-:-:1365/10/04-کربلاي4
577علي اصغرعليرضايي24ارتشياصابت تير به قفسه سينه-:-:-:1364/10/05-کربلاي4
578منصورنظري18دانش آموزاصابت ترکش بهشکم-:-:-:1363/12/29-بدر
579داوودايزدطلب19سپاهيموج گرفتکي پاي چپ وسر-:-:-:1365/10/05-کربلاي4
580محمدجواداحمدي22ارتشيترکش وشکستگي بازوي چپ-:-:-:1362/01/20-والفجر1
581محمدجوادکيان26سپاهياصابت ترکش به پاي راست،گلو وفک-:-:-:1367/05/15-
582خدادادزارع23سپاهياصابت ترکش سطحي به ران،سروکمر-:-:-:1366/04/05-نصر4
583محمدعليخسروي15دانش آموزاصابت تير به شکم-:-:-:1361/08/17-محرم
584حميدرضاکيانيارتشيشيميايي تمام بدن-:-:-:1365/10/25-کربلاي5
585رسولخاتوني اصطهباناتي19سپاهياصابت ترکش به ران وپاي چپ،باسن وگردن-:-:-:1366/04/18-
586محمدرضاکاتب18نصريترکش به کمروانگشت سبابه دست چپ-:-:-:1372/10/21-
587عليرضانصري15دانش آموزاصابت ترکش به دست راست،هردوپا،بيضه ،گيجگاهي راست-:-:-:1367/03/03-
588علي اکبرميرزايي20دانش آموزاصابت ترکش به کتف راست،اصابت ترکش به شانه راست-:-:1366/07/11-:1365/10/19-کربلاي5
589عليتوکلي16دانش آموزاصابت تير به پاي چپ-:-:-:1362/12/20-خيبر
590مجيدصنعت19کارگرموج گرفتگي سروهردوپا-:-:1365/11/02-کربلاي5:1366/07/12-
591ناصرطالبي29کارگراصابت ترکش وتير بهدست راستوشکستگي بازو-:-:-:1366/12/25-والفجر10
592جوادنيک منش23سپاهياصابت تير به بازوي چپ-:-:-:1363/03/27-
593خليلجعفري18کارگراصابت ترکش به پاي چپ،دست وپاي راست-:-:-:1366/09/17-
594محمدجوادبناپور20کارگراصابت تير مستقيم به گردن وتير به بازوي چپ-:-:1365/10/03-کربلاي4:1361/02/22-بيت المقدس
595اسماعيلصادقي رونيزي21سپاهيتير به ران پاي چپ وراست-:-:-:1367/01/19-
596ناصرزماني20کارگراصابت ترکش به پا-:-:-:1362/01/07-
597محمدکريموفا22کارگراصابت تير مستقيم به گونه راست،بيني،ضربه به چشم-:-:-:1363/04/13-
598غلامرضاجعفري23کارگراصابت ترکش به دست چپ-:-:-:1362/12/11-خيبر
599اسماعيلرنجبر24کارگراصابت ترکش به فک-:-:-:1365/10/27-کربلاي5
600عليرضابهارلو20کارگرموج گرفتگي اعصاب وروان-:-:-:1366/02/14-کربلاي8
601عباسشفيعي21کارگراصابت ترکش وموج انفجار بهسروپشت وپهلو-:-:-:1362/09/19-
602حسنزارع16دانش آموزاصابت ترکش به ران پاي راست وچپ-:-:-:1362/01/24-والفجر1
603عليرضااتابک18دانش اموزموج گرفتگي وشکستگي پاي چپ وموج گرفتگي دست-:-:1365/11/08-کربلاي5:1367/03/05-
604محمدجوادبالياقت18سپاهياصابت ترکش وآسيب به دست وپا-:-:-:1361/09/30-
605اله قليصحرارو53کشاورزاصابت تير به دست چپ-:-:-:1365/10/21-کربلاي5
606صفراسلامجو35کارگراصابت تير به ران پاي چپ-:-:-:1360/11/20-طريق القدس
607محمدحسينجاميدردسينه-:-:-:-
608عيسيشايان نژاد22ارتشياصابت ترکش به کمروکتف راست-:-:-:1365/04/25-
609محمدباقرائت20کارگرموج انفجار ازناحيه کمر-:-:-:1364/11/26-
610ابراهيمصداقت پور19دانش آموزموج انفجار ازناحيه سر-:-:-:1367/04/04-بيت المقدس7
611محمدهاديسروستاني27سپاهياصابت تير به قفسه سينه-:-:-:1367/04/06-بيت المقدس7
612محمدرضاافتادگان22سپاهياصابت ترکش وتير به پيشاني وران پاي راست-:1366/07/12-:1365/10/04-کربلاي4:1365/05/30-
613حسنيلسوار19سپاهياصابت ترکش به پاي چپ-:-:1365/01/25-:1362/12/12-خيبر
614علي اکبرميرشکاري37کارگراصابت ترکش به پاي چپ-:-:-:1361/11/10-
615اصغرقاسمي27معلمبراثر تصادف وآسيب به پاي چپ-:-:-:1357/09/11-
616غلامعلياکبري18آزادموج انفجاربه سر-:-:-:1365/11/22-والفجر8
617محسنجمشيدي19کارگراصابت ترکش به پاي راست-:-:-:1366/01/18-کربلاي8
618محمدحسيننظري35کارگرشيميايي چشم،اعصاب وسينه،موج گرفتگي اعصاب وروان-:-:-:1366/12/26-بيت المقدس3
619محمودشاهسوني19کارگرسرمازدگي به دست-:-:-:1363/11/19-
620عبدالحميدهاشمي22کارگراصابت ترکش خمپاره به هردودست،کمروباسن-:-:-:1364/07/13-
621رضاشهسوار22سپاهيبراثر تصادف وآسيب ازناحيه پاي چپ وپاي راست-:-:-:1365/07/17-
622عباسپري20سپاهيموج ترکش ازناحيه دوپا وسر-:-:1365/10/19-کربلاي5:1340/12/7-
623حسنابراهيميان22ارتشيسوختگي تمام بدن-:-:-:1366/12/26-والفجر10
624سيدمسيحتقوي17دانش آموزترکش به پاي راست-:-:-:1361/08/05-
625رضاقلينصيريانسپاهيشيميايي تمام بدن-:-:-:1364/11/26-والفجر8
626مصطفيمنوريان17دانش آموزآسيب ازناحيه چشم-:-:-:1364/11/22-والفجر8
627نصرالهرنجبر48کشاورزمسموميت شيميايي ازناحيه سروسينه-:-:-:1364/11/27-والفجر8
628محمودشهبازي32سپاهيترکش وموج انفجار ازناحيه فتق-:-:-:1361/04/23-رمضان
629عبدالمحمدکوشش18سپاهياصابت ترکش ازناحيه پهلوي راست،ترکش ازناحيه پاي راست،موج انفجار ازناحيه پاي چپ-:1366/10/26-بيت المقدس2:1364/11/22-والفجر8:1365/10/09-کربلاي5
630غلامحسينکاتب19دانش آموزموج انفجار ازناحيه سر-:-:-:1364/11/28-والفجر8
631کرمعزيززاده20سپاهيموج انفجار ازناحيه سر-:-:-:1367/05/04-
632حسنچهره گشا19دانش آموزاصابت ترکش به پا-:-:-:1362/10/06-
633حسينعبدي فرد23سپاهيترکش ازناحيه پاي راست-:-:-:1365/10/24-کربلاي5
634علي اصغرمسگري32سپاهيشيميايي ازناحيه چشم واعصاب-:-:-:1364/11/24-والفجر8
635غلامحسينکاظمي16اصابت ترکش ازناحيه پاي راست،دست چپ وفک-:-:-:1361/08/18-محرم
636حسنيلسوار19اصابت ترکش به پاي چپ-:-:1365/01/25-:1362/02/12-خيبر
637علي اکبرميرشکاري حقيقي37اصابت ترکش به پاي چپ-:-:-:1361/11/10-
638اصغرقاسمي27براثرتصادف وآسيب به پاي چپ-:-:-:1357/09/11-
639غلامعلياکبري18موج انفجار به سر-:-:-:1365/11/22-
640محسنجمشيدي19ترکش به پاي راست-:-:-:1366/01/18-
641محمدحسيننظري35شيميايي چشم ،اعصاب وسينه،موج انفجاراعصاب وروان-:-:-:1366/12/26-
642احمدرنجبر22اصابت تتير مستقيم ازناحيه پاي راستوترکش به پشت-:-:1364/10/25-والفجر:1361/03/05-بيت المقدس
643حبيبتابش19موردضربه قرار گرفته وآسيب به ناحيه کمروکتف-:-:-:1359/02/07-
644علي اکبررادمنش22اصابت ترکش ازناحيه سروصورت-:-:-:1361/08/18-محرم
645سيدمحمدمحسنغيبي16اصابت دوتير به ناحيه دست-:-:-:1371/12/24-
646ناصرقرايي نژاد22دراثربمباران شيميايي-:-:-:1366/04/18-
647مجيد رنجبر22موج انفجار ازناحيه پاي چپ-:-:-:1366/01/20-کربلاي8
648ابراهيمقرايي نژاد21شيميايي ازناحيه عصب-:-:-:1367/04/04-
649حسينفياء25موج انفجار وگلوله توپ-:-:-:1360/11/20-
650عليعارفي21دراثر ترکش به پاي چپ-:-:-:1361/09/20-
651محمدرضاعالي منش23اصابت ترکش ازناحيه کمر-:-:-:1361/04/26-رمضان
652محمدعليراجع15اصابت ترکش وگلوله-:-:-:1360/11/20-
653خليلهژبر21اصابت تير ازناحيه کتف-:-:-:1361/05/18-
654اکبرگنجي آزاد36موج گرفتگي ازناحيه هردوگوش،اصابت ترکش ازناحيه پاي چپ-:-:1365/05/19-:1361/08/12-
655محمودسعيديانبراثر شيميايي ازناحيه سينه وصورت-:-:-:1365/10/09-کربلاي4
656محمدرضايوسف زادهبراثر ضرب وشتم ازناحيه چشم دراستهبان-:-:-:1357/05/12-
657علي اکبرفياض بخشانفجارT.N.Tقطع دست وگوش دراستهبان-:-:-:1370/11/28-
658حسينسريانيقطع پادراثرضرب وشتم-:-:-:1366/06/09-
659محموددرختياصابت ترکش به بدن-:-:-:1365/10/04-اسارت
660قربانجنگلياصابت ترکش به ساق پاي راست-:-:-:1367/03/06-
661خليلاسلاميترکش به تمام بدن(دندان،گوش،اعصاب وروان وشيميايي)-:-:-:1365/11/07-اسارت
662اکبرحاجي پورشيميايي ازناحيه سينه-:-:-:1364/02/06-بدر
663جعفرمهدي پوراصابت ترکش به دست چپ-:-:-:1366/04/05-نصر4
664احمدآريافراصابت ترکش ازناحيه دست وپاي چپ،کمر-:-:1367/03/02-:1360/09/19-
665اصغرکاوهبراثرانفجار مين قطع پاي چپ اززيرزانو-:-:-:1367/04/13-
666خليلندافياصابت ترکش ازناحيه شکم وپشت پا-:-:-:1365/10/28-کربلاي5
667ابوالفتحقاضي زادهاصابت ترکش به پاي راست وتير مستقيم به پاي چپ-:-:1366/08/01-:1366/12/06-والفجر10
668عليکاوهاصابت گلوله ازناحيه شکم-:-:-:1362/04/04-
669قاسمشهسواراصابت تير مستقيم به شکم وروده-:-:-:1365/11/18-
670محمدحسنعندليبيسقوط ازنفربربه زمين وآسيب به کمر-:-:-:1365/02/15-
671خليلنظريبمباران شيميايي ازناحيه هردوچشم،پوست وداخلي-:-:-:1367/11/27-
672عليرضااطلاعاصابت ترکش به پاي راست وچپ-:-:1366/12/25-والفجر10:1365/10/19-کربلاي5
673رسولکيانياصابت ترکش ازناحيه پا،کمرولب-:-:-:1365/11/01-کربلاي 5
674مرادکشاورزياناصابت ترکش وموج گرفتگي ازناحيه سروصورت-:-:-:1367/02/22-
675علي بازاردالياصابت ترکش به پهلوي راست،موج گرفتگي کمروسر-:-:-:1365/12/02-کربلاي5
676عباسعبداليوسفيآسيب به اعصاب وروان وکليه-:-:-:1359/10/28-اسارت
677داريوشرنجبراصابت ترکش به شکم،سينه،جمجمهوصورت-:-:-:1367/05/17-
678نادررحيميبراثر موج انفجارازناحيه سر،گردن،پاوکمر-:-:-:1365/10/20-کربلاي5
679محمدعليطالبي نژاداصابت تيروترکش به تمام بدن-:-:-:1365/11/07-اسارت
680محمدجوادثرياترکش به زيرچشم،دست وپاي چپ-:-:-:1367/04/04-اسارت
681حسنکاتبترکش ازناحيه دست وپاي چپ-:-:-:1366/01/18-کربلاي8
682غلامحسينذاکريبراثرشيميايي ازناحيه شکم-:-:-:1366/12/24-
683مهديخوشوقتاصابت ترکش ازناحيه دست چپ-:-:-:1361/09/20-
684محمدرضاشعلهبراثر اصابت ترکش ازناحيه شکم،سينه،هردودست وپا وصورت-:-:-:1365/06/11-
685محمدمحمدي پوراصابت ترکش ازناحيه بازو،پاي چپ وگردن-:-:-:1362/04/31-والفجر2
686غلامحسينخاوريموج انفجار ازناحيه هردوگوش،اصابت ترکش ازناحيه پشت وکمر-:-:-:1367/03/04-
687محمدزاهديآسيب ازناحيه تمام بدن-:-:-:1367/04/21-اسارت
688محمدجاويدنژاداصابت ترکش ازناحيه پاي چپ وصورت وموج گرفتگي-:-:-:1361/01/04-خيبر
689ابراهيممصدقيترکش ازناحيه پاي چپ وراست،سروصورت-:-:-:1366/11/21-
690حميدصادقياصابت گلوله ازناحيه شکم وباسن-:-:-:1369/20/11-
691عبدالرسولشجاعت پورتير مستقيم به پاي چپ،موج گرفتگي سر،کمروهردوپا-:-:1365/10/23-:1361/11/19-
692غلامرضاچاره جواصابت ترکش ازناحيه پاي راست وچپ وموج انفجار-:-:-:1364/10/21-
693ابراهيمجوادزادهموج گرفتگي کمر وپا،اصابت ترکش به شکم،ريه،دست راست،سر،گردن،بالاي چشم،ران هردوپا1366/08/11-کربلاي5:1367/05/03-:1365/10/28-والفجر10:1366/12/23-
694شهبازجنگليتيرمستقيم به پاي راست-:-:-:1366/04/07-
695عليديرترکش ازناحيه شکم-:-:-:1366/07/13-
696محمدحسينعلي محمدياصابت ترکش ازناحيه پا-:-:-:1361/04/22-رمضان
697حسينتسبيحياصابت ترکش وموج انفجار به پاي راست وچپ ،بالاي چشم-:-:1365/10/29-:1360/07/05-
698رضافداكاريانبمباران شيميايي ازناحيه چشم وخارش بدن-:-:-:1364/11/28-والفجر8
699ابن عليشهسواربراثرتصادف ازناحيه پاي چپ،موج گرفتگي ازناحيه سر-:-:1366/03/10-:1365/11/18-كربلاي5
700خليلجم ن‍ادبراثرتركش به سينه،شيميايي ازناحيه داخلي،اصابت تركش ازناحيه پشت پا-:1365/10/04-:1364/11/22-:1361/09/01-
701حسنرنجبرموج گرفتگي ازناحيه اعصاب-:-:-:1365/10/18-كربلاي5
702اكرمجوكارموج گرفتگي-:-:-:1367/01/15-
703حسنفاطميموج انفجار ازناحيه چشم چپ-:-:-:1362/05/17-والفجر2
704ابوالقاسمفروتنتركش به دست وپا،شيميايي شكم وپا-:1367/ /-:1363/12/24-بدر:-خيبر
705قدرت اللهعسكري زادهموج انفجار ازناحيه سر-:-:-:1365/02/08-
706غلامعليمظلوم زادهموج انفجار ازناحيه گوش ودست-:-:-:1364/10/15-
707غلامحسينپركمموج انفجار ازناحيه سر،كمروگردن-:-:-:1365/02/23-
708محسنيلموج انفجار ازناحيه هردو گوش،تيرمستقيم به دست راست-:-:1366/01/19-:1365/10/19-كربلاي5
709علي اكبرفداكاريموج انفجار ازناحيه اعصاب،كمر،هردوگوش ،پاي چپ،شيميايي ازناحيه هردوچشم،برخورد با مين وآسيب ازناحيه فك-:13 / /-:1363/01/19-:1362/12/11-خيبر
710عليرضاعلي منشاصابت تركش به دست ،پا،كمروسر-:-:-:1365/12/17-كربلاي5
711حميدرضاافخمبراثرنرمش آسيب به تمام بدن،دچارفلج-:-:-:1364/11/11-
712حبيبجباري آزادبراثر موج گرفتگي واصابت تركش ازناحيه پاي چپ وراست-:-:1364/11/24-:1365/11/02-كربلاي5
713علي محمدپورمحمدياصابت تركش به پاي چپ وراست-:-:-:1362/01/22-
714محمودجعفريآسيب به پاي راست-:-:-:1361/03/18-اسارت
715سيدحسينجعفرياصابت تير وتركش به پشت-:-:-:1364/06/18-اسارت
716صمدشريفاصابت رتكش به پاي راست وچپ-:-:1365/02/11-:1359/09/11-
717علي اصغرحكمفرماييبمباران شيميايي-:-:-:1365/10/10-
718محمدرضاپريشاصابت تركش به پاي راست-:-:-:1359/07/27-
719محمدحسينداوطلباصابت تركش به شكم وكمر-:-:-:1366/08/18-
720محمدحسينشفيعيموج انفجار ازناحيه سروكمر،شيميايي-:-:1364/20/06-والفجر8:1362/12/13-خيبر
721صفرمرادزادهموج انفجار ازناحيه هردو لگن-:-:-:1366/01/16-
722محمدرضاطاهريآسيب به پاوكمر-:-:-:1361/01/02-اسارت
723جليلاردلانموج گرفتگي ازناحيه سروگوش،سوختگي بدن،تركش ازناحيه پاي راست وانگشت دست ر است-:-:1360/12/18-:1360/03/05-
724عباسفتحيبراثرتصادف وآسيب به سروصورت-:-:-:1363/03/11-
725عباسكاتباصابت تركش به بازو وشكم،موج گرفتگي-:-:-:1364/12/21-
726رضاارادتاصابت تركش به ناحيه چشم وصورت-:-:1369/06/05-اسارت:1365/10/04-كربلاي4
727محمدحسنمفتاحاصابت تير به پاي چپ-:-:-اسارت:1361/01/02-والفجر1
728محموداكبرزادهاصابت تركش به پاي چپ واثر برروي اعصاب-:-:-:1361/03/02-بيت المقدس
729فرهنگرضاييانموج گرفتگي ازناحيه تمام بدن-:-:-:1365/09/27-كربلاي5
730محمدجعفرمهدي پوربراثرتصادف اسيب به كمرواصابت تركش به دست راست وچپ-:-:1361/01/04-فتح المبين:1362/01/27-
731حسنفوزياصابت تيروتركش وموج به پاوگوش چپ وسر-:-:-:1361/01/07-فتح المبين
732ابراهيمتقيانبراثراصابت گلوله به دست وپاي راست-:-:-:1362/12/26-
733حسينشتاباصابت تركش ازناحيه دست راست-:-:-:1362/05/30-والفجر2
734رسولفيضاصابت تركش به چشم راست ،دست چپ،سينه وپاي راست-:-:1367/03/01-:1366/04/30-
735عباسابجداصابت گلوله به دست چپ،كتف راست،گردن-:-:1362/12/02-:1361/11/18-
736علي اكبراشتياقسوختگي هردوپا-:-:-:1365/10/13-كربلاي4
737غلامشاكراصابت موج انفجار ازناحيه گوش-:-:-:1363/08/20-
738علياسدپورياصابت تركش ازناحيه سينه ودست چپ-:-:-:1366/05/27-
739عليجواهرياصابت تركش ازناحيه باسن-:-:-:1366/02/05-كربلاي10
740عباسبه منشاصابت تركش ازناحيه سينه،شكم وپا-:-:-:1361/02/19-بيت المقدس
741محمدجوادفربوداصابت تركش ازناحيه دست وپا وسينه-:-:-:1363/11/27-بدر
742نصراللهقنبري مزيدياصابت تركش ازناحيه سروصورت-:-:-:1366/02/24-
743اله داررنجبراصابت تركش به پاي راست-:-:-:1360/11/20-
744محمدقهارزادهاصابت تركش به دست چپ-:-:-:1362/09/17-
745حسينمباركياصابت تركش به پاي راست-:-:-:1361/08/11-
746جوادستودگانانفجار مين ضدنفرآسيب ازناحيه هردودست وپا-:-:-:1365/08/03-
747غلامرضافقيهاصابت تركش ازناحيه بازو وكمر-:-:-:1366/04/05-نصر4
748محمدصادقدوستاناصابت تركش به پاي راست-:-:-:1365/10/28-كربلاي5
749عباسعليميثميبمباران هوايي،آسيب به لگن،كمروباسن-:-:-:1365/04/21-
750مهديدالوندموج انفجار (پاي راست وسر)-:-:-:1365/10/24-كربلاي5
751محمدكاظمشكيباشكنجه هاي زمان اسارت (عامل تير)درناحيه پا-:-:-:1362/01/08-اسارت
752بيژنخسروزادهدراثرتركش، تصادف،شيميايي وموج-:1366/01/21-:1364/11/23-:1362/01/17-
753غلامرضاطاهري نژاداصابت موج انفجار ازناحيه سر-:-:-:1364/11/22-
754خليلانگورياصابت تير ازناحيه دست چپ-:-:-:1365/11/03-كربلاي5
755غلامقائدي كچوييازناحيه دست وپا-:-:-:1363/12/16-بدر
756عباسپركماصابت تركش ازناحيه سر-:-:-:1365/12/13-كربلاي5
757فخرالدينفقيهياصابت تركش ازناحيه كتف-:-:-:1367/03/23-بيت المقدس7
758محمدرضاسلطانياصابت تركش ازناحيه دست چپ،پاي راست وگوش چپ-:-:-:1366/12/25-والفجر10
759علي اصغرحافظ پورانفجار مين وتركش به پاي راست وچپ وكمر-:-:1367/01/05-:1365/10/07-كربلاي4
760سيدابراهيمشرافتاصابت تركش به پاي راست وكمر-:-:1366/01/18-كربلاي6:1365/11/09-كربلاي5
761عليرضامهرزاداصابت تركش به دست راست وموج انفجار ازناحيه كمروسر-:-:1365/10/03-كربلاي4:1361/09/04-محرم
762جليلجوكاراصابت تركش به ناحيه شكم وپاي چپ-:-:-:1366/08/20-
763حسنعلي محمديشكستگي استخوان زانوي راست واصابت تركش به بيضه چپ-:-:-:1362/04/06-
764حسنپينه دوز حقيقياصابت تركش ازناحيه شكم وپا-:-:-:1366/04/30-
765سيدحسنپرهيزگاريموج انفجار ازناحيه گوش سمت چپ،اصابت تركش به باسن،شكم،مثانه-:-:1365/02/20-:1367/03/24-
766خدابخشرنجبراصابت تركش به دست،پا وسر-:-:1367/01/02-:1366/06/19-والفجر10
767بهمنفتحيمجروحيت درزمان اسارت ازناحيه گوش وشيميايي-:-:-:-اسارت
768عباسسقايياصابت تركش خمپاره آسيب ازناحيه دست وپا وسينه-:-:-:1362/06/30-
769غلامرضافقيهيدراثربمباران شيميايي آسيب به ريه ومجراي تنفسي-:-:-:1365/02/14-
770جعفرپاكدلقطع عصب دست راست وموج گرفتگي-:1363/03/23-بدر:1361/11/20-كربلاي5:1365/10/2-
771محمدعليرنجبرموج انفجار ازناحيه سروگردن-:-:-:1362/12/08-
772محمدرضازارعيآسيب ازناحيه دست چپ-:-:-:1361/01/07-فتح المبين
773علي نازپركمساق پاي چپ وقطع عصب سمپاتيك-:-:-:1361/03/03-
774عليجعفرپوراصابت تركش ازناحيه دس وسر-:-:-:1365/10/19-كربلاي5
775محمدحسنعلمدارياصابت نارنجك ازناحيه هردوپا-:-:-:1366/12/33-والفجر10
776حبيب اللهجوكاراصابت تركش به سروگوش-:-:-:1363/02/20-
777محمدرضازارعاصابت تركش به كتف وگردن-:-:-:1365/11/22-كربلاي5
778محمدرضاعليرضاييانفجار مواد شيميايي وآسيب ازناحيه دست وصورت وچشم-:-:1367/02/20-رمضان:1361/06/03-
779علي محمدرضازادهتيروتركش به ساق پاي چپ-:-:-:1366/12/26-بيت المقدس3
780غلامرضاقائديانتركش به پاي چپ و موج گرفتگي اعصاب وروان ،سروكمر-:1366/07/22-:1365/11/01-:1365/10/08-كربلاي5
781علي اصغرابراهيميتصادف درمنطقه عملياتي-:-:-:1359/08/11-
782زين العابديناطلاعاصابت تير به پا وشيميايي ازناحيه بدن-:-:1363/11/20-:1364/12/01-بدر
783غلامرضاشاهسونيتركش به پاي چپ-:-:-:1365/10/22-كربلاي5
784محمدعليقاضي زادهتصادف درمنطقه عملياتي-:-:-:1362/09/21-
785احمدرزمتركش به پاي چپ وقطع پا-:-:-:1367/02/21-
786غلامعليحسن زادهبراثرتركش ازناحيه بيضه راست ،زانو وشكم-:-:-:1365/10/19-كربلاي5
787باباجانبكريموج انفجاروتركش به ساعدوزانو-:-:-:1362/01/23-والفجر1
788غلامرضاپرهيزگاربراثرتير مستقيم ازناحيه شكم-:-:-:1366/07/17-
789غلامرضابرزه گريبراثر تير مستقيم ازناحيهزانوي چپ،صورت وپا-:-:1365/11/07-كربلاي5:1363/12/26-بدر
790علي محمدمحمدي نسباصابت تركش به بازو وپا-:-:-:1363/12/16-بدر
791خرمشاهسونيشكستگي ستون مهره ها وقطع نخاع-:-:-:1367/05/23-
792قاسمصادقيانتركش خمپاره به صورت،پا،دست چپ وگردن-:-:-:1365/06/25-كربلاي2
793احمدمظلوم زادهتركش به پاي راست-:-:-:1362/12/29-خيبر
794اسماعيلهادي زادهتركش به هردوپا-:-:-:1365/10/19-كربلاي5
795نصراللهشريفيتير مستقيم به هردوپا-:-:-:1366/11/01-بيت المقدس2
796جمالدلشاداصابت تركش راكت،بيرون آمدن استخوان ران پاي چپ-:-:-:1365/07/01-
797سيدابراهيمرضوياصابت تركش به سر-:-:-:1366/02/04-كربلاي10
798فرج اللهنقيبيشيميايي سروسينه وموج انفجار-:-:-:1364/11/24-والفجر8
799امين الدينمركبياصابت تير به سروكمر،شكستگي مهره هاي كمر-:-:-:1360/06/08-
800محمد علييمينقطع پاي چپ ازناحيه مچ،تركش به گردن،ران پا وبازوي دست راست،موج گرفتگي-:-:1361/03/17-:1357/ /-استهبان
801الهيارشاهسونياصابت تركش ازناحيه كتف دست چپ-:-:-:1365/10/14-كربلاي4
802جليلنظريبراثر موج انفجار ازناحيه سروگوش-:-:1363/12/25-بدر:1365/09/30-كربلاي5
803غلامحسيناكبريتركش نارنجك به پاي چپ وعصب سياتيك-:-:-:1365/11/28-
804حسنشفيعيتركش به سينه،شانه چپ،پشت پاي راست،موج انفجار ازناحيه سر-:-:1367/07/19-:1365/02/24-
805صفرجوكارشيميايي ازناحيه گلو وچشم-:-:-:1365/12/25-كربلاي5
806عليرضاعارفياصابت تركش ازناحيه باسن وشكم-:-:-:1366/07/16-
807منصورايزدي مزيديبراثر اصابت تير به دست وباسن-:-:-:1366/08/19-
808محمدرضاايران منشاصابت تركش به شكم وپا،دست وقفسه سينه-:-:-:1366/08/16-
809محمدحسنقامتاصابت تركش به شكم،شيميايي داخلي وپوست-:-:1364/12/21-رمضان:1361/06/24-
810عليرضاعسكرياصابت تركش به دست وپهلوي چپ-:-:-:1366/07/12-
811غلامرضامحمدي نژاداصابت تير مستقيم به بازوي چپ،تركش به شكم ازناحيه معده وطحال-:-:1366/07/17-:1367/01/20-والفجر10
812ابوالحسننظرياصابت تركش ازناحيه هردوپا وقطع يكي ازآنها-:1366/02/04-:1364/11/22-بي تالمقدس:1361/03/04-
813سليمانصادقي رونيزياصابت تركش وقطع پاي چپ-:-:-:1365/11/18-
814محمدعليكامران آزاداصابت تركش وشكم وقطع بينايي چشم راست-:-:-:1365/11/07-كربلاي5
815مختارصفريبراثر تركش مپاره ازناحيه دست وپاي راست،شكم-:-:-:1365/02/29-
816حسينمسگرياصابت تركش ازناحيه پا وكمر-:-:-:1365/11/01-كربلاي5
817اللهقلييزدان پناهبراثراصابت تركش ازناحيه گردن،سر،پيشاني وضربه مغزي-:-:1366/12/29-:1365/05/25-
818علييزدان پناهتركش به چشم راست-:-:-:1366/01/19-كربلاي8
819محمدهاشميتير به پاي راست،موج انفجار ازناحيه سروگردن-:-:-:1361/05/17-
820محمدحسيناحمديانموج انفجار ازناحيه كمر،شيميايي ازناحيه ريه-:-:-:1365/02/14-والفجر8
821جمشيدجوكارتركش فك پايين،شكم وهردوپا-:-:1366/07/27-:1367/05/04-
822محمدرضاكاشفتركش به چشم راست وتخليه-:-:-:1366/06/26-
823محمدرضافرجياصابت تركش ازناحيه پيشاني،انگشت دست چپ،موج انفجار ازناحيه داخلي وزخم شانه-:-:1365/10/18-كربلاي5:1366/05/01-
824مختارسعادتمندتركش به زانوي راست،موج انفجار ازناحيه سروگوش-:-:-:1362/12/03-خيبر
825علي اصغرخبيراصابت تركش ازناحيه چشم وسينه-:-:-:1359/12/07-
826عباسصديقبراثرتركش ازناحيه شكم وتير به پهلوي راست-:-:1364/11/24-والفجر8:1362/05/02-والفجر2
827حسينعرب زادهازناحيه چشم راست مجروح-:-:-:1362/01/22-والفجر1
828محمدرضاطالبيدراثراصابت گلوله به پايين زانوي پاي چپ-:-:-:1361/08/12-
829محمدجوادصفارياصابت تركش ازناحيه قطع پاي چپ،دست وپاي راست-:-:-:1361/11/03-
830محمدرضاشفيعيبه علت انفجار مين ازناحيه پاي راست-:-:-:1364/08/05-
831عليرضاچاره كنبه علت اصابت تركش ازناحيه زانوي راست وشكستگي استخوان كشكك-:-:-:1361/01/03-فتح المبين
832علي اكبرجهانبزرگياصابت تركش وقطع هردوپا-:-:-:1362/12/09-
833علمدارحسن داداصابت تركش به انگشتان دست راست وچپ-:-:-:1360/03/08-
834علي اصغرعبدالهياصابت تركش به ريه وسر-:-:-:1361/02/18-
835محمدعليارجمندمنشاصابت تركش ازناحيه ساعد دست راست وران هردوپاوشكم-:-:-:1364/11/21-والفجر8
836علي اكبرفتحي زادهاصابت تركش ازناحيه سروصورت-:-:-:1365/06/18-
837بهادرمباركيتيرمستقيم به كتف ونخاع واندام تحتاني-:-:-:1366/03/04-
838رضاشاكريبه علت تركش وموج انفجار به سر،صورت وچشم-:-:-:1362/02/29-
839علي اكبروفايياصابت تركش خمپاره ازناحيه پاي راست وقطع پاي چپ-:-:-:1363/09/06-
840حبببذرافكناصابت گلوله به ران پاوكتف راست-:-:-:1362/09/25-
841حيدرسپهداراصابت تركش ازناحيه دست ،پا وچشم راست-:-:-:1364/07/07-
842عليصادقيقطع پاي چپ-:-:-:1361/05/03-
843محمدجوكاراصابت تركش ازناحيه چشم چپ،صورت،پهلوي راست-:-:1365/10/25-كربلاي5:1366/01/19-كربلاي8
844حسينتيراندازبراثرانفجار مين،آسيب به دست وپاي راست،سر،زانوي چپ وراست-:-:-:1366/07/25-
845عليرضارجب زادهاصابت تركش ازناحيه دست راست كه باعث شكستگي قطعه اي ازكف دست واستخوان مچ-:-:-:1365/01/15-
846علي اكبراحسانياصابت تركش،قطع سه انگشت دست چپ،دوبندآخرانگشت سبابه دست چپ،زخمي شدن دست وصورت،قطع عصب چشم چپ-:-:-:1365/09/19-
847محمدجعفرنيك بختاصابت تركش ازناحيه مچ دست چپ،سر،انتهاي ساعد دست راست،شكسته شدن انگشت سوم دست چپ وجراحت ساق پاي چپ-:-:-:1364/11/27-والفجر8
848حسينشادمانياصابت تير مستقيم دشمن ازناحيه باسن-:-:-:1363/12/20-
849علي اصقررشيدياصابت تركش ازناحيه بازو،دست چپ،زخم نسبتاوسيع بدن-:-:-:1364/12/06-
850علي رضااتابكموج گرفتگي وشكستگي پاي چپ وموج گرفتگي-:-:1365/11/08-كربلاي5:1367/03/05-
851محمدجوادبالياقتاصابت تركش وآسيب به دست وپا-:-:-:1361/09/30-
852اله قليصحرارواصابت تيربه دست چپ-:-:-:1365/01/21-كربلاي5
853صفراسلامجوتير مستقيم به ران پاي چپ-:-:-:1360/11/20-
854محمدحسينجاميدردسينه-:-:-:-اسارت
855عيسيشايان نژادتركش يه كمروكتف راست-:-:-:1365/04/25-
856محمدباقرائتموج انفجار ازناحيه كمر-:-:-:1364/11/26-
857ابراهيمصداقت پورموج انفجار ازناحيه سر-:-:-:1367/04/04-
858محمدهاديسروستانياصابت تير به قفسه سينه-:-:-:1364/04/06-
859محمودشاهسونيسرمازدگي به دست-:-:-:1363/11/19-
860عبدالمحمدهاشميتركش خمپاره به هردودست ،كمروباسن-:-:-:1364/07/13-
861مجيدصنعتوج گرفتگي ازناحيه پاي راست وچپ،سر-:-:1365/11/02-:1366/07/12-
862ناصرطالبيتركش وتيرمستقيم به دست راست وشكستگي بازو-:-:-:1366/12/25-
863جوادنيك منشاصابت تير به بازوي چپ-:-:-:1363/03/27-
864خليلجعفريتركش به پاي چپ،دست وپاي راست-:-:-:1366/09/17-
865محمدجعفربناپورتيرمستقيم به گردن وبازوي چپ-:-:1361/02/23-:1365/10/03-كربلاي4
866اسماعيلصادقي رونيزيتير به ران پاي چپ وراست-:-:-:1367/01/29-
867ناصرزمانيتركش به ناحيه پا-:-:-:1362/01/07-
868محمدكريموفاتير مستقيم به گونه راست،بيني،ضربه به چشم-:-:-:1363/04/13-
869غلامرضاجعفريتركش به دست چپ-:-:-:1362/12/11-خيبر
870اسماعيلرنجبراصابت تركش به فك-:-:-:1365/10/27-كربلاي5
871عباسشفيعيتركش وموج انفجار به سر،پشت وپهلو-:-:-:1362/09/19-
872حسنزارعتركش به ران پاي راست وچپ-:-:-:1362/01/24-
873علي اصغرعليرضايياصابت تيربه قفسه سينه-:-:-:1364/10/05-
874منصورنظريتركش به شكم-:-:-:1363/10/29-بدر
875داوودايزدطلبموج گرفتگي پاي چپ وسر-:-:-:1365/10/05-كربلاي4
876محمدجواداحمدي شمس آباديبه علت تركش وشكستگي بازوي چپ-:-:-:1362/01/20-
877محمدجوادكيانتركش به پاي راست ،گلو وفك-:-:-:1367/05/15-
878خدادادزارعاصابت تركش سطحي به ران،سروكمر-:-:-:1366/04/05-نصر4
879محمدعليخسروياصابت تير به شكم-:-:-:1361/08/17-محرم
880محمدرضاكيانيشيميايي تمام بدن-:-:-:1365/10/25-
881رسولخاتوني اصطهباناتيتركش به ران وپاي چپ،باسن وگردن-:-:-:1366/04/18-
882محمدرضاكاتبتركش به كمروانگشت سبابه دست چپ-:-:-:1362/10/21-
883علي رضانصريتركش به دست راست،هردوپا،بيضه وگيچگاهي راست-:-:-:1367/03/03-
884علي اكبرميرزاييتركش به كتف وشانه راست-:-:1366/07/11-:1365/10/19-كربلاي5
885عليتوكلياصابت تير به پاي چپ-:-:-:1362/12/20-
886مسعودايمانپورتركش به كتف چپ-:-:-:1365/11/02-كربلاي5
887محمدعليحسين نژادتركش ازناحيه كتف وبازوي راست-:-:-:1365/09/28-كربلاي5
888محمدحسنحاجي زادهتركش ازناحيه پاي چپ وصورت-:-:-:1365/10/28-كربلاي5
889حبيب اللهنگهبانمسموميت باگازشيميايي وعفونت ريه-:-:-:1365/10/05-كربلاي4
890محمدرضانهادگرانمسموميت شيميايي ازناحيه هردوچشم-:-:-:1365/10/05-كربلاي4
891محمدرضاسريانيتركش به قفسه سينه-:-:-:1365/10/29-
892محمدجوادمكررموج گرفتگي ازناحيه سروگوش-:-:-:1365/10/28-كربلاي5
893غفارديندارلوتركش به پهلوي چپ،شكستگي دندان وزبان-:-:-:1365/11/04-كربلاي5
894خليلمعدلتركش ازناحيه دست راست،تير ازناحيه پاي راست-:-:1367/03/23-بيت المقدس7:1365/11/07-كربلاي5
895غلامحسينعابديتركش وموج ازناحيه ران پاي چپ-:-:-:1365/11/07-كربلاي5
896محمدجوادمفتاحتركش ازناحيه ساق پاي راست-:-:-:1365/11/08-
897محمدحسيننوبختموج گرفتگي ازناحيه گوش ودست چپ-:-:-:1365/11/08-كربلاي5
898ناصراكبرپورموج گرفتگي ازسروگردن-:-:-:1365/10/19-كربلاي5
899غلامعليعمرانيانموج گرفتگي پا وكمر-:-:-:1365/10/19-كربلاي5
900علي رضااقتصادشيميايي ازناحيه چشم-:-:-:1367/04/31-
901جوادجعفري اصلاصابت تركش ازناحيه سينه-:-:-:1365/10/19-كربلاي5
902عباسپريموج وتركش ازناحيه هردوپا،تركش به سر-:-:1364/01/27-:1365/10/19-كربلاي5
903محمدجعفرزارعيشيميايي ازناحيه پا،بيضه،سروسينه-:-:-:1364/11/27-والفجر8
904خسروكاشاني زادهتركش ازناحيه سينه-:-:-:1365/10/19-كربلاي5
905محمدجوادعطاريانتركش به پاي چپ-:-:-:1365/12/06-
906غلامرضاصادقيتركش به قفسه سينه،كمروپشت-:-:-:1365/10/17-
907محمدرضا(فرزندكاظم)نوبختموج گرفتگي ازناحيه كمر-:-:-:1365/10/26-كربلاي5
908محمدرضاصحراگردآسيب به كمر،سر،سينه وبيني-:-:-:1362/ /-اسارت
909غلامرضاجوكارتركش ازناحيه پاي راست،موج ازناحيه كمر-:-:-:1365/10/19-كربلاي5

السلام علیک یا اباعبدالله الحسین(ع)

 

پایگاه اطلاع رسانی شهدای استهبان(زیرمجموعه سایت میقات نور)  اواسط آذر ماه 99 توانست قدم به قدم و با صبر و حوصله آمار دقیق و شفاف شهدای شهرستان قرآنی استهبان را با قابلیت جستجوی گسترده و بازبینی ، ویرایش و جداسازی آثار،زندگی نامه،وصیت نامه،تصاویر رزمندگان اسلام،فیلم مصاحبه ،چند بیت شعر این 415 شهید را بارگذاری نموده،بنحوی که در حال حاضر همگان می توانند علاوه بر مشاهده اطلاعات شهید موردنظر،اطلاعات ارزشمند خود را برایمان ارسال تا در معرض دید و نظر همگان قرار دهیم.

اینجانب از این فرصت استفاده می نمایم و ضمن تبریک بخاطر طراحی جدید و سرعت بالا و امکانات فوق العاده برای دسترسی عموم و بارگذاری حجم عظیمی از آثار شهدا و جذابیت سایت ،مجددا و خاضعانه باز هم تقاضا نمایم،هر گونه خاطرات و اسناد و مدارکی از این دلاور مردان مخلص که در سخت ترین شرایط،مظلومانه فدای ما و نسل های آینده شدند از طریق فرم ارسال اطلاعات شهدا، به هر شکل ممکن به دست ما برسانند تا در این سایت پرارزش در معرض دید عموم قرار دهیم،مخصوصا خاطرات ناگفته و جذاب برای جوانان مشتاق فرهنگ ایثار و شهادت.

از همه سازمان هایی که اسناد و مدارکی برای انتشار دارند یا عکس،فیلم و صوت مرتبط با شهدای استهبان در اختیار دارند برای استفاده مشتاقان برایمان ارسال نمایند زیرا تنها مرکزی که توانسته است آثار تمام  شهدای استهبان را بادقت کامل در معرض دید همگان قرار دهد همین پایگاه می باشد.

و لازم به این نکته میباشد که تمام هزینه های این سایت شخصی میباشد  و هیچ ارگان و سازمانی دخالت در هزینه این سایت نداشته اند و لذا دوستانی که تمایل دارند می توانند در قسمت حمایت مالی از 1000 تومان تا… به این سایت کمک نمایند.

طراح و مدیر وبسایت 

حسن حیدریان